پایان نامه اندازه‌گیری هم‌زمان اسکوربیک اسید، اپی‌نفرین و اوریک اسید به روش پالس ولتامتری تفاضلی با استفاده از الکترود کربن شیشه‌ای اصلاح شده

چکیده

اندازه‌گیری سه داروی اسکوربیک اسید، اوریک اسید و اپی‌نفرین در محیط‌های بیولوژیکی (خون و ادرار) اهمیت ویژه‌ای دارد. از طرفی این سه دارو به طور همزمان در بدن انسان وجود دارند؛ به همین دلیل اندازه‌گیری همزمان آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در این روش پیشنهادی با اصلاح سطح الکترود کربن شیشه‌ای با منومر برموکروزول سبز امکان اندازه‌گیری همزمان این سه دارو فراهم شد. اساس این کار بر این است که این منومر باعث کاهش اضافه ولتاژ و در نتیجه شیفت پتانسیل (که در اثر واکنش‌های الکتروکاتالیستی است) و جدایی پیک اکسایشی این داروها از یکدیگر شده و علاوه بر آن شدت جریان ایجاد شده نیز افزایش پیدا کرد. در مرحله‌ی دوم این تحقیق نانوذرات طلا بر روی سطح الکترود اصلاح‌شده با پلیمر نشانده شد و حساسیت و دقت روش را بهبود بخشید. برای انجام این روش پیشنهادی ابتدا منومر مورد نظر را با روش ولتامتری چرخه‌ای پلیمره کرده و پس از تثبیت آن، به همین روش نانوذرات طلا بر روی سطح پلیمره نشانده شد و سپس به روش ولتامتری پالسی تفاضلی اندازه‌گیری همزمان این سه دارو انجام شد. برای رسیدن به بیش‌ترین حساسیت و دقت (تکرارپذیری) در این روش، شرایط غلظت، pH، سرعت روبش و پارامترهای دستگاهی بهینه شد و با رسم منحنی‌های تنظیم نشان داده شد که در این اندازه‌گیری همزمان، تغییر غلظت یک گونه تأثیری بر گونه‌های دیگر ندارد. برای تعیین پارامترهای سینتیکی واکنش‌های انجام شده در این تحقیق از روش کرنوآمپرمتری استفاده شد و برای نشان دادن کاهش مقاومت و کاهش اضافه ولتاژ ایجاد شده از روش امپدانس الکتروشیمیایی استفاده شد و جهت اطمینان و نشان دادن این تغییرات ایجاد شده در سطح الکترود، تصویر میکروسکوپ الکترونی پویشی (SEM) جهت آنالیز سطح تهیه شد.

پایان نامه بازاریابی و فروش

چکیده
امروزه، درصد بسیار بالایی از محصولات جدید، محکوم به شکست هستند. تنها بیست سال قبل، نسبت شکست به موفقیت، بسیار پایین تر بود. سؤال این است که این روزها، موفق شدن از طریق محصول جدید، چرا تا این حد دشوار است. بازاریابی در قرن بیست و یکم، مشابه دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی نیست. اکنون برای تأمین هر نیازی، محصولی وجود دارد. خواسته‌ها و نیازهای مشتریان، بیش از حد برآورده می‌شود. آن‌ها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، آن‌ها بیش از همتایان قدیمی خود راضی هستند. در اکثر بازارهای توسعه یافته، مقدمات و اصول استراتژیک بازاریابی – بخش بندی، هدف گیری و جایگاهی – محدودیت‌هایی را به عنوان مکانیزم ایجاد مزایای رقابتی نشان می‌دهد که می‌توان همان‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تولید و عرضه محصولات جدید تبدیل کرد.
تمام کارکنان مؤسسات باید درباره تعیین و تقسیم یک بازار و تولید محصولات و خدماتی که قسمت‌هایی از بازار برآورده می‌کنند بعنوان هدف انتخاب شده‌اند، شناخت لازم را کسب کنند. به گفته آقای دیوید پاکارد (از شرکت هیولت پاکارد) «اهمیت بازاریابی بیش از آن است که انجام آن فقط بر عهده واحد بازاریابی گذاشته شود» در همین خصوص، پرفسور استفان برنت اضافه می‌کند: «در یک مؤسسه که بدنبال تحقق بازاریابی درست استف دشوار است که کارکنان قسمت بازاریابی را تشخیص دهید، در چنین مؤسسه ای، تصمیمات هر فرد، اساساً از نحوه اثر گذاری آن تصمیم بر مصرف کننده متأثر می‌شود».
بازاریابی وظایف متعددی را بر عهده دارد: شناسایی نیازها و خواسته‌ها، تعیین بازارهای هدفی که مؤسسه به بهترین نحو ممکن قادر است به آن‌ها خدمت کند. طراحی کالاها، خدمات و برنامه‌های زمانبندی شده برای ارائه خدمت به این بازارها و بالاخره فراخوانی کلیه افراد درون سازمان به اینکه «مشتریان فکر کرده و به آن‌ها خدمت کنند». از دیدگاه اجتماعی، وظیفه بازاریابی این است که نیازهای مادی جامعه را با الگوهای اقتصادی پیوند داده و نیازهای جامعه را پاسخ دهد.
پروژه حاضر در هفت فصل تهیه گردیده است که فصول ۱ تا ۷ به مفاهیم کلی بازاریابی – تنظیم بازار و تعیین بازار هدف، مدیریت محصول، آمیخته‌های بازاریابی، کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان و سیستم توزیع و بازاریابی خلاق و در آخرین فصل برخی از پژوهش‌های انجام گرفته مرور شده‌اند.
واژگان کلیدی: بازاریابی، بازار هدف، کیفیت محصول، توزیع و فروش.

