بيماري ديابت

تحقیق بیماری دیابت

بیماری دیابت ,علایم ,عوارض وپیشگیری.. ۲ دید کلی. ۲ تاریخچه. ۳ دیابت شیرین وابسته به انسولین (IDDM) 3 فنوتیپ و سیر طبیعی IDDM… 4 اداره بیمار مبتلا به IDDM… 5 خطر توارث IDDM… 5 دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین…