پایان نامه طبیعت در پست امپرسیونیسم

مقدمه۱ فصل اول : ۱-۱ باونسان وان گوگ آشنا شوید۵ ۱-۲ سیب زمینی خورها۸ ۱-۳ رنگ خاکی و سفیدهای رنگی (در کارون گوگ۹ ۱-۴ لذت‌های ساده۱۱ ۱-۵ نقاشی با نقطه و تک خط۱۲ ۱-۶ نقاشی با شیوه مدرن۱۳ ۱-۷ تک چهره باباتانگی۱۵ ۱-۸ سرگرمی ون گوگ۱۶ فصل دوم : ۲-۱…