پایان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی

« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »
فهرست مندرجات رساله
۱-    چکیده رساله  ۹
۲-    پیشگفتار ۱۰
بخش اول : انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶
۱-    مقدمه۱۳-۱۴
۲-    فصل اول    ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ۱۵
 ۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ۱۵
۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ۱۶
۳-    فصل دوم۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات ۱۷          
 ۱- موزون مرسل

۲- موزون فنی

 
 ۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     
   ۳- ویژگی های نثر موزون مرسل  ۱۸
۴- ویژگی های نثر موزون فنی ۱۸-۱۹
 ۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ۱۹-۲۰
 
۴-    فصل سوم ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات۲۱-۲۲
 ۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ۲۳
۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. ۲۴
 
 
 
 
« مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی »
فهرست مندرجات رساله
۱-    چکیده رساله  ……………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-    پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. ۱۳-۲۶
۱-    مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳-۱۴
۲-    فصل اول                      ۱- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. ۱۵
                                                 ۲- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. ۱۵
                                          ۳- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. ۱۶
                                                
۳-    فصل دوم                     ۱- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… ۱۷          
 

۱- موزون مرسل

۲- موزون فنی

 
                                                 
                                         ۲- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته                                     
                                                      
                                         ۳- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. ۱۸
                                         ۴- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. ۱۸-۱۹
                                         ۵- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. ۱۹-۲۰
 
 
۴-    فصل سوم                   ۱- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. ۲۱-۲۲
                                        ۲- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….۲۳
                                        ۳- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. ۲۴
 
 

۱- نثر قرن نهم در بستر تاریخ ادبیات ………………………………………. ۲۵

۲- جایگاه زبان فارسی در عهد تیموری …………………………………… ۲۵

۳- جایگاه نثر فارسی در عهد تیموری …………………………………….. ۲۶

مقامه چیست ؟ آیا گلستان نوعی مقامه است ؟ ………… ۳۰-۴۹

مقایسه گلستان و مقامات حمیدی

 


1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲- فصل اول           ۱- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. ۳۱
                               ۲- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… ۳۲
                               ۳- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………۳۳-۳۴
 
۳- فصل دوم           ۱- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….۳۵-۳۷
                                ۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………۳۸-۴۰
                                ۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                ۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..۴۱-۴۲
 
۴- فصل سوم          ۱- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………۴۳-۴۴
                                ۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………۴۴-۴۵
                                ۳- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………۴۶-۴۹
 
 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. ۵۳-۷۰
 
 
۲- فصل اول             ۱-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..۵۳-۵۷
                                ۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..۵۸-۶۰
 
 
 
 
۳- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    
 
 
بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… ۷۳-۱۰۳
۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..۷۳-۷۴
۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..۷۴-۷۵
۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               ۱- در سیرت پادشاهان …………………….. ۷۶-۸۴ 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              ۲- عشق و جوانی  …………………………..۸۵-۹۱
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                ۳- در آداب صحبت …………………………۹۲-۹۵                                                               
                                                                             ۴- سلامت و سلامتی   …………………………۹۶-۹۸
                                                                             ۵- بخشش و بخشندگی  …………………….۹۹-۱۰۱
                                                                             ۶- قناعت  ……………………………………..۱۰۲-۱۰۳
 
بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. ۱۰۷-۱۳۴
۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
 
۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۰۸-۱۱۴
                                                                       ۲- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۵
 
 
 
۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  ۳- تاکید مطلب  …………………………………..۱۱۶-۱۱۷
                                                                       ۴- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۸
 
 
 
۴- بررسی احادیث گلستان                               ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۱۹-۱۲۰
                                                                       ۲- بار معنایی  ـــــ
 
 
 
۵- بررسی احادیث بهارستان                           ۳- تاکید مطلب  ……………………………………………۱۲۱
                                                                     ۴- بار معنایی  ـــــ
 
 
۶- بررسی اشعار عربی گلستان                       ۱- تاکید مطلب  ……………………………………..۱۲۲-۱۲۹
                                                                 ۲- بار معنایی  ـــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. ۱۳۰-۱۳۱
 
