پایان نامه طبیعت در پست امپرسیونیسم

مقدمه1

فصل اول :

1-1 باونسان وان گوگ آشنا شويد5

1-2 سيب زميني خورها8

1-3 رنگ خاكي و سفيدهاي رنگي (در كارون گوگ9

1-4 لذت‌هاي ساده11

1-5 نقاشي با نقطه و تك خط12

1-6 نقاشي با شيوه مدرن13

1-7 تك چهره باباتانگي15

1-8 سرگرمي ون گوگ16

فصل دوم :

2-1 گل هاي آفتاب گردان18

2-2 گل هاي طبيعي19

2-3 نقاشي نور بر نور20

2-4 پويايي و تحرك20

2-5 تراس كافه (فضاي فانوس23

 

فصل سوم :

3-1 شب رنگي………………………………………………………………………………………… 26

3-2 فصل درو لاكرو………………………………………………………………………………… 27

3-3 كاري آبي رنگ………………………………………………………………………………….. 28

3-4 اتاق خواب……………………………………………………………………………………… 30

3-5 رنگ پرقدرت ون گوگ…………………………………………………………………………… 31

3-6 صندليهاي خالي………………………………………………………………………………… 32

3-7 زن آدلي………………………………………………………………………………………… 35

3-8 اغراق در اشكال…………………………………………………………………………………. 36

3-9 شعله هاي سبز………………………………………………………………………………….. 37

3-10 پيچ و تاب در همه جا…………………………………………………………………………. 39

فصل چهارم :

4-1 شب پرستاره………………………………………………………………………………………. 42

4-2 آثار مهم ون گوگ……………………………………………………………………………… 44

4-3 نخستين قدم ها به دنبال ميله……………………………………………………………………. 49

4-4 افزودن رنگ…………………………………………………………………………………….. 50

4-5 نخستين قدمها……………………………………………………………………………………. 51

4-6 كلاغ ها پرفرار گندم زارها………………………………………………………………………. 53

4-7 آخرين منزل………………………………………………………………………………………. 55

4-8 موزه مجسمه ون گوگ…………………………………………………………………………. 56

4-9 كارهاي تقلبي از تابلوهاي طبيعت ون گوگ…………………………………………………….. 56

فصل پنجم :

نتيجه گيري…………………………………………………………………………………………….. 60

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………. 66

گزارش كار عملي …………………………………………………………………………………….. 67

تصاوير كار عملي
جهت خرید
پایان نامه طبیعت در پست امپرسیونیسم
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری