پایان نامه رشته حقوق بررسی ماهیت دیه

تحقیق حاضر تحت عنوان ((بررسی ماهیت دیه)) در صدد بود به سوالاتی پیرامون نوع ماهیت دیه پاسخ دهد ولی درنهایت با نقد دو دیدگاهی که به وحدت ماهیت دیه نظر دارند، بدین قائل گردید که دیه ماهیتی تلفیقی دارد، بدین معنا که دیه به‌طور کامل نه قابل تطبیق با جزای مالی است و نه خسارت مدنی. لذا دیه، هم جنبه مجازات و هم جنبه خسارت به خود می‌گیرد تا از یک‌سو مانع از ارتکاب قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و از سوی دیگر ضرر و زیانی که به شاکی وارد شده است نیز جبران گردد
یکی از جهات مهم در بحث دیه ماهیت حقوقی آن است که آیا پرداخت دیه از باب مجازات است یا از باب ضرر و زیان و خسارتی که به مجنی علیه وارد شده است، یا این‌که دارای هر دو جنبه است و ماهیت دو گانه دارد. نکته دیگر این است که آیا روشن شدن ماهیت حقوقی دیه دارای آثار عملی در احکام خواهد بود یا نه و اگر دارای آثار است باید دید چرا در کتاب‌های فقهی درباره آن بحث و گفت‌وگو نشده است و اگر اثر و نتیجه‌ای در حکم ندارد باید جهت فروعاتی که بر روشن شدن بحث شده است راه چاره‌ای جست‌و‌جو کرد. در این تحقیق دلایل خسارت بودن و مجازات بودن دیه را بررسی می‌کنیم و سرانجام به آثار و راه حل‌های ارائه شده برای مسائل مربوط به آن می‌پردازیم.
کلیدواژگان: دیه، ماهیت حقوقی دیه، ضمان عاقله، دلایل مجازات.

Out-of-pocket health expenditure differences in Chile Insurance performance or selection 2017

Out-of-pocket health expenditure differences in Chile Insurance performance or selection 2017 tChile has a mixed health system with public and private actors engaged in provision and insurance.This dual  system generates important differences in health expenditure between private and publicinsurances. Selection …

Out-of-pocket expenditure and financial protection in the Chilean health care system—A systematic review 2017

Out-of-pocket expenditure and financial protection in the Chilean health care system—A systematic review 2017 Background: Protection against financial risk due to medical spending is an explicit healthguarantee within Chile’s AUGE health reform. This paper seeks to analyze the degree towhich…

Individual and socioeconomic disparities in health-seeking behaviours and out-of-pocket payments in the Gaza Strip in 013 results from a household survey 2017

Individual and socioeconomic disparities in health-seeking behaviours and out-of-pocket payments in the Gaza Strip in 013 results from a household survey 2017 Background Different population groups in the Gaza Strip, occupied Palestinian territory, use the services of a pluralistic health…

Future and potential spending on health 2015–۴۰: development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017

Future and potential spending on health 2015–۴۰: development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017 Background The amount of resources, particularly prepaid resources, available for health can affect access to    health care…

Extending health insurance to the poor in India An impact evaluation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana on out of pocket spending for healthcare 2017

Extending health insurance to the poor in India An impact evaluation of Rashtriya Swasthya Bima Yojana on out of pocket spending for healthcare 2017 India launched the ‘Rashtriya Swasthya Bima Yojana’ (RSBY) health insurance scheme for the poor in 2008.…

Evolution and patterns of global health financing 1995–۲۰۱۴ development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017

Evolution and patterns of global health financing 1995–۲۰۱۴ development assistance for health, and government, prepaid private, and out-of-pocket health spending in 184 countries 2017   An adequate amount of prepaid resources for health is important to ensure access to health…

Estimating Premium and Out-of-Pocket Outlays Under All Child Dental Coverage Options in the Federally Facilitated Marketplace 2017

Estimating Premium and Out-of-Pocket Outlays Under All Child Dental Coverage Options in the Federally Facilitated Marketplace 2017 Objective To estimate premium and out-of-pocket costs for child dental care services under various dental  coverage options offered within the federally facilitated marketplace.…

Effects of the Affordable Care Act’s contraceptive coverage requirement on the utilization and out-of-pocket costs of prescribed oral contraceptives 2017

Effects of the Affordable Care Act’s contraceptive coverage requirement on the utilization and out-of-pocket costs of prescribed oral contraceptives Background: The Affordable Care Act (ACA) mandated that private health insurance plans cover prescribed contraceptive services for women, including oral contraceptives…

Effects of cognition, function, and behavioral and psychological symptoms on out-of-pocket medical and nursing home expenditures andtime spent caregiving for persons with dementia2017

Effects of cognition, function, and behavioral and psychological symptoms on out-of-pocket medical and nursing home expenditures andtime spent caregiving for persons with dementia Introduction: Clinical features of dementia (cognition, function, and behavioral and psychological symptoms) may differentially affect out-of-pocket medical…

An Out-oPocket f-Cost Removal Intervention on Fecal Occult Blood Test Attendance 2017

An Out-of-Pocket Cost Removal Intervention on Fecal Occult Blood Test Attendance 2017 Introduction: To date, no comparative study has assessed the impact of a cost-removal intervention on fecal occult blood testing (FOBT). In 2012, the Japanese government introduced a nationwide…

Does health insurance reduce out-of-pocket expenditure Heterogeneity among China’s middle-aged and elderly 2017

Does health insurance reduce out-of-pocket expenditure Heterogeneity among China’s middle-aged and elderly 2017 China’s recent healthcare reforms aim to provide fair and affordable health services for its huge population. In this paper, we investigate the association between China’s health insurance…

Addressing care-seeking as well as insurance-seeking selection biases in estimating the impact of health insurance on out-of-pocket expenditure 2016

Addressing care-seeking as well as insurance-seeking selection biases in estimating the impact of health insurance on out-of-pocket expenditure Health Insurance (HI) programmes in low-income countries aim to reduce the burden of out-of-pocket (OOP) health care expenditure. However, if the decisions…

Adolescent and adult drivers’ mobile phone use while driving with different interlocutors 2017

Adolescent and adult drivers’ mobile phone use while driving with different interlocutors 2017 abstract Purpose: We examined the frequency of adolescents’ and their parents’ mobile phone use while driving (MPUWD) in the context of their peer and parent-child interlocutors (i.e.,…

A comparative injury severity analysis of motorcycle at-fault crashes on rural and urban roadways in Alabama 2017

A comparative injury severity analysis of motorcycle at-fault crashes on rural and urban roadways in Alabama 2017 abstract The research described in this paper explored the factors contributing to the injury severity resulting from the motorcycle at-fault accidents in rural…