بيماري ديابت

تحقیق بيماري ديابت

بيماري ديابت ,علايم ,عوارض وپيشگيري.. 2 دید کلی. 2 تاریخچه. 3 دیابت شیرین وابسته به انسولین (IDDM) 3 فنوتیپ و سیر طبیعی IDDM… 4 اداره بیمار مبتلا به IDDM… 5 خطر توارث IDDM… 5 دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین…