تحقیق رضایت مشتری

رضایت مشتری. ۲ چکیده ۲ مقدمه ۳ اقتصاد خرد ۳ اقتصاد کلان ۳ زیر شاخه‌های علم اقتصاد ۴ تاریخچه CRM. 10 CRM از نو ایرانی. ۱۲ مشتری مداری. ۱۵ وحدت در اهداف. ۱۵ عدالت در رفتار ۱۶ صداقت در گفتار مدیریت ارشد ۱۶ مدیریت مستمر ۱۷ مشتری. ۱۷ مشتری درون…

تحقیق رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش ها تکنولوژی

شیوه های رویارویی کشورهای در حال توسعه با چالش های تکنولوی های نوین اطلاعات و ارتباطات   ۲ ۲-دستیابی مشترک در شیوه های عبور از موانع.. ۹ ۱- تفاوت در تعداد عناصر. ۱۰ ۲-تفاوت در نقش ها ۱۱ ۳-تبدیل میدان جنگ به بازار پیام. ۱۲ ۴- تفاوت میان درجة دشواری برای…

تحقیق سر نخ گمشده تبلیغات

سر نخ گمشده تبلیغات.. ۲ چکیده ۲ کلیدواژه ۳ ۱- مقدمه. ۳ ۲- تعریف تبلیغات.. ۶ ۳- پیدایش تبلیغات.. ۷ ۴- بررسی مفهوم اثر بخشی. ۹ ۵- اثر بخشی در تبلیغات.. ۱۰ ۶- مزایای هدفگذاری تبلیغات.. ۱۷ ۶- نتیجه گیری.. ۱۸ مراجع. ۱۹ پی‌نوشت‌ها ۲۰

تحقیق روش مدیریت اطلاعات و مستند سازی

نحوة تضمین کیفیت : ۲ تعیین مسؤولیتها : ۲ ابلاغ کار : ۲ برنامه ریزی.. ۳ تعیین ساختار زیر فعالیتها ۴ کنترل پروژه ۶ کنترل و مدیریت پروژه : ۶ گزارش دهی : ۸ ۸- ضمائم : ۱۰ هدف : ۱۲ دامنه کاربرد : ۱۲ ۳٫ مراجع. ۱۳ مستندات مرتبط…

تحقیق ((عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی))

((عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی)) ۲ چکیده: ۲ کلمات کلیدی. ۲ مقدمه ۳ طرحهای تجربی مقدماتی. ۴ ۱-طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی. ۴ طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی. ۴ ویژگیهای طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی. ۵ ۲-طرح آزمون مقدماتی…

تحقیق زنان در عرصه مدیریت

زنان در عرصه مدیریت.. ۲ چکیده ۲ مسئولیت‌ها و محدودیت‌های خانوادگی. ۶ مراجع. ۱۲

تحقیق حمل و نقل

حمل و نقل.. ۲ مقدمه. ۲ اهمیت سرمایه گذاری حمل و نقل.. ۳ جدول شماره ۱-۷ : سرمایه  گذاری در بخش‌های مختلف حمل ونقل کشور ژاپن ۱۹۸۸٫ ۵ جدول شماره۲-۷ : سرمایه گذای حمل ونقل نسبت به سرمایه‌گذاری ثابت و تولید ناخالص داخلی(درصد) سال ۱۹۹۲ : ۵ جدول شماره ۳-۷…

تحقیق خدمات اجتماعی

مقدمه. ۲ الف- مفهوم ساده و ابتدائی خدمات اجتماعی. ۴ ب- مفهوم جدید خدمات اجتماعی. ۶ مشخصات خدمات اجتماعی. ۱۱ توجه عمومی به خدمات اجتماعی. ۱۲ منشا خدمات اجتماعی. ۱۳ شناخت انسان بعنوان محور و اساس خدمات اجتماعی. ۱۳ شناخت روح انسان. ۱۴ فطرت انسان بعنوان سرچشمة خدمات اجتماعی. ۱۶…

تحقیق حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی

حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت دولتی. ۲ چکیده ۲ مقدمه ۲ تعریف حکمرانی. ۴ دلایل توجه به حکمرانی. ۷ تفاوت حاکمیت دولت با حکمرانی خوب. ۸ اصول پنج گانه حکمرانی خوب. ۱۱ ساختمان حکمرانی بخش دولتی. ۱۲ – رابطه با ذی نفعان : ۱۳ – مدیریت ریسک : ۱۳…

تحقیق حالت پذیرش BDM درآسیا

حالت پذیرش BDM درآسیا ۲ خلاصه: ۲ ۷- تاثیر فن آوری روی درخواست های تجاری : ۴ ۱۴- دورنماهای شرکت های آسیایی. ۷ ۱۸- فراخوانی چالش BPM… 9 23- چطور BPM به چالش ها پاسخ دهد: ۱۱ ۳۰- چطور BPM پاسخ می دهد : مورد مطالعه – پت.. ۱۳ ۳۹-…

تحقیق چهار مقاله در خصوص ارزشیابی کارکنان (همراه با شکل)

