پایان نامه آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار

فصل اول. ۳۸

کلیات.. ۳۸

فواید (آ.د.م.) : ۳۸

ویژگی و‌ اوصاف (آ.د.م.) :(۱) ۳۹

تفاوت  (آ.د.م.) ۴۰

انواع تفسیر :(۱) ۴۰

اقسام تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر  :(۱) ۴۰

تفسیر به اعتبار. ۴۱

حیطه  (آ.د.م.)(۱) ۴۱

مراحل تدوین (ق.آ.د.م.)(۲) ۴۲

موارد عطف به ماسبق شدن (آ.د.م.) :(۱) ۴۲

تقسیم قوانین براساس اهمیت جهات و مبانی : ۴۲

موارد امری.. ۴۳

فصل دوم ۴۴

مراجع قضایی ایران. ۴۴

مراجع قضایی : ۴۵

انواع مراجع  قضایی : ۴۵

مراجع خارج از قوه قضائیه : ۴۶

صلاحیت مراجع ثبتی : ۴۷

مراجع وابسته به قوه قضائیه : ۴۸

مراجع مرتبط با قوه قضائیه : ۴۸

اشخاص وابسته به قوه قضائیه : ۴۸

وظایف سازمان  قوه قضائیه : (اصل ۱۵۷ ق.ا.) ۴۹

وظایف رئیس  قوه قضائیه :(۱) (اصل ۱۵۷ ق.ا.) ۴۹

خصوصیات.. ۴۹

تشکیل دادگاهها : ۵۰

دادگاههایی‌که باید تشریفات (آ.د.م.) رارعایت کنند : ۵۱

انواع دفاتر موجود در دادگاهها : ۵۱

وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی : ۵۲

وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی : ۵۳

وظایف مدیر دفتر دادگاه بدوی : ۵۴

فصل سوم ۵۶

انواع دعاوی و شرایط اقامه آنها ۵۶

شرایط اقامه دعوی : (م ۲ و مفهوم مخالف م ۸۴ ق.آ.د.م.) ۵۶

موارد شروع به رسیدگی دادگاهها به دعوا : ۵۷

وظیفه دادگاهها در هر دعوا : ۵۷

موارد مراجعه قضات به منابع و فتاوی معتبر : (م ۳ ق.آ.د.م.) ۵۸

عقود و قراردادهای غیر قابل استماع : ۵۸

انواع قائم مقامی :(۱) ۵۸

انواع نمایندگی :(۲) ۵۹

موارد اهلیت : ۶۰

انواع دعاوی(۲) ۶۰

دعوا از حیث ماهیت حق مورد اجراء : ۶۱

دعوا از حیث موضوع حق : ۶۱

دعوا به اعتبار نوع حق : ۶۲

انواع دعاوی‌ مالی : ۶۳

انواع دعاوی مالی‌ : ۶۵

انواع دعاوی غیر مالی : ۶۶

انواع دعاوی  غیر مالی : ۶۷

انواع دعاوی غیر مالی : ۶۸

در امور حسبی :(۲) ۶۹

در امور خانواده : ۷۰

دعاوی غیر مالی مربوط به مؤجر و مستأجر : ۷۲

دعاوی مالی   مربوط به مؤجر و مستأجر : ۷۲

اقسام دعاوی غیر مالی : ۷۳

فصل چهارم ۷۵

در صلاحیت دادگاهها ۷۵

انواع صلاحیتها : ۷۵

انواع صلاحیت ذاتی : ۷۶

موارد صلاحیت محلی : ۷۷

موارد صلاحیت محلی : ۷۸

صلاحیت دادگاه انقلاب : ۸۲

سازمان دیوان عالی کشور : ۸۲

شعب دیوان عالی کشور : ۸۳

اشخاص صالح برای درخواست رأی وحدت رویه : ۸۳

صلاحیت دیوان عالی کشور :(۱) ۸۴

صلاحیت دادگاه خانواده : (م. واحده مصوب ۱۳۷۶) ۸۵

صلاحیت دیوان عدالت اداری : ۸۵

(اصل ۱۷۳ ق.ا.وم ۱۱ ق.د.ع.ا.) ۸۶

موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری : ۸۷

وظایف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری : ۸۷

ویژگیهای دیوان عدالت اداری : ۸۸

ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری : ۸۸

سازمان دیوان. ۸۹

صلاحیت دادسرا  و دادگاه ویژه روحانیت : ۸۹

صلاحیت دادگاههای نظامی : (م ۱ ق مجازات جرایم نیروهای مسلح) ۹۰

وظایف.. ۹۱

شروع به رسیدگی در شوراهای حل اختلاف : ۹۵

تشریفات رسیدگی در شوراهای حل اختلاف : ۹۵

مهلت اعتراض به رأی شورا : ۹۵

مرجع حل اختلاف در صلاحیتها : ۹۶

فصل پنجم ۹۷

وکالت در دعاوی.. ۹۷

انواع وکالت از لحاظ شکلی : ۹۸

انواع وکیل. ۹۸

موارد تصریحی در وکالت : (م ۳۵ ق.آ.د.م.) ۹۹

اثرات عدم اطلاع عزل به وکیل و دادگاه ۱۰۰

معاذیر موجه قانونی عدم حضور وکلاء در دادگاهها (۱) ۱۰۱

ارگانهایی‌که علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری  می‌توانند از نماینده حقوقی نیز استفاده کنند : (م ۳۲ ق.آ.د.م.) ۱۰۱

