پایان نامه نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران

فصل اول. 5

روش تحقيق. 5

1 – 1  مقدمه 5

2-1 نوع و روش تحقيق. 5

3–1 شيوه‌ اجراي تحقيق. 5

4 –1 جامعه آماري. 6

5 –1جمعيت مورد مطالعه 6

6 –1روش نمونه‌گيري. 6

7 –1تعيين حجم نمونه 7

8 –1 متغيرهاي تحقيق. 7

9 –1روش جمع‌آوري اطلاعات.. 8

10 –1 روايي Validity. 8

11 –  1   اعتبار Reliability. 8

12 –1 ضريب كرنباخ آلفا 9

13 –1فرضيات تحقيق. 9

14 –1 روش‌هاي تجزيه و تحليل آماري. 12

الف) آمار توصيفي. 12

ب) آمار استنباطي. 13

جدول 1-1 : بررسي آمار تحليلي مورد استفاده براي فرضيه هاي تحقيق. 15

ميزان نيازهاي آموزشي. 15

رتبه اي. 15

رتبه اي. 15

رتبه اي. 15

فصل دوم 16

تجزيه وتحليل اطلاعات.. 16

مقدمه 16

آمار توصيفي. 16

ســن. 16

جدول1-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سن. 17

جنسيت.. 17

جدول 2-4  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس جنسيت.. 17

تاهل. 18

جدول 3-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تاهل. 18

فرزندان. 18

جدول 4 –2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان. 18

سطح تحصيلات.. 19

جدول 5 –2: توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصيلات.. 19

شغل اصلي. 20

جدول 6-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلي. 20

مالكيت زمين كشاورزي آبي. 20

جدول 7-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي. 21

مالكيت زمين كشاورزي ديم. 21

جدول 8-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي ديم. 22

مالكيت اراضي تحت كشت توتون. 22

جدول 9-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان مالكيت زمين كشاورزي آبي. 23

سطح زير كشت توتون. 23

متوسط سطح زير كشت توتون در اين تحقيق حدود يك هكتار است  كه بيشرين ميزان سطح زيركشت توتون 4 هكتار و كمترين آن 5/0 هكتار بوده است. هچنين نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني سطح كشت توتون مربوط به طبقه 1 هكتار و به پائين بوده است ضمن اينكه 91 نفر از افراد مورد مطالعه بين 5/0 تا 2 هكتار توتون كشت نموده اند. 23

جدول 10-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان زمين تحت كشت توتون. 24

ميزان درآمد از شغل توتون كاري. 24

جدول 11-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس ميزان درآمد از شغل توتون كاري. 25

سابقه فعاليت توتون كاري. 25

جدول 12-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعاليت توتون كاري. 26

تسهيلات حمايتي. 26

جدول 13-2 : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهيلات حمايتي. 27

نوع استفاده از تسهيلات حمايتي. 27

بررسي ها نشان ميد هد كه 5/32 درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده كشت و 23 درصد از مساعده كشت و وام ساخت ابنيه عمل آوري توتون و 5/4 درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده      نموده اند. 27

جدول 14-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهيلات حمايتي. 27

دفعات تماس با مروج. 27

جدول 15-2 : توزيع فراواني دفعات تماس توتون كاران با مروجان شركت دخانيات.. 28

شركت در كلاس هاي آموزشي  ـ ترويجي. 28

جدول 16-2 : توزيع فراواني شركت توتون كاران در كلاس هاي آموزشي ـ ترويجي. 29

دفعات بازديد از مزارع نمونه توتون. 29

جدول 17-2 : توزيع فراواني بازديد توتون كاران از مزارع نمونه توتون كاري. 30

مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي. 30

جدول 18-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان استفاده از مجلات و نشريات آموزشي ـ ترويجي. 31

فيلم هاي آموزشي. 31

جدول 19-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص ميزان استفاده از 32

تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي. 32

جدول 20-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص تمايل به ديدن فيلم هاي آموزشي در زمان حضور در محل كمسيون خريد. 33

