افسردگي

تحقیق افسردگی و راه های مقابله با آن

مقدمه: ۲ علایم افسردگی. ۲ تغبییر دادن موقعیت.. ۳ کنترل بایدها ونبایدها ۶ حفظ ااحساس کنترل. ۷ ارزیابیهای اولیه منطقی. ۷ استفاده از مهارتهای مقابله ای انطباقی. ۸ مسئله گشایی. ۸ پاداش دادن به موفقیت های خود. ۹ کنترل تفکر…

پایان نامه افسردگی۲

عنوان تشکر و قدردانی : چکیده : فصل اول : مقدمه ۱ـ۱ـ بیان مسئله ۱ـ۲ـ اهمیت مسئله ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق بیان فرضیه ۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق ۱ـ۵ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها ۱ـ افسردگی ۲ـ شیوع ۳ـ دانشجوی بومی و…

تحقیق افسردگی

مقدمه : ۲ تعریف افسردگی. ۴ علل افسردگی. ۴ علایم افسردگی. ۷ دوره وضوابط تشخیص افسردگی : ۱۰ عوارض افسردگی : ۱۲ پیشگیری افسردگی. ۱۴ راه درمان افسردگی : ۱۵

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

چکیده تحقیق فصل اول «طرح تحقیق» – مقدمه – بیان مسأله – ضرورت و اهمیت تحقیق – اهداف تحقیق – سؤالات و فرضیات تحقیق – روش تحقیق – جامعه پژوهش و حجم نمونه – تعریف واژه‎ها و اصطلاحات فصل دوم…

پایان نامه افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار

فصل اول مقدمه موضوع تحقیق   ۲ الف – مسئله   ۲ ب – فرضیه   ۲ فایده تحقیق   ۳ روش انجام تحقیق ۳ پیش فرض      ۴ نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری  ۴ روش آماری تحقیق    ۵ روش جمع آوری…

پایان نامه رابطه افسردگی با عوامل خانوادگی دانشجویان دختر رشته حسابداری

 مقدمه: ۶ ۱-۱-۲طرح مسئله: ۷ ۱-۲ گزاره های تحقیق.. ۸ ۱-۲-۱هدف کلی تحقیق.. ۸ ۱-۲-۲اهداف ویژه تحقیق: ۹ ۱-۲-۳سؤالات تحقیق: ۹ ۱-۳-۲:تعریف عملیاتی متغیرها: ۱۰ ۲-۱ تعریف افسردگی: ۱۳ ۲-۲علل و عوامل افسردگی: ۱۶ ۱-علل زیست شناختی: ۱۶ ۲-عوامل ژنتیک:…

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

چکیده تحقیق فصل اول «طرح تحقیق» – مقدمه – بیان مسأله – ضرورت و اهمیت تحقیق – اهداف تحقیق – سؤالات و فرضیات تحقیق – روش تحقیق – جامعه پژوهش و حجم نمونه – تعریف واژه‎ها و اصطلاحات فصل دوم…

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

فصل اول. ۴ کلیات تحقیق. ۴ مقدمه: ۵ بیان مسئله: ۷ سؤال مسئله : ۸ اهمیت و ضرورت تحقیق : ۹ اهداف تحقیق : ۱۰ فرضیه تحقیق : ۱۰ متغیرهای تحقیق : ۱۰ تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :…

پایان نامه افسردگی

عنوان تشکر و قدردانی : چکیده : فصل اول : مقدمه ۱ـ۱ـ بیان مسئله ۱ـ۲ـ اهمیت مسئله ۱ـ۳ـ اهداف تحقیق بیان فرضیه ۱ـ۴ـ فرضیه تحقیق ۱ـ۵ـ اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها ۱ـ افسردگی ۲ـ شیوع ۳ـ دانشجوی بومی و…