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان شهرداری

تحقیق حاضر بـه بررسی تأثیر اثر عوامل فرهنگی (بر اساس مدل (DOCS بر روی رضایت شغلی و عملکرد کـارکنان شهرداری دولت آباد (شهرستان برخوار) می‌پردازد. برای اجرای آزمون از پرسشنامه دنیسون استفاده شده که وی فرهنگ‌سازمانی را بر اساس چهار بعد درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و مأموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بـرای ارزیابی هریک از ابعاد چهارگانه سه شاخص تعریف شده است که هر شاخص با پنج سؤال سنجیده می‌شود و از پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم و نیز پرسشنامه ارزشیابی عملکرد کارکنان شهرداری دولت آباد استفاده شده است پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، (میانگین، فراوانی، انحراف معیار،…) کای مربع و آزمـون دقـیق فیشر تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته است. نهایت پس از جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات به دست آمده تصویر فرهنگ شهرداری دولت آباد ترسیم شده است که گـویای وضـعیت فرهنگ این سازمان است. بر اساس تقسیم‌بندی فرهنگ‌سازمانی دنیسون فرهنگ حاکم در این سازمان، فرهنگ‌سازمانی مبتنی بر تداوم است. این سازمان بهترین وضعیت را در متغیرهای انطباق‌پذیری و رسالت به دست آوردهـ و شاخص‌های جـهت‌گیری استراتژیک و یادگیری سازمانی بالاتر از حـد مـتوسط قـرار گرفته‌اند و ده شاخص دیگر در حد کمتر از متوسط قرار دارند. با این وجود اگرچه عوامل فرهنگ‌سازمانی با رضایت شغلی و عملکرد کارکنان رابـطه دارنـد ولی ایـن رابطه و تأثیر در بین جامعه آماری محقق معنی‌دار بـه دسـت نیامد. یعنی تأثیر عوامل فرهنگ‌سازمانی بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان شهرداری دولت آباد آن‌قدر پایین است که نـمی‌تواند تأثیر بـه سزایی بر آن‌ها داشته باشد و لذا کلیه فرضیه‌های تحقیق رد شده اسـت. یعنی بین هریک از مؤلفه‌های فرهنگ‌سازمانی با رضایت شغلی و عملکرد کارکنان شهرداری دولت آباد رابطه معنی‌داری وجود نـدارد.
واژه‌های کلیدی: فرهنگ‌سازمانی، رضایت شغلی، عملکرد کارکنان، مدل، منابع انسانی، شهرداری دولت آباد.

پایان نامه بررسی آداب و رسوم تولد، ازدواج و سوگواری در اقوام ایرانی

در دنیای امروز که عصر تکنولوژی و تولید می باشد، همه با مشغله های فراوان روبرو می باشند. و در این موقعیت کمتر میتوانند کنار هم بودن را تجربه کنند، کمتر میتوانند با خانواده خود و یا اقوام و طایفه خود ارتباط داشته باشند. پس به بیان بررسی رویی چند قوم به عنوان نمونه و آداب زندگی ایشان پرداخته شده است، زیرا با وجود دنیای مجازی و پیشرفتهای امروزی مردم ما از اقوام و طایفه خود جدا شده و آن را به فراموشی سپرده اند.

