رضایت زناشویی

پایان نامه بررسی رابطه سرریز شدگی مثبت و منفی کار – خانواده بر رضایت زناشویی دبیران آموزش و پرورش

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین سر ریز شدگی مثبت و منفی کار – خانواده بر رضایت زناشویی دبیران آموزش و پرورش می باشد. سر ریز شدن از کار به خانواده به این موضوع اشاره دارد که عوامل مربوط به کار تا چه اندازه بر محیط خانواده تاثیر می گذارد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل تمام دبیران آموزش و پرورش بود. در این پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۵۰ نفر مرد و ۵۰ نفر زن به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق دو پرسشنامه شامل پرسشنامه سر ریز شدن کار – خانواده و پرسشنامه رضایت زناشویی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که بین سر ریز شدن منفی کار – خانواده و رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد یعنی هر چه سر ریز شدن منفی کا – خانواده بیشتر شود٬ رضایت زناشویی کمتر می شود. همچنین بین سر ریز شدن مثبت کار – خانواده و رضایت زناشویی رابطه مثبت وجود دارد. بدین معنی که هر چه سر ریز شدن مثبت کار – خانواده بیشتر شود میزان رضایت زناشویی نیز بالاتر خواهد بود.
کلید واژه‌ها: رضایت زناشویی، سر ریز شدن٬ سر ریز شدن مثبت کار – خانواده٬ دبیران آموزش و پرورش

پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی زنان پرستار

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی در پرستاران زن شهر اصفهان انجام شده است. طرح‌ این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه این پژوهش ٣٠ نفراز پرستاران زن متأهل شهر اصفهان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده عبارت‌اند از: «پرسش‌نامه هوش هیجانی بار-آن و پرسش‌نامه رضایت زناشویی (ENRICH). دراین پژوهش داده‌ها با استفاده از نرم افزار کامپیوتری( SPSS) و در دو قسمت جداگانه آمار توصیفی وآمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان ‌داد که بین دو مؤلفه ی رضایت زناشویی و مؤلفه‌ی هوش هیجانی رابطه معناداری وجود ندارد، اما بین مؤلفه رضایت زناشویی و مولفه های هوش هیجانی شامل(درون فردی، سازگاری، خلق وخوی عمومی) رابطه معنی داری وجود دارد و بین رضایت زناشویی و دو مؤلفه هوش هیجانی شامل (میان فردی، مدیریت تنیدگی) رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین هوش هیجانی و مؤلفه‌های رضایت زناشویی شامل(موضوعات شخصیتی، حل تعارض، اوقات فراغت و روابط جنسی) رابطه معنی داری وجود ندارد.

پابان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

  پابان نامه بررسی رابطه عشق مثلثی با رضایت زناشویی دربین دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر فصل اول:کلیات پژوهش۷     چکیده۸   مقدمه۸     بیان مسأله۱۰    هدف تحقیق۱۱  اهمیت وضرورت تحقیق۱۱  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها۱۲ فصل…

پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متاهل در منطقه ۵ تهران

پایان نامه مقایسه رضایت زناشویی در بین زنان مطلقه و زنان متاهل در منطقه ۵ تهران چکیده ۱ فصل اول ۲ بیان مسأله ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۴ اهداف تحقیق ۴ سوال پژوهش ۵ فرضیه های تحقیق۵ متغیر های تحقیق…