گزارش کار آموزی شرکت آرمان‌ساز پویان – ساختمان های بتنی

انواع سیمان پرتلند: ۳ نگهداری بتون  ۴ انواع بتون  ۴ ویبره کردن بتون‌: ۶ بتون‌ریزی در هوای سرد و گرم  ۷ قالب‌بندی   ۹ داربست   ۱۱ انواع قالب   ۱۲ قالب‌بندی سقف   ۱۷ باز کردن قالب   ۱۹ قالب‌های فلزی   ۲۰ فولاد  ۲۱ پی‌سازی   ۲۳ چگونه شبکه میله‌گرد ستون را به ریشه وصل…