پایان نامه بررسی رابطه سرریز شدگی مثبت و منفی کار – خانواده بر رضایت زناشویی دبیران آموزش و پرورش

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سر ریز شدگی مثبت و منفی کار – خانواده بر رضایت زناشویی دبیران آموزش و پرورش می باشد. سر ریز شدن از کار به خانواده به این موضوع اشاره دارد که عوامل مربوط به کار تا چه اندازه بر محیط خانواده تاثیر می گذارد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام دبیران آموزش و پرورش بود. در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سر ریز شدن کار – خانواده و پرسشنامه رضایت زناشویی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که بین سر ریز شدن منفی کار – خانواده و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد یعنی هر چه سر ریز شدن منفی کا – خانواده بیشتر شود٬ رضایت زناشویی کمتر می شود. همچنین بین سر ریز شدن مثبت کار – خانواده و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. بدین معنی که هر چه سر ریز شدن مثبت کار – خانواده بیشتر شود میزان رضایت زناشویی نیز بالاتر خواهد بود.
کلید واژه‌ها: رضایت زناشویی، سر ریز شدن٬ سر ریز شدن مثبت کار – خانواده٬ دبیران آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه سرسختی و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان

طرح مسئله: پژوهش‌های مختلف ارتباط سرسختی و سلامتی را از یک‌طرف و روش‌های مقابله و سلامتی را از طرف دیگر مورد بررسی و تأ‌کید قرار داده. موضوع اصلی این پژوهش بررسی رابطه درجات سرسختی با نوع روش مقابله‌ای که افراد به کار می‌گیرند می‌باشد. این پژوهش به دنبال این پرسش است که افراد سرسخت و غیرسخت از چه روش‌های مقابله‌ای استفاده می‌کنند.
روش: در این پژوهش از یک روش تحقیق غیرآزمایشگاهی موسوم به بستگی استفاده می‌شود. این روش به عنوان یک شاخص توصیفی به بررسی رابطه بین متغیرها می‌پردازد. دراین پژوهش حجم نمونه مؤثر با استفاده از مطالعه مقدماتی روی پرسشنامه سرسختی و روش‌های مقابله و فرمول مذکور ۱۰۴ نفر برآورد شده است.
ابزارهای این تحقیق شامل:
۱- پرسشنامه سرسختی
۲- پرسشنامه روش‌های مقابله با استرس می‌باشد.
یافته‌ها نشان می‌دهد که رابطه بین سرسختی و مسأله مداری ۴۰۸% می‌باشد و بین هیجان‌مداری و سرسختی رابطه منفی وجود دارد. ۵۴۴/۰ و بین میانگین نمرات گروه‌های سرسخت و غیرسخت در مقیاس هیجان مداری تفاوت معنی‌داری وجود دارد.
کلید واژه‌‌ها: سرسختی- روش‌های مقابله با استرس- دانشجویان دانشگاه آزاد کرج، روانشناسی

پایان نامه بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در دانشگاه پیام نور

یکی از شاخه‌های اصلی کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی است که سهم چشم گیری در توفیق و تعالی سازمان‌ها دارد. کارآفرینی سازمانی به معنای توسعه شایستگی‌ها و فرصت‌ها در درون سازمان از طریق ترکیب منابع جدید است. کارآفرینی سازمانی می‌تواند رشد و نوآوری را در یک سازمان سنتی بهبود بخشد. امروزه بسیاری از سازمان‌های بزرگ، کارآفرینی را به‌عنوان روشی برای کسب مزیت رقابتی در بلند مدت استفاده می‌کنند. بر این اساس این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان مورد توجه قرار گرفته است. پس از بررسی مبانی نظری و بیان برخی مشکلات این سازمان، ابعاد سبک رهبری، فرهنگ سازمانی، ویژگی‌های شخصیتی کارکنان، ویژگی‌های شخصیتی مدیران و تضاد سازمانی به‌عنوان موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی در دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل‌های آماری نشان داد که موانع مورد بررسی در این سازمان موجب کاهش نوآوری شده است. در پایان با توج به نتایج پژوهش، پیشنهادهایی برای رفع موانع کارآفرینی در این سازمان ارائه شده است.

