پایان نامه مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »
فهرست مندرجات رساله
1-    چکیده رساله  9
2-    پیشگفتار 10
بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26
1-    مقدمه13-14
2-    فصل اول    1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول 15
 2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم 15
3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم 16
3-    فصل دوم1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات 17          
 1- موزون مرسل

2- موزون فنی

 
 2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     
   3- ویژگی های نثر موزون مرسل  18
4- ویژگی های نثر موزون فنی 18-19
 5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی 19-20
 
4-    فصل سوم 1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات21-22
 2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم 23
3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24
 
 
 
 
« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »
فهرست مندرجات رساله
1-    چکیده رساله  ……………………………………………………………………………………………………. 9
2-    پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… 10
بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26
1-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 13-14
2-    فصل اول                      1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. 15
                                                 2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. 15
                                          3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. 16
                                                
3-    فصل دوم                     1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17          
 

1- موزون مرسل

2- موزون فنی

 
                                                 
                                         2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     
                                                      
                                         3- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. 18
                                         4- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. 18-19
                                         5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. 19-20
 
 
4-    فصل سوم                   1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. 21-22
                                        2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….23
                                        3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24
 
 

1- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات ………………………………………. 25

2- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری …………………………………… 25

3- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری …………………………………….. 26

مقامه چیست ؟ آیا گلستان نوعی مقامه است ؟ ………… 30-49

مقایسه گلستان و مقامات حمیدی

 


1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..30
2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. 31
                               2- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… 32
                               3- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………33-34
 
3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….35-37
                                2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………38-40
                                3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..41-42
 
4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………43-44
                                2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………44-45
                                3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………46-49
 
 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. 53-70
 
 
2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..53-57
                                2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..58-60
 
 
 
 
3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    
 
 
بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… 73-103
1- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………73
2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..73-74
3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..74-75
4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان …………………….. 76-84 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  …………………………..85-91
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت …………………………92-95                                                               
                                                                             4- سلامت و سلامتی   …………………………96-98
                                                                             5- بخشش و بخشندگی  …………………….99-101
                                                                             6- قناعت  ……………………………………..102-103
 
بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. 107-134
1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 107
 
2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ………………………………….108-114
                                                                       2- بار معنایی  ……………………………………………..115
 
 
 
3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  …………………………………..116-117
                                                                       4- بار معنایی  ……………………………………………..118
 
 
 
4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ………………………………….119-120
                                                                       2- بار معنایی  ـــــ
 
 
 
5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ……………………………………………121
                                                                     4- بار معنایی  ـــــ
 
 
6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ……………………………………..122-129
                                                                 2- بار معنایی  ـــــ
                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. 130-131
 
 
7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  …………………………………….. 132-134
                                                                 2- بار معنایی  ــــــ
                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
8- نتيجه گيري كلي از پايان نامه ……………………………………………………………………………..136-137
 
 
 
 
 
 
 
1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..30
2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. 31
                               2- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… 32
                               3- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………33-34
 
3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….35-37
                                2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………38-40
                                3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..41-42
 
4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………43-44
                                2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………44-45
                                3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………46-49
 
 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. 53-70
 
 
2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..53-57
                                2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..58-60
 
 
 
 
3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    
 
 
بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… 73-103
1- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………73
2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..73-74
3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..74-75
4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان …………………….. 76-84 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  …………………………..85-91
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت …………………………92-95                                                               
                                                                             4- سلامت و سلامتی   …………………………96-98
                                                                             5- بخشش و بخشندگی  …………………….99-101
                                                                             6- قناعت  ……………………………………..102-103
 
بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. 107-134
1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 107
 
2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ………………………………….108-114
                                                                       2- بار معنایی  ……………………………………………..115
 
 
 
3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  …………………………………..116-117
                                                                       4- بار معنایی  ……………………………………………..118
 
 
 
4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ………………………………….119-120
                                                                       2- بار معنایی  ـــــ
 
 
 
5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ……………………………………………121
                                                                     4- بار معنایی  ـــــ
 
 
6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ……………………………………..122-129
                                                                 2- بار معنایی  ـــــ
                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. 130-131
 
 
7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  …………………………………….. 132-134
                                                                 2- بار معنایی  ــــــ
                                                                 3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
8- نتيجه گيري كلي از پايان نامه ……………………………………………………………………………..136-137جهت خرید
پایان نامه مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری