تحقیق بررسی و مطالعه یک پانل کوچک

۳-۱- پویایی و تحول مالکیت خودرو: بررسی و مطالعه یک پانل کوچک.. ۲ مباحث و موضوعات: ۲ هدف از این تحقیق بشرح زیر است: ۲ این پروژه در ۳ حالت و زمینه مختلف ارائه شده است: ۴ : انگیزه ۴ تحقیقات و بررسیهای گذشته در مورد دارندگان خودرو: ۶ ایجاد…

تحقیق بررسی نظام پاسخگوئی مبتنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال ۱۳۸۲

بررسی نظام پاسخگوئی مبنی بر عملکرد در بیمارستان حضرت رسول سال ۱۳۸۲″ ۱۹ چکیده ۲۰ کلید واژهها: ۲۱ Abstract 21 Key words: 23 مقدمه. ۲۳ روش پژوهش: ۲۹ یافتهها ۲۹ جدول شماره (۱): وضعیت نظام پاسخگوئی عملکرد در بیمارستان حضرت رسول. ۲۹ جدول شماره (۲): نمرات متغیرهای پرسشنامه. ۳۰ بحث…

تحقیق بررسی میزان ارتقاء بهره وری در شرکت وزین بار پس از بکارگیری مدل تعالی سازمانی EFQM

پیشگفتار: ۳ مقدمه: ۵ رویکردی نوین در کیفیت… ۶ کیفیت: ۶ روند تکامل مدل EFQM… 7 مدل EFQM توسط چه سازمانهایی بکار گرفته شده است… ۷ خلاصه. ۸ تاریخچه: ۹ تاریخچه مدلهای سرآمدی کسب و کار و جوایز کیفیت… ۱۱ مدیریت کیفیت فراگیر. ۱۲ تاریخچه بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت و…

تحقیق بررسی مقایسه ای سلول های فلوتاسیون مورد استفاده در کارخانه های کانه آرایی(فلزی و غیر فلزی)(همراه با شکل وجدول )

فصل اول: مفاهیم اولیه فلوتاسیون ۱٫ ۱  .  مقدمه ۱٫ ۲ . آشنایی با مفهوم فلوتاسیون ۱٫ ۳٫  معرف های شیمیایی مورد استفاده در فلو تاسیون ۱٫ ۳٫۱٫ کلکتورها ۱٫ ۳٫۲٫فعال کننده ها ۱ .۳٫۳٫بازداشت کننده ها  ۱٫۳٫۴٫کف سازها ۱٫۳٫ ۵٫تنظیم کننده ها ۱٫۴٫پروسه فلوتاسیون ۱٫۴٫۱٫فلوتاسیون ۱٫۴٫۲٫هیدرو متالوژی ۱٫۵٫ فلوتاسیون …

تحقیق بررسی کنترل کیفیت در ژاپن

بررسی کنترل کیفیت در ژاپن.. ۲ چکیده :. ۲ .    واژه های کلیدی:. ۲ مقدمه :. ۲ تاریخچه و اصول TQM :. 3 بررسی TQM در ژاپن:. ۴ کنترل کیفیت فراگیر در سازمان.. ۵ مشخصات فعالیتهای کنترل کیفیت در ژاپن:. ۷ روشهای آماری در فعالیتهای کنترل کیفیت ژاپن.. ۸…

تحقیق بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی اثربخشی کارکنان بانک سپه(همراه با نمودار وجداول )

هدفهای پژوهش: ۵ سؤالهای پژوهش: ۵ فرضیههای تحقیق: ۵ روش تحقیق.. ۶ جامعه آماری و نمونه آماری.. ۶ قلمرو تحقیق.. ۶ محدودیتهای تحقیق: ۷ انتخاب نمونه: ۷ آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن.. ۷ ب)قابلیت اعتماد( پایائی): ۸ ابزار اندازه گیری و بررسی اعتبار آن.. ۹ تعریف واژهها و اصطلاحات  تخصصی…

تحقیق بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری

بررسی عوامل انسانی در محیط های کاری.. ۲ مقدمه : ۲ کابین  خلبان   : ۴ بررسی های عوامل انسانی : ۵

تحقیق بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور ۱۳۶۲

دیباچه. ۲ پیشینه تاریخی: ۶ یونان و رم باستان: ۶ مذهب یهود و مسیحیت.. ۷ اسلام : ۹ قانون مدنی فرانسه : ۱۱ حقوق ایالات متحده آمریکا ۱۳ ۶-سابقه عرفی در ایران. ۱۴ ۷-حقوق نوین ایران. ۱۸ الف – بانک ملی ایران: ۱۸ ب – قانون مدنی: ۱۹ شیوه محاسبه…

تحقیق بررسی چند شخصیت برجسته در مدیریت

لائوزی ۱ جیمز برنهام ۹ آبراهام مازلو ۲۰

تحقیق اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات (بدون شکل )

اینترنت، ابزاری کارآمد در خدمت تبلیغات.. ۲ چکیده ۲ ۱- مقدمه. ۳ ۲- تعریف تبلیغات اینترنتی. ۴ ۳- تاریخچه تبلیغات اینترنتی. ۵ جدول ۱ – برخی از وقایع مهم صنعت تبلیغات اینترنتی (آلن، کانیا و یاکل ۱۹۹۸، ۱۰۹) ۶ ۴- روند تبلیغات اینترنتی در دنیا ۷ ۵- ابعاد تبلیغات اینترنتی….

