هوش هیجانی

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان

پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی و علوم تربیتی بررسی رابطه هوش هیجانی و یادگیری سازمان در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان پرستار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در پرستاران زن شهر اصفهان انجام شده است. طرح‌ این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه این پژوهش ٣٠ نفراز پرستاران زن متأهل شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت‌اند از: «پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-آن و پرسش‌نامه رضایت زناشویی (ENRICH). دراین پژوهش داده‌ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری( SPSS) و در دو قسمت جداگانه آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان ‌داد که بین دو مؤلفه ی رضایت زناشویی و مؤلفه‌ی هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مؤلفه رضایت زناشویی و مولفه های هوش هیجانی شامل(درون فردی، سازگاری، خلق وخوی عمومی) رابطه معنی داری وجود دارد و بین رضایت زناشویی و دو مؤلفه هوش هیجانی شامل (میان فردی، مدیریت تنیدگی) رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های رضایت زناشویی شامل(موضوعات شخصیتی، حل تعارض، اوقات فراغت و روابط جنسی) رابطه معنی داری وجود ندارد.

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی افراد معتاد و غیر معتاد

مقدمه. ۴ چکیده: ۹ بیان مسئله: ۱۰ اهداف پژوهش.. ۱۱ فرضیه های پروژه ۱۲ ضرورت واهمیت پژوهش.. ۱۳ متغیرهای پژوهش.. ۱۴ هوش.. ۱۵ هوش هیجانی. ۱۷ ابعاد هوش درون فردی از نظر گاردنر عبارتند از: ۲۵ مؤلفه های هوش هیجانی…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران و پسران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران و پسران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه   ۲ بیان مسئله   ۴ اهداف تحقیق  ۵ فرضیه تحقیق   ۷ تعاریف عملیاتی ۷ فصل دوم(پیشینه و ادبیات…

پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان در جمعیت دانش آموزی شهر یزد

پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان در جمعیت دانش آموزی شهر یزد فصل اول: طرح تحقیق مقدمه۴ بیان مسأله۵ اهمیت و ضرورت تحقیق۶ اهداف پژوهش۷ – هدف کلی۷ – اهداف جزئی۷ سؤالات پژوهش۷ فرضیه های پژوهش۸ تعریف…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله شهرستان ابهر(همراه با پرسشنامه )

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین جوانان سنی ۲۰ ساله شهرستان ابهر فصل اول. ۵ کلیات تحقیق. ۵ مقدمه. ۵ بیان مساله. ۷ اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸ اهداف تحقیق. ۹ فرضیه تحقیق. ۹…

پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی (همراه با پرسشنامه)

پایان نامه بررسی هوش هیجانی در بین دانشجویان رشته های مشاوره و مهندسی فصل اوّل. ۳ مقدمه : ۳ بیان مسئله : ۴ اهمیت و ضرورت پژوهش : ۶ هدفهای پژوهش : ۶ پرسشهای پژوهش : ۷ فرضیه های پژوهش…

پایان نامه بررسی هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده

پایان نامه بررسی هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده   فصل اول   مقدمه ۲   بیان مساله ۴   ضرورت پژوهش ۶   اهداف پژوهش ۹   سوالات تحقیق ۱۰   تعاریف واژه…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت عمومی در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر فصل اول : ۱ مقدمه  ۲ بیان مسأله  ۴ اهمیت و ضرورت تحقیق  ۵ اهداف تحقیق ۷ فرضیه های تحقیق ۷ متغیرهای…

پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند شهر قزوین

پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان کارمند شهر قزوین مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف ، فرضیه و متغیرهای تحقیق فصل دوم(پیشینه ادبیات تحقیق) هیجان چیست؟ رابطه هیجان با انگیزیش زیست شناسی و شناخت دیدگاه…

پایان نامه بررسی بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه   ۲ بیان مسئله   ۴ اهداف تحقیق  ۵ فرضیه تحقیق  ۷ تعاریف عملیاتی  ۷ فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) هوش هیجانی…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت در بین دانشجویان رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر فصل اول : کلیات ۱ مقدمه  ۲ بیان مساله  ۴ سوال مسئله ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق زمینه تحقیق …

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵-۱۵ ساله شهر تهران

پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری ۲۵-۱۵ ساله شهر تهران فصل اول :  مقدمه  بیان مسأله  اهمیت و ضرورت مسئله  اهداف تحقیق  سوالات پژوهش  فرضیه های پژوهش  تعاریف عملیاتی واژه ها  فصل دوم :  ادبیات و پیشینه…

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی فصل اول: کلیات پژوهش   ۲ ۱-۱   مقدمه  ۳ ۱-۲  بیان مسئله۷ ۱-۳    اهمیت پژوهش   ۹ ۱-۴   اهداف پژوهش  ۱۰ ۱-۵  فرضیه های پژوهش   ۱۱ ۱-۶  تعریف مفاهیم و اصطلاحات   ۱۱…

تحقیق لزوم اندازه گیری هوش هیجانی و دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به خود

فهرست ضرورت های دیگری برای استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در برنامه ریزی درسی ۲ تعریف و پیشینه هوش هیجانی ۶ پیشینه مطالعه هوش غیر شناختی ۹ مولفه ها ۱۶ عوامل ۱۶ قسمت دوم: دلالت های ارتقاء تحصیلی خود به…