کارآفرینی

فهرست

مقدمه۱

مبانی نظری۱

مؤلّفه­ های هوش هیجانی بر اساس دیدگاهبار۲

۲۵دلیل ضرورت توجه به هوش هیجانی در فرایندکارآفرینی۳

نتیجه گیری۲۱

منابع۲۲
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.