ساختمان

کارآموزی رشته معماری ساختمان

کارآموزی رشته معماری ساختمان مقدمه : ۲ توضیحاتی در مورد پروژه: ۲ پیاده کردن نقشه : ۷ گودبرداری در ساختمان: ۸ پی سازی: ۱۱ نحوه قرارگیری صفحه زیر ستون: ۱۳ مونتاژ نمودن شناژها: ۱۵ استقرار ستون روی صفحه ستون: ۱۶…

پروژه کارآموزی ساختمان

پروژه کارآموزی ساختمان  مقدمه  فصل اول: کلیات پروژه  وضعیت فیزیکی پروژه   ۷   موقعیت ساختمان در سایت  کروکی سایت     ۷  پیشرفت کار در روش کار پیمانکار   ۹  انواع قراردادهای پیمانکاری   ۹  انواع مناقصه     ۹   مراحل اجرای طرح…

کارآموزی ساختمان ۲

کارآموزی ساختمان ۲ فصل اول: آشنایی کای با مکان کارآموزی فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی کارآموز فصل سوم: آزمون آمخته ها و نتایج و پیشنهادات -مقایسه اجرایی ساختمان ها بنایی، فلزی، بتنی ۱-ساختمان بنایی ۱-۱-پی کنی ۱-۲:…

تحقیق عایق کاری ساختمان

هدف از عایق‌کاری حرارتی، کاهش گرمای انتقال یافته یا به حداقل رساندن اثرات شیوه‌های جداگانه انتقال حرارت است و فرآورده های جدید سعی در تحقق بهتر این هدف دارد چندی پیش دوره‌های تخصصی آموزش آشنایی با مصالح ساختمانی جدید در…

تحقیق ساختمان های پیش ساخته

ساختمان های پیش ساخته. ۳ بخش اول:  ساختمان های پیش ساخته و مبانی فکری.. ۳ ساختمان های پیش ساخته: ۳ ۲-تاریخچه پیش سازی : ۵ ۲-۱-توسعه اجتماعی و پیامدهای آن در تجارت ساختمان : ۸ ۳-زمینه های پیش سازی :…

گزارش کارآموزی مراحل ساخت یک ساختمان

اجرای سقف تیرچه و بلوک ایزولاسیون پای ستون ها اجرای کرسی چینی اندود ماسه سیمان روی کرسی و ایزولاسیون روی آن  آجر چینی دیوار های خارجی اجرای گچ و خاک روی دیوارها و سقف  تهیه و نصب چهار چوب در…

گزارش کارآموزی عمران در ولشت کلاردشت در یک ساختمان ۸ طبقه

اجرای ساختمانهای بتنی تخریب ساختمان قدیمی خاک برداری شناژبندی فنداسیون آرماتوربندی فنداسیون بتن ریزی فنداسیون آرماتوربندی ستون قالب بندی ستون بتنی بتون ریزی ستون اجرای تیر بتونی اجرای تیرچه شمع بندی اجرای سقف تیرچه بلوک بتون ریزی سقف نگهداری از…

گزارش کارآموزی ساختمان

تخریب.. ۲ فونداسیون. ۴ بتن ریزی پی ساختمان : ۷ خصوصیات بتنی که مصرف می گردد : ۹ ستون گذاری وشروع اسکلت بندی.. ۱۳ تیرها ۱۹ نکاتی در مورد جوشکاری در ساختمان : ۲۴ اجرای سقف.. ۲۸ خصوصیات تیرچه ها…

گزارش کارآموزی ساختمان

تخریب.. ۲ فونداسیون. ۴ بتن ریزی پی ساختمان : ۷ خصوصیات بتنی که مصرف می گردد : ۹ ستون گذاری وشروع اسکلت بندی.. ۱۳ تیرها ۱۹ نکاتی در مورد جوشکاری در ساختمان : ۲۴ اجرای سقف.. ۲۸ خصوصیات تیرچه ها…

گزارش کارآموزی ساختمان۲

فصل اول: آشنایی کای با مکان کارآموزی فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته عملی کارآموز فصل سوم: آزمون آمخته ها و نتایج و پیشنهادات -مقایسه اجرایی ساختمان ها بنایی، فلزی، بتنی ۱-ساختمان بنایی ۱-۱-پی کنی ۱-۲: نحوه اجرای آرماتوربندی…

پروژه کارآموزی ساختمان

 مقدمه  فصل اول: کلیات پروژه                                                                                     وضعیت فیزیکی پروژه  ۷   موقعیت ساختمان در سایت ۷  کروکی سایت  ۷  پیشرفت کار در روش کار پیمانکار  ۹  انواع قراردادهای پیمانکاری   ۹  انواع مناقصه ۹   مراحل اجرای طرح و انجام…

گزارش کارآموزی ساختمان(همراه با تصاویر )

مقدمه ۴ تخریب ساختمان ۵ خاکبرداری ۶ ریختن بتن مگر ۹ آرماتوربندی ۱۰ بتن ریزی فنداسیون ۱۳ ویبره کردن بتن ۱۴ آرماتوربندی ستون ها ۱۵ بتن ریزی ستون ها ۱۸ نکاتی درمورد بتن ریزی ستونها ۱۸ نحوه ریختن بتن در…

گزارش کارآموزی ساختمان

بخش اول کلیات ساختمان ۲                                               بخش دوممشخصات اولیه محل پروژه ۵                                         بخش سوم  سقف بلوک ۷     بخش چهارم دیوار۱۳                                                                  بخش پنجم ستونها ۱۶  بخش ششم  جزئیات بلوک های ساخته شده  ۳۲    

گزارش کارآموزی ساختمان سازی_شرکت بلند پایه

فهرست مندرجات ۱- معرفی شرکت بلندپایه پروژه‌های شرکت بلندپایه وضعیت سازمانی شرکت ۲- معرفی پروژه احداث سازه، تأسیسات و معماری ایستگاه B4 متروی تهران تاریخچه‌ای از متروی تهران ایستگاه B4 وضعیت سازمانی کارگاه کلیات ساختمان ایستگاه روش ساخت ایستگاه B4…