آمار

پروژه آمار جمعیت کشور در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن   بتوان برآورد جمعیت درست کشور را…

پروژه آمار رابطه متقابل فرزندان و والدین در دبیرستان شهید رجایی شیفت صبح

اندازه‌گیری‌ جامع و نمونه مقدمه پرسشنامه نمودار میله‌ای نمودار دایره‌ای نمودار مستطیلی نمودار چند بر فراوانی نمودار ساقه و برگ جدول فراوانی تشحیص مد و میانه نمودار جعبه‌ای واریانس نتیجه‌گیری کلی  ۱ ۲ ۱۱ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۱۶ ۱۷…

آمار و کاربرد آن در مدیریت

مقدمه ۳ کلیات.. ۵ تعاریف و اصطلاحات.. ۸ جامعه آماری. ۸ صفات مشخص کننده جامعه ۹ صفات متغیر جامعه ۹ نمونه ۱۰ آمار توصیفی و آمار استنباطی. ۱۰ جمع‌آوری اطلاعات.. ۱۱ منابع و نوع اطلاعات.. ۱۳ مصاحبه شخصی. ۱۶ پرسشنامه…