مقاله آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

فهرست
مقدمه
نقش آب در ایران کهن
آماری در رابطه چرخه آب در کشور
ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی
بهینه سازی مصرف آب در الویت ها
پیش بردهای سازمان ملل در رابطه با بحران آب
پژوهش های کشاورزی
منابع

، ، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.