شرایط نماینده حقوقی(۱) ۱۰۲

نهادهای عمومی غیر دولتی : ۱۰۲

فصل ششم ۱۰۳

دادرسی نخستین. ۱۰۳

مبحث اول – انواع دادخواست ، شرایط و آثار آن. ۱۰۳

انواع دادخواست : ۱۰۴

انواع دادخواست اصلی : ۱۰۴

دادخواست طاری : ۱۰۵

مراجع ذیصلاح جهت تصدیق دادخواست و ضمایم آن : ۱۰۶

جهت تقدیم دادخواست : ۱۰۷

جهت تقدیم دادخواست : ۱۰۸

تفاوت دادخواست و درخواست :(۱) ۱۰۹

دادخواست : (۱) ۱۱۰

شرایط. ۱۱۱

مستثنیات تقدیم دادخواست :(۱) ۱۱۲

موارد  ردّ دادخواست :(۱) ۱۱۴

پیوستهای.. ۱۱۴

مبحث دوم – اقسام خواسته و نحوه تعیین بهای آن. ۱۱۵

اقسام خواسته : ۱۱۵

اثرات تعیین خواسته و بهای آن : ۱۱۵

نحوه تعیین بهای خواسته : ۱۱۶

موارد عدم تعیین بهای خواسته : ۱۱۶

طرح دعاوی متعدد ضمن یک.. ۱۱۷

دادخواست : ۱۱۷

ارتباط کامل بین دو دعوی یعنی : ۱۱۷

مبحث سوم – اقسام و شرایط ابلاغ. ۱۱۸

مبحث چهارم – ایرادات و موانع رسیدگی. ۱۲۶

مبحث پنجم –  بررسی چگونگی تشکیل ، تجدید ، تأخیر و توقیف جلسه دادرسی. ۱۲۹

مبحث ششم – اقسام ، شرایط و آثار قرار تأمین خواسته. ۱۴۳

مبحث هفتم – ورود شخص ثالث.. ۱۵۰

مبحث هشتم – جلب شخص ثالث.. ۱۵۲

مبحث نهم – دعوای متقابل. ۱۵۳

مبحث دهم – اخذ تأمین از اتباع بیگانه. ۱۵۴

مبحث یازدهم – تأمین دلیل. ۱۵۶

مبحث سیزدهم – دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت.. ۱۵۸

مبحث چهاردهم – سازش.. ۱۶۳

فصل هفتم ۱۶۵

رسیدگی به ادله اثبات دعوا ۱۶۵

مبحث اول – کلیات ادله. ۱۶۶

مبحث دوم – اقرار. ۱۶۸

مبحث سوم – اسناد ۱۷۳

مبحث چهارم –  گواهی. ۱۸۲

مبحث پنجم – امارات.. ۱۹۲

مبحث ششم – معاینه محل و تحقیق محلی. ۱۹۴

مبحث هفتم – کارشناسی. ۱۹۶

مبحث هشتم – سوگند ۱۹۹

مبحث نهم – نیابت قضایی. ۲۰۵

فصل هشتم ۲۰۸

رأی.. ۲۰۸

مبحث اول – اقسام رأی و تفاوت آنها ۲۰۹

مبحث دوم – بررسی انواع حکم ، ارکان و آثار آن. ۲۱۲

مبحث سوم –  انواع قرار ، مصادیق و آثار آن. ۲۱۶

فصل نهم ۲۳۴

واخواهی. ۲۳۴

مهلت واخواهی از احکام : ۲۳۶

اصحاب دعوای واخواهی : ۲۳۸

