F پروژه آمار جمعیت کشور در سالهای 1381 و 1382 – پروژه 20

پروژه آمار جمعیت کشور در سالهای ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲

دانستن میزان رشد جمعیت وبرآورد جمعیت و کنترل آن  در هر کشوری اهمیت  بسزایی را داراست . از این رو ابتدا باید از میزان دقیق رشد جمعیت  مطلع بود تا با توجه به آن   بتوان برآورد جمعیت درست کشور را داشت و بتوان رشد جمعیت را در سطح مناسب نگاه داشت.

آمار گیری در این پروژه بر اساس آمارگیری سالهای ۱۳۸۱و۱۳۸۲ از بر آورد جمعیت در استانهای مختلف کشور صورت گرفته است. در این پروژه با استفاده از اطلاعات خام اولیه که همان جداول برآورد جمعیت استانهای کشور است جداول و نمودارهایی محاسبه شده اند و در پایان هر بخش نتیجه گیری از آن گرفته شده است.

شایان ذکر است اعداد اعشاری برای سهولت در محاسبات گرد شده اند و نیز مقادیر عددی با فاصله بسیار زیاد با دادهای قبل از خود بی دلیل مشکل ایجاد کردن در جداول فراوانی  ار محاسبات حذف شده اند.

مقدمه۲

اطلاعات خام۳

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال ۱۳۸۱

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان……………………………………………………………..۵

جدول و نمودار مربوط به مردان……………………………………………………………………….۶

جدول و نمودار مربوط به زنان………………………………………………………………………….۷

جدول و نمودار مربوط به شهر………………………………………………………………………….۸

جدول و نمودار مربوط به روستا………………………………………………………………………..۹

نتیجه و در صد گیری۱۰

فراوانی مربوط به دسته بندی استانها بر اساس تعداد جمعیت استانها در سال ۱۳۸۲

جدول و نمودار مربوط به زنان و مردان…………………………………………………………….۱۱

جدول و نمودار مربوط به مردان………………………………………………………………………۱۲

جدول و نمودار مربوط به زنان…………………………………………………………………………۱۳

جدول و نمودار مربوط به شهر…………………………………………………………………………۱۴

جدول و نمودار مربوط به روستا……………………………………………………………………….۱۵

نتیجه و در صد گیری…………………………………………………………………………………….۱۶

منابع

، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.