 
۷- بررسی اشعار عربی بهارستان                    ۱- تاکید مطلب  …………………………………….. ۱۳۲-۱۳۴
                                                                 ۲- بار معنایی  ــــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
۸- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ……………………………………………………………………………..۱۳۶-۱۳۷
 
 
 
 
 
 
 
۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲- فصل اول           ۱- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. ۳۱
                               ۲- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… ۳۲
                               ۳- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………۳۳-۳۴
 
۳- فصل دوم           ۱- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….۳۵-۳۷
                                ۲- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………۳۸-۴۰
                                ۳- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب » 
                                ۴- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..۴۱-۴۲
 
۴- فصل سوم          ۱- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………۴۳-۴۴
                                ۲- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………۴۴-۴۵
                                ۳- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………۴۶-۴۹
 
 بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. ۵۳-۷۰
 
 
۲- فصل اول             ۱-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..۵۳-۵۷
                                ۲- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..۵۸-۶۰
 
 
 
 
۳- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان    
 
 
بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… ۷۳-۱۰۳
۱- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………۷۳
۲- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..۷۳-۷۴
۳- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..۷۴-۷۵
۴- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               ۱- در سیرت پادشاهان …………………….. ۷۶-۸۴ 
به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              ۲- عشق و جوانی  …………………………..۸۵-۹۱
 موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                ۳- در آداب صحبت …………………………۹۲-۹۵                                                               
                                                                             ۴- سلامت و سلامتی   …………………………۹۶-۹۸
                                                                             ۵- بخشش و بخشندگی  …………………….۹۹-۱۰۱
                                                                             ۶- قناعت  ……………………………………..۱۰۲-۱۰۳
 
بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. ۱۰۷-۱۳۴
۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
 
۲- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۰۸-۱۱۴
                                                                       ۲- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۵
 
 
 
۳- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  ۳- تاکید مطلب  …………………………………..۱۱۶-۱۱۷
                                                                       ۴- بار معنایی  ……………………………………………..۱۱۸
 
 
 
۴- بررسی احادیث گلستان                               ۱- تاکید مطلب   ………………………………….۱۱۹-۱۲۰
                                                                       ۲- بار معنایی  ـــــ
 
 
 
۵- بررسی احادیث بهارستان                           ۳- تاکید مطلب  ……………………………………………۱۲۱
                                                                     ۴- بار معنایی  ـــــ
 
 
۶- بررسی اشعار عربی گلستان                       ۱- تاکید مطلب  ……………………………………..۱۲۲-۱۲۹
                                                                 ۲- بار معنایی  ـــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. ۱۳۰-۱۳۱
 
 
۷- بررسی اشعار عربی بهارستان                    ۱- تاکید مطلب  …………………………………….. ۱۳۲-۱۳۴
                                                                 ۲- بار معنایی  ــــــ
                                                                 ۳- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ
۸- نتیجه گیری کلی از پایان نامه ……………………………………………………………………………..۱۳۶-۱۳۷

مشخصات:

  • موضوع: زبان فارسی پایان نامه
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 138 صفحه
  • قیمت: 18000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۰۸/۰۹/۱۳۹۱
  • ارسال شده توسط : Alidadi

جهت خرید
پایان نامه مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی
لطفاً ایمیل و شماره همراه خود را وارد نمایید

ایمیل :
شماره همراه:

لطفا قبل از خرید قوانین خرید را مطالعه کنید

چنانچه در واریز وجه با فرم بالا مشکلی وجود دارد از یکی از روش های زیر استفاده نمایید

پرداخت با استفاده از درگاه اینترنتی دوم

روش امن، سریع و جدید پرداخت با درگاه موبایلی

واریز کارت به کارت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه بانک

توجه ویژه : مدت زمان ارسال مقالات حداقل 10 دقیقه بطور میانگین 20 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه می باشد در مورد مقالاتی که توسط کاربران در سایت منتشر شده است مدت زمان ارسال از یک تا 12 ساعت متغیر است.

ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شب