پایان نامه بهره وری

فصل اول : ۴ مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. ۴ بخش اول: مبانی نظری پژوهش.. ۵ تاریخچه بهره وری. ۵ تعریف لغوی بهره‌وری: ۸ تعریف کاربردی بهره وری. ۱۰ دیدگاههای مختلف درباره بهره وری. ۱۳ بهره وری از دیدگاه سیستمی. ۱۴ سطوح بهره‌وری. ۱۷ سطوح اندازه گیری بهره وری. ۱۹…