پایان نامه نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران

فصل اول. ۵ روش تحقیق. ۵ ۱ – ۱  مقدمه ۵ ۲-۱ نوع و روش تحقیق. ۵ ۳–۱ شیوه‌ اجرای تحقیق. ۵ ۴ –۱ جامعه آماری. ۶ ۵ –۱جمعیت مورد مطالعه ۶ ۶ –۱روش نمونه‌گیری. ۶ ۷ –۱تعیین حجم نمونه ۷ ۸ –۱ متغیرهای تحقیق. ۷ ۹ –۱روش جمع‌آوری اطلاعات…..