وسواس

پایان نامه تأثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خود درمانی در کاهش نشانه‌های اختلال وسواس – اجبار

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی بر میزان نشانه های اختلال وسواس – اجبار در بیماران مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی و روانپژشکی شهر اصفهان می باشد. بدین منظور از بین بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی روانپزشکی و روانشناختی شهر اصفهان ۲۰ بیمار مبتلا به اختلال وسواس – اجبار به روش تصادفی ساده از بین جامعه پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه ۱۰ نفره شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل قرار گرفتند. پرسشنامه وسواس – اجبار مادزلی به عنوان پیش آزمون در مورد دو گروه اجرا شد. گروه آزمایشی به مدت ۴ هفته آموزش روش خوددرمانی مواجهه و جلوگیری از پاسخ را دریافت نمودند و آزمودنی های گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی منجر به کاهش معنادار نشانه های اختلال وسواس – اجبار گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون شده است. با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان اینگونه نتیجه گرفت که روش مواجهه و جلوگیری از پاسخ به شیوه خوددرمانی می تواند به عنوان روش موثری در درمان اختلال وسواس – اجبار بکار رود.
واژگان کلیدی: مواجهه و جلوگیری از پاسخ٬ خودرمانی٬ وسواس٬ اختلال وسواس – اجبار.

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران و پسران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران و پسران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه   ۲ بیان مسئله   ۴ اهداف تحقیق  ۵ فرضیه تحقیق   ۷ تعاریف عملیاتی ۷ فصل دوم(پیشینه و ادبیات…

پایان نامه بررسی اختلال وسواس در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی

پایان نامه بررسی اختلال وسواس در میان دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان و رابطه ی آن با پیشرفت تحصیلی مقدمه. ۶ فصل اول. ۹ طرح تحقیق. ۹ ۱-۱ – مقدمه. ۹ وسواس؛ از کنترل تا درمان. ۹ ۱-۲-۱-…

پایان نامه بررسی بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر

پایان نامه بررسی بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان شهرستان ابهر فصل اول(کلیات تحقیق) مقدمه   ۲ بیان مسئله   ۴ اهداف تحقیق  ۵ فرضیه تحقیق  ۷ تعاریف عملیاتی  ۷ فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق) هوش هیجانی…

پایان نامه بررسی اختلالات وسواس فکری و عملی در کودکان ونوجوانان

مقدمه بیان مساله:  وسواس فکری – عملی چیست ؟ وسواس فکری چیست ؟ وسواس عملی چیست ؟ برخی وسواس های فکری – عملی متداول علل بیماری وسواس فکری – عملی سایر بیماریهای مرتبط با وسواس فکری – عملی تحقیق :…