زنان

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان پرستار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در پرستاران زن شهر اصفهان انجام شده است. طرح‌ این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه این پژوهش ٣٠ نفراز پرستاران زن متأهل شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت‌اند از: «پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-آن و پرسش‌نامه رضایت زناشویی (ENRICH). دراین پژوهش داده‌ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری( SPSS) و در دو قسمت جداگانه آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان ‌داد که بین دو مؤلفه ی رضایت زناشویی و مؤلفه‌ی هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مؤلفه رضایت زناشویی و مولفه های هوش هیجانی شامل(درون فردی، سازگاری، خلق وخوی عمومی) رابطه معنی داری وجود دارد و بین رضایت زناشویی و دو مؤلفه هوش هیجانی شامل (میان فردی، مدیریت تنیدگی) رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های رضایت زناشویی شامل(موضوعات شخصیتی، حل تعارض، اوقات فراغت و روابط جنسی) رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقاله نقش زنان امریکا و کانادا در مدیریت تحصیلات عالی

مقاله نقش زنان امریکا و کانادا در مدیریت تحصیلات عالی  (بدون منبع) آمریکا  کانادا ۲ نقش زنان در مدیریت آموزش عالی درایالات متحده وکانادا ۲ الف ) آموزش عالی درایالات متحده وکادا ۳ ب) سیستم آموزش عالی آمریکائی.. ۶ د)…

مقاله نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی (بدون منبع)

مقاله نقش زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی  (بدون منبع) اندونزی.. ۲ زنان اندونزی در مدیریت تحصیلات عالی.. ۲ مقدمه: ۲ فرصتهای شغلی: ۴ مشارکت در آموزش و پرورش: ۸ نقش زنان در آموزش و پرورش: ۱۱ « زنان در…

تحقیق کامل کارآفرینی زنان

تحقیق کامل کارآفرینی زنان مقدمه    ۱ نقش کار آفرینان زن  ۳ به طوری که هشت وظیفه برای زنان کارآفرین وجود دارد ۴ ضرورت کار آفرینی زنان   ۴ کار آفرینی ابزار توانا سازی زنان   ۴ تفاوتهای زنان کار آفرین با…

تحقیق تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده

فهرست.. ۱ تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده ۲ پست مدرنیسم: اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه. ۷ ۱- زنان و قانون خانواده ۱۲ ۲- مبارزه برای حقوق مدنی و لغو قانون خانواده: ۱۵ ۳- بی حقوقی زنان در…