پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

۱-۱ مقدمه

۱

۱-۲  محدودیت های انتقال توان در سیستم های قدرت

۱-۲-۱ عبور توان در مسیرهای ناخواسته

۱

۲

۱-۲-۲  ضرفیت توان خطوط انتقال

۳

۱-۳ مشخصه باپذیری خطوط انتقال

۳

۱-۳-۱ محدودیت حرارتی

۴

۱-۳-۲ محدودیت افت ولتاژ

۵

۱-۳-۳ محدودیت پایداری

۶

۱-۴ راه حل‌ها

۱-۴-۱ کاهش امپدانس خط با نصب خازن سری

۷

۷

۱-۴-۲ بهبود پرفیل ولتاژ در وسط خط

۸

۱-۴-۳ کنترل توان با تغییر زاویه قدرت

۸

۱-۵ راه حل‌های‌ کلاسیک

۹

۱-۵-۱ بانک‌های خازنی سری با کلیدهای مکانیکی

۹

۱-۵-۲ بانک‌های خازنی وراکتوری موازی قابل کنترل با کلیدهای مکانیکی

۹

۱-۵-۳ جابجاگر فاز

۹

فصل دوم : آشنایی اجمالی با ادوات FACTS

2-1 مقدمه

۱۱

۲-۲ انواع اصلی کنترل کننده های FACTS

11

2-2-1 کنترل کننده‌های سری

۱۱

۲-۲-۱-۱ جبران ساز سنکرون استاتیکی به صورت سری(SSSC)

11

2-2-1-2 کنترل کننده‌های انتقال  توان میان خط(IPFC)

12

2-2-1-3 خازن سری با کنترل تریستوری (TCSC)

12

2-2-1-4 خازن سری قابل کلیدزنی با تریستور (TSSSC)

12

2-2-1-5 خازن سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSC)

12

2-2-1-6 راکتور سری قابل کلید زنی با تریستور (TSSR)

13

2-2-1-7 راکتور با کنترل تریستوری (TCSR)

13

2-2-2 کنترل کننده‌های موازی

۱۳

۲-۲-۲-۱ جبران کننده سنکرون استاتیکی(STATCOM)

13

2-2-2-2 مولد سنکرون استاتیکی (SSG)

13

2-2-2-3 جبران ساز توان راکتیو استاتیکی(SVC)

14

2-2-2-4 راکتور قابل کنترل با تریستور (TCR)

14

2-2-2-5 راکتور قابل کلیدزنی با تریستور(TSR)

14

2-2-2-6 خازن قابل کلیدزنی با تریستور (TSC)

14

2-2-2-7 مولد یا جذب کننده توان راکتیو (SVG)

15

2-2-2-8 سیستم توان راکتیو استاتیکی (SVS)

15

2-2-2-9 ترمز مقاومتی با کنترل تریستوری (TCBR)

15

2-2-3 کنترل کننده ترکیبی سری – موازی

۱۵

۲-۲-۳-۱ کنترل کننده یکپارچه انتقال  توان (UPFC)

15

2-2-3-2 محدود کننده ولتاژ با کنترل تریستوری(TCVL)

16

2-2-3-3 تنظیم کننده ولتاژ با کنترل تریتسوری (TCVR)

16

2-2-3-4 جبران‌سازهای استاتیکی توان راکتیو SVC و STATCOM

16

2-3 مقایسه میان SVC و STATCOM

17

2-4 خازن سری کنترل شده با تریستور GTO (GCSC)

18

2-5 خازن سری سوئیچ شده با تریستور (TSSC)

18

2-6 خازن سری کنترل شده با تریستور (TCSC)

19

فصل سوم : بررسی انواع کاربردی ادوات FACTS

3-1 مقدمه

۲۰

۳-۲ منبع ولتاژ سنکرون بر پایه سوئیچینگ مبدل

۲۰

۳-۳ کنترل کننده توان عبوری بین خطی (IPFC)

23

3-4 جبرانگر سنکرون استاتیکی سری (SSSC)

28

3-5 جبرانگر سنکرون استاتیکی (STATCOM)

31

3-6 آشنایی با UPFC

35

3-6-1 تاثیر UPFC بر منحنی بارپذیری

۳۶

۳-۶-۲ معرفی UPFC

36

3-7 آشنایی با SMES

38

3-7-1 نحوه کار سیستم SMES

38

3-7-2 مقایسه SMES با دیگر ذخیره کننده های انرژی

۴۰

۳-۸ آشنایی با UPQC

40

3-8-1 ساختار و وظایف UPQC

41

3-9 آشنایی با HVDCLIGHT

42

3-9-1 مزایای سیستم HVDCLIGHT

43

3-9-2 کاربرد سیستم HVDCLIGHT

44

3-9-3 عیب سیستم HVDCLIGHT

46

3-9-4 بررسی اضافه ولتاژهای داخلی در خطوط انتقال قدرت HVDC

46

3-10 مقایسه SCC  و TCR از دیدگاه هارمونیک های تزریقی به شبکه توزیع

۴۷

۳-۱۱ SVC

49

3-12 مبدل های منبع ولتاژ VSC

51

فصل چهارم : نتیجه گیری

۵۵

منابع

۵۸

،
قیمت مقاله یا پایان نامه: به تومان
عنوان مقاله یا پایان نامه :
ایمیل :
شماره همراه: