بخش کشاورزی

گزارش کارآموزی رشته حسابداری و حسابرسی شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ورزی

فصل اول : مقدمه ۱ فصل دوم : آشنائی با فعالیتهای شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و چارت سازمانی آن. ۲ فصل سوم : فعالیتها و آموزشهای انجام گرفته  در مدت کارآموزی. ۳…

مقاله آب، اقتصاد کشاورزی و بهینه سازی آب در بخش کشاورزی

فهرست مقدمه نقش آب در ایران کهن آماری در رابطه چرخه آب در کشور ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی بهینه سازی مصرف آب در الویت ها پیش بردهای سازمان ملل در رابطه با بحران آب پژوهش های کشاورزی منابع