پایان نامه بررسی نقش غذاهای محلی در صنعت گردشگری غذا در ایران

فرهنگ غنی و موقعیت جغرافیایی خاص، دو عامل اصلی در پیدایش غذاهای متنوع و رنگارنگ در بعضی مناطق شده است. این تنوع غذا می‌تواند به عنوان پتانسیلی بزرگ در بخش گردشگری عمل نماید. امروزه گردشگری غذا به عنوان یکی از راه کارهای جذب گردشگر در جهان به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش غذاهای محلی در صنعت گردشگری غذا در شهر اصفهان تدوین شده است. این پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی پیمایش می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل گردشگران داخلی شهر اصفهان است و نمونه آماری به روش تصادفی به تعداد ۱۰۰ نفر انتخاب شده است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش روش آزمون t استیودنت بکار برده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که متغیرهای سلامت غذاهای محلی، ظاهر غذاهای محلی، کیفیت غذاهای محلی، قیمت غذاهای محلی و منحصر به فرد بودن غذاهای محلی با گردشگری غذا رابطه معنی داری دارند.
کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری غذا، آزمون t استیودنت، اصفهان.

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار خرید خریداران مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی در شهر اصفهان

هدف از این تحقیق به دست آوردن تأثیر عوامل مؤثر بر رفتار خرید خریداران مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی در شهر اصفهان منظور عواملی هستند که در اختیار بازاریاب می‌باشند. تا در راستای آن مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر میزان خرید و اولویت متغیرهای آن‌ها مشخص شود. روش نمونه‌گیری این تحقیق به صورت تصادفی سیستماتیک بوده و روش پژوهش مورد استفاده نیز از نوع پیمایشی می‌باشد.
برای انجام این تحقیق از ابزارهای نظیر مطالعه اسنادی، مصاحبه، کتب مرجع، نشریات مرتبط، پرسش‌نامه و اینترنت استفاده‌شده است.
طرح کلی پژوهش در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر رفتار خرید شامل سود دریافتی فروشنده، بسته‌بندی مواد گوشتی کیفیت مواد گوشتی فروش اعتباری، تبلیغات، جدید بودن محصول، توزیع مناسب، مارک تجاری و قدمت آن در بازار و نوع محصول به عنوان متغیرهای مستقل و میزان خرید خریداران مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی به‌عنوان متغیر وابسته می‌باشد که از طریق پرسش‌نامه پنج گزینه‌ای (لیکرت) نظرات نمونه آماری جمع‌آوری و با استفاده از آزمون میانگین‌ها بررسی شده است.
نتیجه کلی این تحقیق منجر به شناخت میزان تأثیر و اهمیت عوامل مؤثر بر رفتار خرید خریداران مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی شهر اصفهان گردید که به ترتیب عبارت‌اند از: ۱- کیفیت مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی ۲-بسته‌بندی مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی ۳-نوع مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی ۴-توزیع مناسب ۵-مارک تجاری و قدمت آن در بازار ۶- جدید بودن مواد گوشتی ۷-فروش اعتباری ۸- سود دریافتی ۹ – تبلیغات
شرکت‌های تولیدی مواد گوشتی و فرآورده‌های گوشتی با توجه به اهمیت عوامل مذکور می‌توانند در تدوین استراتژی بازاریابی خود آن را در نظر داشته و بر آن اساس برنامه‌ریزی نمایند.

پایان نامه تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت ایران خودرو صورت گرفته است. تا با شناسایی عوامل موثر بر رضایت و شکایت مشتریان٬ شرکت ایران خودرو را در کسب سطوح بالای رضایت در مشتریان یاری رساند. واحد آماری پژوهش مالکان خودروی سواری پژو پارس را شامل می شود که از خدمات پس از فروش ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز ایران خودرو بهره مند شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی بیست و یک سوال بین واحدهای آماری که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است٬ توزیع گردید. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها٬ فرضیه ها در سطح خطای ۵ درصد بر اساس روش آماری آزمون t مورد بررسی قرار گرفتند. سپس نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها صورت گرفت. در مجموع نتیجه ها حاکی از آن بود که بین کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان ارتباط و همبستگی بالایی وجود دارد. پرداخت مالی و پرداخت غیر مالی مشتریان با خدمات دریافتی متناسب نیست و در بروز شکایت های مشتریان نارسایی های عوامل ملموس (عینی) پس از فروش بیشتر از نارسایی های عوامل ناملموس (ذهنی) موثر است.
کلید واژگان: ایران خودرو٬ خدمات پس از فروش٬ کیفیت٬ رضایت مشتریان

