پروژه 20 » مسئولیت مدنی مدیران http://projeh20.ir پروژه ، پایان نامه ، تحقیق ، مقاله ، فایل ورد Thu, 28 Jul 2016 08:35:59 +0000 fa-IR hourly 1 پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری http://projeh20.ir/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/ http://projeh20.ir/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/#comments Sun, 27 Jan 2013 09:22:03 +0000 http://projeh20.ir/?p=6860 چکیده ۸ مقدمه. ۹ فصل اول: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری.. ۱۲ بخش اول: کلیات: ۱۲ الف: شرکت سهامی. ۲۳ مراعات موضوع شرکت.. ۳۰ صلاحیت مجامع عمومی. ۳۰ صلاحیت خاص هیأت مدیره ۳۱ ب: شرکت با مسئولیت محدود: ۳۴ پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای...

نوشته پایان نامه مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکت های تجاری اولین بار در پروژه 20 پدیدار شد.

]]>
http://projeh20.ir/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c/feed/ 0