تحقیق باطری

باطری.. ۲ ۱-کلیات.. ۲ ۲-اساس کار باطری.. ۲ ۳- فعل و انفعالات باطری.. ۳ ۴-جعبه یا بدنه باطری.. ۵ ۵-عیبهای باطری.. ۵ استارت.. ۸ ۱-وظایفاستارت.. ۸ ۲-موتور استارت.. ۹ ۳-چگونگی عملکرد استارت.. ۹ ۴-اتوماتیک استارت.. ۱۰ ۵-دنده استارت و کلاج یک طرفه. ۱۱ الترناتور یا جریان متناوب.. ۱۲ تئوری کار…

تحقیق دینامیک سیالات در توربو ماشین ها (بدون شکل )

بخش اول. ۳ دینامیک سیالات در توربو ماشین ها ۳ مقدمه: ۳ ویژگیهای اساسی جریان: ۶ جریان در دستگاههای تراکمی: ۹ جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری: ۱۰ بخش دوم آزمونهای کارایی توربو ماشین. ۱۹ آزمونهای کارایی آئرودینامیکی: ۱۹ اهداف فصل. ۱۹ طرح کلی بخش: ۲۰ تست عملکرد اجزا:…

تحقیق جوشکاری

جوشکاری.. ۲ چکیده ۲ مقدمه: ۳ نتایج و مباحث.. ۱۵

تحقیق جوشکاری به روش نقطه جوش (همراه با تصاویر)

جوشکاری به روش نقطه جوش…. ۲ توصیف شکل.. ۴

تحقیق تخلیه عرضی

« تخلیه عرضی » موضوع ۸۲۱ – کلیات.. ۲ شاخص ۸۲۱٫۱ – مقدمه : ۲ ۸۲۱٫۲ – ملاحظات طراحی. ۴ ۸۲۱٫۳ – انتخاب طغیان طراحی. ۵ ۲) نهرهای سرپوشیده ۶ ۸۲۱٫۴ – (Head water ) سرچشمه و Tail water : 7 821.5 – تاثیرات جذر و مد و باد ۹…

تحقیق ترشوندگی گرافیت تا سرباره وسینتیک واکنش

مقاله اصول ۱٫ ۲ ترشوندگی گرافیت تا سرباره وسینتیک واکنش…. ۲ قسمت اول، سینتیک و مکانیسم واکنش احیای Feo مذاب… ۲ مقدمه: ۳ آزمایشات: ۹ پارامترهای فرآیند: ۹ ترکیب شیمیایی گاز: ۹ دما: ۹ لایه زیرین Substrate: 10 فرآیند آزمایش: ۱۰ نتایج وبحث: ۱۲ (وابستگی ترشوندگی و واکنش به زمان)…

تحقیق پوسیدگی

شناسایی دلایل و کنترل آن. ۲ در معرض اشعة فرابنفش  رسوب/ته نشست نمک تغلیظ/میعان. ۵ سیستم فرسایش/ پوسیدگی.. ۵ پوسیدگی شیمیایی.. ۸ تأثیرات مکانیکی و تأثیرات مکانیکی/ فرسایشی.. ۱۱ ابزارهای قطرسنج.. ۲۰ ابزارهای الکترومغناطیسی.. ۲۱ ابزارهای فراصوتی.. ۲۳ کنترل فرسایش/پوسیدگی.. ۲۶ نتیجه گیری.. ۳۱

پایان نامه کارشناسی رشته مکانیک حرارت و سیالات (همراه با تصاویر )

مقدمه: ۸ تاریخچه. ۱۰ شرح: ۱۲ کنترل رطوبت برای زیر ۴۵% RH.. 16 نمای کلی دیسکنت کولینگ… ۱۷ سیستم های فعال وانفعالی.. ۲۰ چرخ های دیسکنت فعال. ۲۲ خشک کردن Post-cooling هوای ذخیره ۲۴ هوای تهویه شده خشک شونده برای فراهم کردن راحتی.. ۲۵ مدل سازی کنترل رطوبت: قیمت vs…

تحقیق کارهای دریایی

کلیات درباره حرکات آب دریا ۶ الف- حرکات موجی عبارت اند از: ۶ ب-جریانهای بزرگ دریایی را عوامل زیر به وجود می آورند: ۶ پدیده فیزیکی موج.. ۷ اندازه گیری مشخصات موج.. ۱۲ اندازه گیری بلندی و دوره موج.. ۱۲ الف-روشهای مستقیم. ۱۳ ب-روشهای غیر مستقیم. ۱۵ اندازه گیری طول…

تحقیق مطالعات ظرفیت کانال

«مطالعات ظرفیت کانال» ۲ مقدمه : ۲ «ظرفیت کانال پایین رودخانه ای» ۳ منحنی درجه رودخانه : ۵ نمودارهای سطح آب : ۸