توضیح. ۵ فهرست منابع. ۶ هدف ومنظور از ارزشیابی کارکنان و مدیران. ۱۲ ارزشیابی کارکنان. ۳۶ نحوه اجرا ۳۹ ارزشیابی غیررسمی. ۴۰ ارزشیابی فردی. ۴۱ نظرات برخی از کارگران در مورد ارزشیابی فردی به شرح ذیل می‌باشد: ۴۲ آموزش: ۴۴ مدت زمان تاثیر پذیری بعد از آخرین آموزش.. ۴۵ مدت…

تحقیق چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم

چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم؟. ۲ چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۲ ۲- انواع مصاحبه. ۴ ۳- پرسش‌ها ۵ ۴- مراجع تأیید داوطلب.. ۹ ۵- مثالی از مصاحبه. ۱۱

تحقیق چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم

چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت کنیم؟. ۲ چکیده ۲ منبع. ۲ ۱- رهبری تغییر چیست؟. ۳ ۱-۱- یک چارچوب فکری نو ایجاد کنید ۶ ۱-۲- سه استراتژی رهبری تغییر. ۸ ۱-۲-۱- رهبری تغییر از طریق قدرت.. ۸ ۱-۲-۲- رهبری تغییر از طریق استدلال. ۹ ۱-۲-۳- رهبری تغییر از…

تحقیق چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با کارکنان

فصل ۱-ارتباط در سازمان. ۳ مفهوم ارتباط.. ۳ عوامل ایجاد ارتباط در سازمانها ۴ ۱-میزان اختیار: ۴ ۲-ترکیب: ۴ ۳-هم ارزشی گروهی: ۴ ۴-نقش سازمانی: ۵ ۵-علایق و اعتقادات اعضای سازمانی: ۵ انواع ارتباط در یک سازمان. ۵ انواع ارتباطات در یک سازمان (Communication). 6 اهمیت ارتباط در سازمان. ۷…

تحقیق چاههای حفاری شده سواحل خزر

I . چاههای حفاری شده سواحل خزر. ۷ چکیده تاریخچه ۱-I چاههای کم عمق حفر شده توسط کشورهای فرانسه – آلمان و اتحاد شوروی سابق. ۷ مقدمه : ۷ – شرکت تحقیقات فرانسه. ۸ – کشور آلمان. ۸ – اتحاد شوروی سابق. ۹ ۲- I  چاههای اکتشافی حفاری شده توسط…

تحقیق چارچوب هفت اس

چارچوب هفت اس.. ۲ چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۲ ۲- ابعاد چارچوب هفت اس.. ۳ ۳- ارتباط ابعاد چارچوب هفت اس.. ۶ ۴- کاربرد‌ها و استفاده‌های چارچوب هفت اس.. ۸ مراجع. ۸ پی‌نوشت‌ها ۹

تحقیق چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری

چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری.. ۲ خلاصه : ۲ مقدمه : ۳ هدف آنالیز عملیاتی در HLS: 4 2- چارچوب آنالیز عملیاتی : ۵ ۲-۱) معماری سناریوی مفهومی : ۷ شرح سناریوی تست : ۸ ۳-۱) پاسخ به حادثه ضمنی : ۹ ۴- مدل‌ها…

تحقیق چارت مدیریتی در شرکت بیسکوئیت گرجی (همراه با نمودار)

مقدمه تاریخچه اهداف  سیستم Top chart نقش های موجود در سیستم فرایند سیستم تشخیص محیط عملیاتی ارتباط با محیط خارج ارتباط میان موجودیتها Tableموجودیتها نمودار ERD وابستگی های تابعی وFDDمربوط به مواد اولیه ساده سازی  FDDِمواد اولیه وابستگی های تابعی وFDDمربوط به دستگاه ساده سازی FDD دستگاه وابستگی های تابعی…

تحقیق جلوتر از زمان حرکت کنید

جلوتر از زمان حرکت کنید ۲ چکیده ۲ منبع. ۲ کلیدواژ. ۲ ۱- مقدمه. ۲ ۲- تعیین اهداف.. ۳ ۳- تحلیل عوامل اتلاف وقت.. ۶ ۳-۱- مهمترین عوامل اتلاف وقت.. ۶ ۳-۲- کاهش وقفه‌ها و نگهداری تمرکز با اجرای چند اصل ساده ۱۰ ۳-۳- برگه‌ها و اسناد ۱۱ ۳-۴- چند…

تحقیق جستاری در کنترل کیفیت (Repaired)(همراه با شکل و جدول)

   مقدمه * فصل اول: کنترل کیفیت – چرا کنترل کیفیت – تاریخچه کنترل کیفیت – نمودارهای کنترل – تخمیر کارایی فرآیند * فصل دوم: شرکت سایپا – تاریخچه سایپا – تشکیلات سازمانی * فصل سوم: خط تزئینات مونتاژ – فرآیند مونتاژ – کنترل کیفیت فرآیند مونتاژ * فصل چهارم:…