2016

پایان نامه اندازه‌گیری هم‌زمان اسکوربیک اسید، اپی‌نفرین و اوریک اسید به روش پالس ولتامتری تفاضلی با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده

چکیده

اندازه‌گیری سه داروی اسکوربیک اسید، اوریک اسید و اپی‌نفرین در محیط‌های بیولوژیکی (خون و ادرار) اهمیت ویژه‌ای دارد. از طرفی این سه دارو به طور همزمان در بدن انسان وجود دارند؛ به همین دلیل اندازه‌گیری همزمان آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این روش پیشنهادی با اصلاح سطح الکترود کربن شیشه‌ای با منومر برموکروزول سبز امکان اندازه‌گیری همزمان این سه دارو فراهم شد. اساس این کار بر این است که این منومر باعث کاهش اضافه ولتاژ و در نتیجه شیفت پتانسیل (که در اثر واکنش‌های الکتروکاتالیستی است) و جدایی پیک اکسایشی این داروها از یکدیگر شده و علاوه بر آن شدت جریان ایجاد شده نیز افزایش پیدا کرد. در مرحله‌ی دوم این تحقیق نانوذرات طلا بر روی سطح الکترود اصلاح‌شده با پلیمر نشانده شد و حساسیت و دقت روش را بهبود بخشید. برای انجام این روش پیشنهادی ابتدا منومر مورد نظر را با روش ولتامتری چرخه‌ای پلیمره کرده و پس از تثبیت آن، به همین روش نانوذرات طلا بر روی سطح پلیمره نشانده شد و سپس به روش ولتامتری پالسی تفاضلی اندازه‌گیری همزمان این سه دارو انجام شد. برای رسیدن به بیش‌ترین حساسیت و دقت (تکرارپذیری) در این روش، شرایط غلظت، pH، سرعت روبش و پارامترهای دستگاهی بهینه شد و با رسم منحنی‌های تنظیم نشان داده شد که در این اندازه‌گیری همزمان، تغییر غلظت یک گونه تأثیری بر گونه‌های دیگر ندارد. برای تعیین پارامترهای سینتیکی واکنش‌های انجام شده در این تحقیق از روش کرنوآمپرمتری استفاده شد و برای نشان دادن کاهش مقاومت و کاهش اضافه ولتاژ ایجاد شده از روش امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد و جهت اطمینان و نشان دادن این تغییرات ایجاد شده در سطح الکترود، تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) جهت آنالیز سطح تهیه شد.

Addressing care-seeking as well as insurance-seeking selection biases in estimating the impact of health insurance on out-of-pocket expenditure 2016

Addressing care-seeking as well as insurance-seeking selection biases in estimating the impact of health insurance on out-of-pocket expenditure Health Insurance (HI) programmes in low-income countries aim to reduce the burden of out-of-pocket (OOP) health care expenditure. However, if the decisions…