تحقیق ایمنی و بهداشت محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار ۳ تاریخچه: ۳ سازمان بین‎المللی کار ‎(I.L.O) 6 وظایف سازمان بین‎المللی کار ۷ عضویت در سازمان بین‎المللی کار ۱۰ کمکهای اولیه به هنگام برق‎گرفتگی. ۱۱ عوامل فیزیکی زیان‎آور محیط کار:‌ ۱۳ آثار سروصدا ۱۷ عوامل شیمیایی زیان‎آور محیط کار ۱۹ دستگاه‎های کنترل مواد آلاینده هوا…

تحقیق ایمنی در برق

ایمنی در برق.. ۳ تعریف ایمنی.. ۴ لوازم ایمنی کاربر روی شبکه های برق.. ۵ دلایل فردی بودن لوازم ایمنی.. ۶ بعضی از لوازم ایمنی فردی.. ۶ لوازم ایمنی گروهی.. ۱۰ فازمتر فشار ضعیف…. ۱۰ ولت چک یا فازمتر دوبل فشار ضعیف…. ۱۱ فشار دوبل فشار متوسط.. ۱۲ فازمترهای فشار…

تحقیق ایران و تجارت جهانی

ایران و تجارت جهانی.. ۲ ۱- تعهدات حداقل به دسترسی به بازار محصولات کشاورزی.. ۸

تحقیق اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

فصل اول «I.C.C». ۲ «اهداف اتاق بازرگانی بین المللی». ۲ الف) موقعیت بین المللی اتاق: ۲ ب) سازمان اتاق: ۴ ج) عضویت در اتاق: ۵ د) دو فعالیت ویژه اتاق: ۶ هـ) نشریات اتاق: ۷ فصل دوم کمیسیون ها و سازمان های اتاق.. ۸

تحقیق انگیزه در محیط کار

انگیزه را این گونه تعریف می کند: ۲ تحولات تاریخی انگیزش: ۳ مدل سنتی: ۴ مدل روابط انسانی: ۵ مدل منابع انسانی: ۶ تئوریهای انگیزش: ۷ تئوری سلسله مراتب نیازها: ۷ شکل ۲-۲ :سلسه مراتب نیازهای مازلوخود شکوفایی. ۸ خود شکوفایی. ۹ تئوری نیازهای بالفعل مورای : ۹ تئوری بهداشت…

تحقیق انگیزش در مدیریت

انگیزش در مدیریت.. ۳ هدف رفتاری. ۳ مقدمه : ۳ تعریف انگیزش.. ۴ یکسان بودن همه در برابر مقررات.. ۵ قرار دادن هر کس در جایگاه خودش: ۸ بسط ارزشهای اخلاقی: ۹ شرکت افراد درفعالیتها: ۱۰ دادن مسئولیت به افراد ۱۱ کاهش هیجانات کاری: ۱۲ ایجاد انگیزه «تشویق و تنبیه»….

تحقیق اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور از طریق DRC

اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور ۲ چکیده. ۲ مقدمه. ۴ ۱ . شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC) 5 2 . معرفی روش اندازه‌گیری DRC.. 9 3 . اندازه‌گیری DRC واحدهای قطعه‌سازی منتخب.. ۱۳ ۳ـ۱٫ انتخاب واحدهای قطعه‌ساز ۱۳ ۳ـ۲٫ جمع‌آوری آمار و اطلاعات.. ۱۴ ۳ـ۳٫ بررسی…

تحقیق اندازه گیری عملکرد سازمانها ( با استفاده از مدل تعالی کانجی)

اندازه گیری عملکرد سازمانها ( با استفاده از مدل تعالی کانجی). ۲ چکیده ۲ مقدمه. ۳ سیستم سنجش تعالی کسب و کار کانجی. ۷ مقایسه مدل های تعالی کسب و کار. ۱۳ شبکه سنجش امتیازات.. ۲۰ مطالعه موردی.. ۲۳ نتیجه گیری.. ۲۶ پی نوشتها ۳۱

تحقیق انتخاب،انتصاب و تغییر مدیران( تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی)

 پیش‌گفتار۳ ۱) مقدمه۴ ۲) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار۵ اهداف۷ ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب۸ روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت۱۲ ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران۱۳ فرایند شایسته سالاری۱۵ ۳) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران۲۰ ۱- جایگاه مدیریت۲۰ ۲- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران۲۱ ۳- خصوصیات و…

تحقیق انتخاب و معرفی محصول

فصل اوّل: انتخاب و معرفی محصول.. ۳ الف- انتخاب محصول.. ۳ ۱- مزایای تولید رنگ های پوردی: ۳ ۲- مزایای پاشش رنگ های پودری: ۵ ۳- بازار رنگ های پودری: ۶ ۴- مزایای زیست محیطی: ۹ ۵- مزایای اقتصادی رنگ های پودری: ۱۰ ۱-۱-۵ صرفه جویی در انرژی.. ۱۰ ۳-۱-۵…