ارتباطات

پایان نامه عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان

امروزه توانمندسازی به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر برای ارتقای بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها در زمینه دستیابی به اثربخشی سازمانی تلقی می‌شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارمندان بانک سپه اصفهان است. پژوهش به روش توصیفی و از شاخه همبستگی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که بعد از برآورد، تأیید پایایی و روایی آن در بین پاسخگویان توزیع گردید. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان بانک سپه بوده و برای برآورد اندازه نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد که حجم نمونه ۱۷۶ نفر تعیین گردید. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استیودنت استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که سطح توانمندی کارمندان بیش از حد متوسط بوده و متغیرهای مستقل (دانش، ارتباطات، اعتماد، پاداش) رابطه معنی‌داری با توانمندسازی دارند؛ طوری که متغیر دانش دارای قویترین و پاداش دارای ضعیف‌ترین رابطه است.
کلید واژگان: بانک سپه، توانمندسازی کارکنان، دانش، اعتماد، ارتباطات

تحقیق ارتباطات

مقدمه ۲ نظریه ارتباطات ۴ روابط عمومی ۹ ارتباطات درون فردی ۱۰ ارتباطات میان فردی ۱۱ ارتباطات میان فرهنگی ۱۲ ارتباطات غیر شفاهی ۱۲ ارتباطات راه دور ۱۲ ارتباطات حیوانات ۱۵ منابع ۱۹

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد مدیران سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

چکیده ۱ فصل اول: کلیات پژوهش ۱-۱- مقدمه  ۳ ۲-۱- بیان مسئله ۳ ۳-۱- هدف پژوهش ۴ ۴-۱- اهمیت ضرورت پژوهش ۵ ۵-۱- انگیزه پژوهش  ۶ ۶-۱- سوالهای پژوهش   ۶ ۷-۱- تعاریف عملیاتی  ۶ فصل دوم:  ادبیات و پیشینه پژوهش…

تحقیق ارتباطات

فهرست مطالب مقدمه نظریه ارتباطات روابط عمومی ارتباطات درون فردی ارتباطات میان فردی ارتباطات میان فرهنگی ارتباطات غیر شفاهی ارتباطات راه دور ارتباطات حیوانات منابع

تحقیق ارتباطات جمعی وفرهنگ

فهرست رویکرد فرهنگ‌شناسان‌ ارتباطات‌ و فرهنگ‌ به‌ سوی‌ تعریف‌ فرهنگ‌ مشخصات‌ فرهنگ‌ موضوعات‌ پژوهش‌ موضوعات‌ نظریه‌ فرهنگی‌ رسانه‌ها مکتب‌ فرانکفورت‌ و نظریه‌ انتقادی‌ هژمونی‌ بها دادن‌ به‌ عامه‌ انتقاد بر تجارتی‌ شدن‌ رسانه‌ تکنولوژی‌ ارتباطات‌ و فرهنگ‌ مفاهیم‌ هویت‌ فرهنگی‌…

تحقیق روابط عمومی الکترونیک

فهرست مطالب مقدمه تاریخچه روابط عمومی روابط عمومی الکترونیک ،موانع،فرصت ها وتحولات پیش رو روابط عمومی با هویتی متفاوت افزایش تقاضای یادگیری در مقابل تقاضای تبلیغ نیاز به اجرای برنامه در زمان مقرر نیاز به ایجاد عادت در مخاطبان روابط…

تحقیق مروری بر زمینه های تاثیر فضای مجازی بر نظریه ‏های ارتباطات

فهرست مطالب چکیده مقدمه فضای مجازی فرهنگ مجازی پدیده های جدید در فضای مجازی ویژگیهای روانشناختی فضای مجازی انعکاس تغییرات معاصر در نظریه پردازی در ارتباطات کاربرد نظریه های موجود در حوزه ارتباطات مجازی نتیجه گیری منابع

تحقیق مدیریت مشارکتی ( ارتباطات و الگوهای ارتباطی در سازمان ها )

عنوان: چکیده مقدمه فرایند ارتباطات رسانه های ارتباطی ومیزان غنای آنها موانع ارتباطات مؤثر بین فردی ایجاد شبکه های ارتباطی موثر در سطح سازمان شیوه های ارتباطی بین فرهنگی ارتباطات فرهنگی دربافت های فرهنگی قوی – ضعیف فرهنگ وفاصله زمان…

ارتباطات

فهرست مطالب مقدمه. ۲ روش ها و اجزا ارتباطات.. ۲ تعریف ارتباطات.. ۲ موانع ارتباطات.. ۳ شکل های ارتباطات: ۳ فن آوری اطلاعات.. ۴ نظریه ارتباطات.. ۴ نظریه ارتباط. ۵ ارزیابی فرضیه. ۶ فرضیات و الگوها ۸ قواعد و قوانین.…