تحقیق تصفیه فاضلابهاو پسابهای صنعتی

تصفیه فاضلاب و پسابهای صنعتی. ۲ -تعریف.. ۲ ب)COD (اکسیژن موردنیازشیمیائی ) ۳ پ)TOC (کل کربن آلی ) ۳ -ترکیب فاضلاب های شهری. ۴ ویژگی های فیزیکی فاضلاب ها ۵ رنگ.. ۵ بو ۶ کدری. ۶ -تصفیه فاضلاب ها ۸ -تصفیه شیمیائی ( زلال سازی ) ۱۱ -جمع آوری لجن…

تحقیق تعمیر و نگهداری سیستم ها

تعمیر و نگهداری سیستم ها ۲ سیستم روغنکاری. ۲ پمپ های روغن روغنکاری. ۲ تانک روغن روغنکاری. ۲ خواص روغن روغنکاری. ۲ مبدل های حرارتی. ۳ مجموعه های رادیاتور و هدر (HEADER) 4 هیترهای غوطه ور در روغن روغنکاری. ۴ کوپلینگهای (DRESSER) 5 سیستمهای آب خنک کننده ۶ چکهای فلو…

تحقیق توربوماشینها

مقدمه. ۲ ماشینهای مشابه ، سرعت مخصوص… ۲ سرعت مخصوص… ۴ تئوری کسکیدها ۵ تئوری توربوماشین ها ۶ روابط اصلی در توربوماشین ها ۷ توربین های عکس العملی. ۹ پمپ ها و دمنده ها ۱۰ مشخصه واقعی. ۱۱ توربین های ضربه ای. ۱۲ کمپرسورهای سانتریفوژ ۱۴ کاویتاسیون. ۱۵

تحقیق توربین های گازی

مقدمه. ۳ کلیات… ۳ عواملی که بر مقدار و حجم تعمیرات اثر می گذارند: ۴ سوخت Fuel 5 میزان تکرار استارت (راه اندازی) Starting frequency. 6 سیکل بارگیری Load Cycle. 7 محیط Environment 7 تجارب تعمیراتی (Manitenance practices) 8 انواع بازرسی.. ۱۰ بازرسی احتراق (Combuston inspection) 12 بازرسی مسیر گاز…

تحقیق بر یکی از عناصر خاک

بر. ۲ سایر عناصر ریز مغذی.. ۲ نحوه مصرف کود. ۲ آبیاری: ۳ بیماری ها ۵ پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه (Sclerotinia Stem Rot) 5 سفیدک پودری یا سطحی (Powdery Mildew) 6 برداشت… ۷ برداشت مستقیم. ۷ دور کردن. ۸ هزینه تولید کلزا ۹

تحقیق افت انرژی در اجزا یک سیستم لوله کشی

موضوع آزمایش : افت انرژی در اجزا یک سیستم لوله کشی.. ۲ هدف آزمایش: ۲ تئوری آزمایش: ۲ شرح دستگاه و وسایل آزمایش: ۴ روش آزمایش: ۵

تحقیق ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان(تحقیق آزمایشگاه هیدرولیک۱)

چکیده ۲ واژه های کلیدی.. ۳ مقدمه. ۵ شبکه آبرسانی شهر فریمان. ۵ مصرف سرانه آب.. ۶ تغییرات مصرف.. ۸ مدل سازی شبکه آبرسانی شهر فریمان. ۹ جدول۲- نتایج کالیبراسیون  شبکه آبرسانی شهر فریمان. ۱۳ تلفات فیزیکی. ۱۶ بررسی اتفاقات شبکه. ۲۰ منابع ومراجع. ۲۴

تحقیق آشنایی با توربین های گازی

فصل اول آشنایی با توربین گازی.. ۳ بخش اول۱-تاریخچه. ۴ ۲-مزایای توربین گاز. ۵ ۳-معایب توربینهای گازی.. ۶ ۴-طرحهها و مدلهای توربین گاز. ۷ ۷-ژنراتور: ۱۰ ۸-اتاق کنترل. ۱۱ ۹-فیلتراسیون هوا (سیستم هوای ورودی) ۱۲ بخش دوم۱-کمپرسور. ۱۴ ۲-محفظه احتراق.. ۱۵ ۳٫توربین.. ۱۷

تحقیق آبرسانی شهری

۱-خواص آب.. ۲ ۱-۲-خواص فیزیکی آب های آشامیدنی. ۲ ۴-۱-۳-خواص شیمیایی آب آشامیدنی. ۵ ۱-۴-خواص بیولوژیک و باکترولوژیک آب آشامیدنی. ۱۰ خواص آب مصرفی در کارهای ساختمانی. ۱۲ روش های تصفیه آب.. ۱۴ شبکه های آشغال گیر. ۱۵ روش ته نشین کردن مواد خارجی آب.. ۱۶ صافی ها ۱۸ صافی…

تحقیق آب

مقدمه :‌ ۲ نمونه برداری و آزمایش آبچ.. ۱۶ مکانیسم صاف شدن. ۲۰ الف- اندازه دانه های ماسه: ۲۴ مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۲۷ مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۲۸ مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها ۲۹ مهمترین ناخالصیهای آب و نحوه حذف آنها…