جوشکاری

پروژه انواع فرآیند های جوشکاری در صنایع نیروگاهی

– فصل اول :آشنای با موضوع پروژه و انواع فرآیند های جوشکاری۸ ۱-۱ فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی با محافظت سرباره۸ ۱-۱-۱:جوشکاری قوس _ الکترود دستی۹ ۱-۱-۱-۱:الکترودها۹ ۱-۱-۲:جوشکاری قوس _ الکترود روپوش دار پیوسته۲۱ ۱-۱-۳:جوشکاری قوس _ زیر پودری۲۳ ۱-۱-۴:فرآیند جوشکاری…

تحقیق جوشکاری و انواع کان

مقدمه ۱ تاریخچه ۱ تعریف جوشکاری ۳ قوس الکتریکی و چگونگی تشکیل آن ۶ شدت جریان در جوشکاری ۹ اختلاف پتانسیل در جوشکاری ۱۰ قطب الکترود ۱۳ محاسن و معایب جوشکاری با روشهای AC,DC 15 انواع ترانسها ۱۷ تجهیزات جوشکاری…

تحقیق روشهای مختلف جوشکاری با برق

جوشکاری با برق مستقیم ۲ روش های مختلف جوشکاری: ۲ مبانی جوشکاری با برق : ۳ اصول جوشکاری با قطب مستقیم (DCSP) : 6 اصول جوشکار با قطب معکوس (DCRP) : 6 تنظیم و راه اندازی دستگاههای جوشکاری : ۱۳…

تحقیق جوشکاری با اکسی استین (بدون منبع)

جوشکاری با اکسی استیلن ۳ تعریف جوشکاری ۳ لحیم کاری ۳ روشهای مختلف جوشکاری و برشکاری ۴ جوشکاری با گاز ۵ شعله اکسی استیلن ۵ دستگاه جوشکاری اکسی استیلن ۶ سوار کردن دستگاه جوشکاری اکسی استیلن ۷ انتخاب اندازه سوراخ…

گزارش کارآموزی در کارگاه جوشکاری

گزارش کار ۳ لحیم کاری: ۸ جوشکاری برق: ۸ جوشکاری چدن: ۹ آزمایش های غیرمخرب ۱۱ آزمایش غیرمخب ۱۱ آزمون ذرات مغناطیسی (MT) 11 ۸-۵-۲- آزمون پرتونگاری ۱۲ بازرسی با مواد نافذ ۱۳ آزمون با رنگ نافذ قرمز ۱۴ آزمون…

تحقیق کامل جوشکاری (بدون منبع و همراه با تصاویر)

تحقیق کامل جوشکاری (بدون منبع) فصل اول. ۵ توضیح درموردجوشکاری گاز و تاریخچه آن و جوشکاری با گاز محافظ. ۵ گاز. ۶ مقدمه. ۶ حالت گازی.. ۶ جوشکاری.. ۷ تاریخچه جوشکاری.. ۷ مشعل های جوش کاری.. ۹ جعبه مشعل و…

تحقیق جوشکاری (همراه با تصاویر )

مقدمه. ۲ مشخصات فرایند ۲ مشخصه های اجرایی فرایند ۳ متغیرهای فرایند ۳ سایر متغیرها: ۸ کاربردها: ۱۰ کاربردهای جوشکاری مواد: ۱۱ مزایای SAW : 11 محدودیت‌های SAW : 12 متغیرهای کلیدی فرآیند SAW : 12 فاکتورهای دیگر: ۱۳ نکات…

تحقیق جوشکاری

۱ پیشینه ·         ۲ فرایندهای جوشکاری o        ۲.۱ فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی o        ۲.۲ فرایندهای جوشکاری مقاومتی o        ۲.۳ فرایندهای جوشکاری حالت جامد o        ۲.۴ فرایندهای اکسی فیول o        ۲.۵ فرایند جوشکاری با لیزر o        ۲.۶ فرایند جوشکاری با…

کار آموزی جوشکاری

فهرست: مقدمه فصل اول: آشنایی با مکان کلی کارآموزی فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز ۱-جوشکاری و برشکاری بکار رفته در ساخت قالبهای تراورس ۱-۱- انواع فرآیندهای جوشکاری ۲-۱- جوشکاری قوس الکترود دستی ۳-۱- جوشکاری قوس…

تحقیق گازهای مورد استفاده در جوشکاری

فهرست.. ۱ گازهای مورد استفاده در جوشکاری. ۲ استیلن(C2H2) : 2 گاز طبیعی: ۳ کپسول‌های گاز: ۴ نگهداری و جابجایی کپسول‌های گاز ۷ خطرات سلامتی و حوادث در جوشکاری برش عملیات حرارتی با گاز ۱۰ اثرات مخرب گازها و دودناشی…

تحقیق جوشکاری

فهرست تاریخچه جوشکاری.. ۳ الکترود ۶ جوشکاری،عوارض وراههای پیشگیری از آن. ۸ عوامل زیان آور موجود در کارگاه جوشکاری: ۸ اشعه‌های ناشی از جوشکاری: ۸ سر و صدای محیط کار : ۹ وسایل حفاظت سیستم شنوائی شامل: ۱۰ دود و…