حقوق بین الملل

تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام (بدون منبع )

تحقیق دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام (بدون منبع ) دستاوردهای حقوق بین الملل علیه مجازات اعدام ۲ ابعاد دیگر کنواسیون وین. ۳ موضوعات حقوق بین الملل. ۷ بررسی قانون HOFSTRA ؛Roo. 9 چالش‌های دیگر حقوق بین الملل. ۱۰…

پایان نامه حقوق بین الملل عمومی با موضوع قرارداد های منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

منابع طبیعی نفتی مقدمه۱ فصل یکم: سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی ۵ گفتار یکم : مفهوم نفت و قراردادهای نفتی بین المللی۵ گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی…

تحقیق حقوق بین الملل جوانان

دیباچه      »                  «. ۴ سازمان  ملی جوانان. ۶ پیش درآمد ۶ سیاست کلی در خصوص اقتصاد و اشتغال. ۸ آموزش وکار آموزی.. ۹ زنان جوان. ۱۲ کمک به ارتقاءهمکاری بین المللی در ارتباط باجوانان. ۱۳ سوابق کنفرانس عمومی. ۱۴ کنفرانس…

پروژه بررسی در خصوص مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی

فهرست دیباچه بخش اول: نظم عمومی در حقوق فصل اول تاریخچه فصل دوم: مبانی نظم عمومی مبحث اول: نفی و اثبات مفهوم نظم عمومی فصل سوم: تعریف نظم عمومی مبحث اول: نظریه نوعی مبحث دوم: نظریه شخصی مبحث سوم: تعریف…