پایان نامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها در زمینه دستیابی به اثربخشی سازمانی تلقی می‌شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارمندان بانک سپه اصفهان است. پژوهش به روش توصیفی و از شاخه همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که بعد از برآورد، تأیید پایایی و روایی آن در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان بانک سپه بوده و برای برآورد اندازه نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد که حجم نمونه ۱۷۶ نفر تعیین گردید. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطح توانمندی کارمندان بیش از حد متوسط بوده و متغیرهای مستقل (دانش، ارتباطات، اعتماد، پاداش) رابطه معنی‌داری با توانمندسازی دارند؛ طوری که متغیر دانش دارای قویترین و پاداش دارای ضعیف‌ترین رابطه است.
کلید واژگان: بانک سپه، توانمندسازی کارکنان، دانش، اعتماد، ارتباطات

پایان نامه تأثیر اشتغال زنان بر رضایت مردان از زندگی مشترک

بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اشتغال زنان بر رضایت مردان از زندگی مشترک در شهر اصفهان در نظر گرفته شده است؛ اما در این راستا اهداف جزئی‌تری از قبیل پاسخ به سؤالات زیر نیز مدنظر بوده:
۱- آیا اشتغال زنان بر میزان رضایت مردان از وضعیت زندگی مؤثر است؟
۲- آیا استقلال مالی زنان بر زندگی تأثیری دارد؟
۳- آیا نوع شغل زنان بر زندگی و رابطه با همسرشان مؤثر است؟
۴- آیا میزان مسئولیت‌پذیری زنان شاغل بر رضایتمندی مردان از زندگی مؤثر است؟
۵- آیا میزان تحصیلات مردان بر رضایتمندی از شاغل بودن زنان و به‌طورکلی رضایت از زندگی تأثیر دارد؟
۶- آیا میزان درآمد زنان بر میزان رضایت مردان از زندگی تأثیری دارد؟
۷- آیا سن زنان شاغل بر رضایت مردان از وضعیت زندگی زناشویی تأثیر دارد؟
۸- آیا زنان هنگامی که به استقلال مالی می‌رسند آرامش خاطر پیداکرده و این آرامش خاطر در روابط آن‌ها با همسرشان اثر می‌گذارد؟
۹- آیا سن همسران زنان شاغل (جوانی، میان‌سالی و پیری) بر میزان رضایت از وضعیت زندگی زناشویی مؤثر است؟

پایان نامه تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خود درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس – اجبار

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواس – اجبار در بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی و روانپژشکی شهر اصفهان می باشد. بدین منظور از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناختی شهر اصفهان ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس – اجبار به روش تصادفی ساده از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه ۱۰ نفره شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه وسواس – اجبار مادزلی به عنوان پیش آزمون در مورد دو گروه اجرا شد. گروه آزمایشی به مدت ۴ هفته آموزش روش خوددرمانی مواجهه و جلوگیری از پاسخ را دریافت نمودند و آزمودنی های گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی منجر به کاهش معنادار نشانه های اختلال وسواس – اجبار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان اینگونه نتیجه گرفت که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی می تواند به عنوان روش موثری در درمان اختلال وسواس – اجبار بکار رود.
واژگان کلیدی: مواجهه و جلوگیری از پاسخ٬ خودرمانی٬ وسواس٬ اختلال وسواس – اجبار.

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان پرستار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در پرستاران زن شهر اصفهان انجام شده است. طرح‌ این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه این پژوهش ٣٠ نفراز پرستاران زن متأهل شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت‌اند از: «پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-آن و پرسش‌نامه رضایت زناشویی (ENRICH). دراین پژوهش داده‌ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری( SPSS) و در دو قسمت جداگانه آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان ‌داد که بین دو مؤلفه ی رضایت زناشویی و مؤلفه‌ی هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مؤلفه رضایت زناشویی و مولفه های هوش هیجانی شامل(درون فردی، سازگاری، خلق وخوی عمومی) رابطه معنی داری وجود دارد و بین رضایت زناشویی و دو مؤلفه هوش هیجانی شامل (میان فردی، مدیریت تنیدگی) رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های رضایت زناشویی شامل(موضوعات شخصیتی، حل تعارض، اوقات فراغت و روابط جنسی) رابطه معنی داری وجود ندارد.