پایان نامه پوستر در ایران

 فصل اول: گذری بر تحولات پوستر در جهان و ایران ۱-۱-  مقدمه پوستر ۱-۲ تاریخچه پوستردر جهان ۱-۲-۱ تأثیرات ژول شره و لوترک در پیشبرد پوستر  ۱-۳ تاریخچه پوستر در ایران  ۱-۳-۱ تاریخچه پوستر بعد از انقلاب  ۱-۴ اعلان های عامیانه مذهبی  فصل دوم:  ماهیت پوسترو کاربرد آن  ۲-۱ ماهیت…