فصل دهم ۲۴۴

ویژگیها ، آثار و شرایط درخواست دستور موقت.. ۲۴۴

دستور موقت : ۲۴۵

زمان درخواست دستور موقت : ۲۴۶

شرایط صدور دستور موقت  : ۲۴۷

فصل یازدهم ۲۵۲

تجدیدنظر. ۲۵۲

آراء قابل تجدیدنظر : ۲۵۳

احکام غیر قابل تجدیدنظر : ۲۵۴

مهلت  تجدیدنظر خواهی : ۲۵۵

ویژگیهای رسیدگی تجدیدنظر: ۲۵۶

استثنائات مهلت  تجدیدنظر : ۲۵۷

(م ۳۳۵ و تبصره ۱ماده۳۲۶ ق.آ.د.م.) ۲۵۸

(م ۳۴۸ ق.آ.د.م.) ۲۵۸

شرایط  دادخواست  تجدیدنظر : ۲۵۹

آثار  تجدیدنظر خواهی :(۱) ۲۶۰

آثار  تجدیدنظر خواهی : ۲۶۱

فصل دوازدهم ۲۶۶

فرجام خواهی. ۲۶۶

مبحث اول – بررسی آراء قابل فرجام ، انواع ، شرایط و آثار آن. ۲۶۶

موارد نقض حکم در دیوان : ۲۷۷

تکلیف دیوان پس از نقض رأی : ۲۷۸

مبحث دوم – اعتراض شخص ثالث.. ۲۷۹

احکام شمول اعتراض ثالث : ۲۸۰

مبحث سوم – اعاده دادرسی. ۲۸۳

فصل سیزدهم ۲۹۰

مواعد ، اقسام و شرایط آن. ۲۹۰

انواع وقت دادگاه :(۱) ۲۹۱

فصل چهاردهم ۳۰۴

آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور. ۳۰۴

موارد تعیین داور توسط دادگاه : ۳۰۸

طریقه صدور رأی توسط داوران : ۳۱۱

آثار رأی داوری : ۳۱۳

فصل پانزدهم ۳۱۶

هزینه دادرسی ، اعسار و مطالبه خسارت.. ۳۱۶

مبحث اول – هزینه دادرسی. ۳۱۶

انواع هزینه دادرسی : ۳۱۷

جدول هزینه دادرسی در مراحل مختلف قضایی برابر ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  ۳۲۰

جدول هزینه دادرسی در مراحل مختلف قضایی برابر ماده ۳  قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین  ۳۲۱

مبحث دوم – اعسار. ۳۲۳

نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز. ۳۲۳

انواع اعسار : ۳۲۴

حدود اعتبار حکم اعسار : ۳۲۶

مبحث سوم –  انواع خسارات ، شرایط و نحوه مطالبه آن. ۳۲۷

انواع خسارات : ۳۲۸

مبحث چهارم – مستثنیات دین در قوانین. ۳۳۱

«فهرست منابع و مآخذ». ۳۳۳

الف- کتب و آثار حقوقی. ۳۳۳

ب- مجموعه قوانین و مقررات.. ۳۳۴

« علایم اختصاری ». ۳۳۵

همراه با پاورقی
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.