عضويت در تعاوني ها 33

جدول 21-2  : توزيع فراواني افراد مورد مطالعه براساس عضويت در تعاوني ها 33

مناسب بودن روش هاي آموزشي. 34

جدول 22-2 : توزيع فراواني نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص مناسب بودن روش هاي آموزشي كاشت، داشت و برداشت و عمل آوري توتون. 34

اولويت بندي عوامل موثر در افزايش آگاهي توتون كاران. 34

جدول 23-2 : اولويت بندي عوامل موثر در افزايش آگاهي توتون كاران. 35

اولويت بندي عوامل مؤثر درافزايش كمي و كيفي  توتون. 35

جدول 24-2 : اولويت بندي عوامل موثر در توسعه كمي و كيفي كشت توتون. 36

اولويت بندي عوامل مؤثر درافزايش انگيزه توتون كاران براي كشت توتون. 36

جدول 25-2 : اولويت بندي عوامل موثر در افزايش انگيزه توتون كاران براي كشت توتون. 37

اولويت بندي نيازهاي آموزشي ـ ترويجي  توتون كاران. 37

جدول 26-2 : اولويت بندي نيازهاي آموزشي ـ ترويجي توتون كاران. 38

آمار تحليلي. 39

آمار تحليلي. 39

الف) نتايج حاصل از ضريب همبستگي اسپيرمن. 39

جدول 27 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 39

سن و ميزان نيازهاي آموزشي. 39

جدول 28 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 39

تعداد فرزندان و ميزان نيازهاي آموزشي. 39

جدول 29 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 40

سطح سواد و ميزان نيازهاي آموزشي. 40

جدول 30 – 4 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 40

سطح زيركشت توتون و ميزان نيازهاي آموزشي. 40

جدول 31 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 41

سابقه فعاليت توتون كاري و ميزان نيازهاي آموزشي. 41

جدول 32 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 41

درآمد و ميزان نيازهاي آموزشي. 41

جدول 33 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 42

دفعات تماس با مروج و ميزان نيازهاي آموزشي. 42

جدول 34 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 42

دفعات شركت در كلاسهاي آموزشي و ميزان نيازهاي آموزشي. 42

جدول 35 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 43

دفعات بازديد از مزارع نمونه و ميزان نيازهاي آموزشي. 43

جدول 36 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 43

استفاده از مجلات ترويجي و ميزان نيازهاي آموزشي. 43

جدول 37 – 2 : ضريب همبستگي اسپيرمن در مورد رابطه بين. 44

استفاده از فيلم هاي آموزشي ـ ترويجي و ميزان نيازهاي آموزشي. 44

ب ) نتايج حاصل از آزمون كروسكال واليس.. 44

جدول 40-2 : نتايج حاصل از آزمون من وايت ني در مورد فرضيه شماره 2. 45

جدول 41-2 : نتايج حاصل از آزمون من وايت ني در مورد فرضيه شماره 3. 46

جدول 42-2 : نتايج حاصل از آزمون من وايت ني در مورد فرضيه شماره 11. 46

جدول 43-2 : نتايج حاصل از آزمون من وايت ني در مورد فرضيه شماره 17. 47

د)‌ معادله خط رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تاثيرات متغيرهاي مستقل بر ميزان نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران. 47

جدول 44-2 : ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام اول. 48

جدول45-2 : ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام دوم 49

گام سوم  : 50

جدول46-2 : ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام سوم 50

گام چهارم : 51

جدول47-2 : ضرايب متغيرهاي وارد شده بر معادله رگرسيون در گام چهارم 51

فصل سوم 53

خلاصه‌، نتايج و پيشنهادات.. 53

خلاصه 53

ـ بررسي ويژگيهاي شخصي توتون كاران استان كردستان. 54

2- نتيجه گيري. 55

نتايج حاصل از يافته هاي توصيفي. 55

نتايج حاصل از يافته هاي تحليلي. 59

پيشنهادات.. 61

چكيــده 64
جهت خرید
پایان نامه نيازهاي آموزشي و ترويجي توتون كاران
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری