پایان نامه هوش هيجاني

چکيده4

فصل اول 5

مقدمه 6

سؤالات پژوهش7

بيان مسئله 8

اهميت پژوهش8

هدف از پژوهش10

فصل دوم: 11

هوش هيجاني15

هوش هيجاني ضعيف و بيماري رواني 18

هوش هيجاني کاربردي 23

ابراز هيجاني و پيامدهاي سلامت24

فرونشاندن هيجاني و پيامدهاي سلامت26

آموختن تنظيم هيجانات خود براي سلامت بهتر 28

تأثير مثبت بر حرفه و تجارب31

تأثير منفي بر کار و تجارت33

فصل سوم35

تجزيه تحليل36

فصل چهارم 38

نتيجه گيري39

پيشنهاد40

منبع41
جهت خرید
پایان نامه هوش هيجاني
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری