پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS

1-1 مقدمه

1

1-2  محدوديت هاي انتقال توان در سيستم هاي قدرت

1-2-1 عبور توان در مسيرهاي ناخواسته

1

2

1-2-2  ضرفيت توان خطوط انتقال

3

1-3 مشخصه باپذيري خطوط انتقال

3

1-3-1 محدوديت حرارتي

4

1-3-2 محدوديت افت ولتاژ

5

1-3-3 محدوديت پايداري

6

1-4 راه حل‌ها

1-4-1 كاهش امپدانس خط با نصب خازن سري

7

7

1-4-2 بهبود پرفيل ولتاژ در وسط خط

8

1-4-3 كنترل توان با تغيير زاويه قدرت

8

1-5 راه حل‌هاي‌ كلاسيك

9

1-5-1 بانك‌هاي خازني سري با كليدهاي مكانيكي

9

1-5-2 بانك‌هاي خازني وراكتوري موازي قابل كنترل با كليدهاي مكانيكي

9

1-5-3 جابجاگر فاز

9

فصل دوم : آشنايي اجمالي با ادوات FACTS

2-1 مقدمه

11

2-2 انواع اصلي كنترل كننده هاي FACTS

11

2-2-1 كنترل كننده‌هاي سري

11

2-2-1-1 جبران ساز سنكرون استاتيكي به صورت سري(SSSC)

11

2-2-1-2 كنترل كننده‌هاي انتقال  توان ميان خط(IPFC)

12

2-2-1-3 خازن سري با كنترل تريستوري (TCSC)

12

2-2-1-4 خازن سري قابل كليدزني با تريستور (TSSSC)

12

2-2-1-5 خازن سري قابل كليد زني با تريستور (TSSC)

12

2-2-1-6 راكتور سري قابل كليد زني با تريستور (TSSR)

13

2-2-1-7 راكتور با كنترل تريستوري (TCSR)

13

2-2-2 كنترل كننده‌هاي موازي

13

2-2-2-1 جبران كننده سنكرون استاتيكي(STATCOM)

13

2-2-2-2 مولد سنكرون استاتيكي (SSG)

13

2-2-2-3 جبران ساز توان راكتيو استاتيكي(SVC)

14

2-2-2-4 راكتور قابل كنترل با تريستور (TCR)

14

2-2-2-5 راكتور قابل كليدزني با تريستور(TSR)

14

2-2-2-6 خازن قابل كليدزني با تريستور (TSC)

14

2-2-2-7 مولد يا جذب كننده توان راكتيو (SVG)

15

2-2-2-8 سيستم توان راكتيو استاتيكي (SVS)

15

2-2-2-9 ترمز مقاومتي با كنترل تريستوري (TCBR)

15

2-2-3 كنترل كننده تركيبي سري – موازي

15

2-2-3-1 كنترل كننده يكپارچه انتقال  توان (UPFC)

15

2-2-3-2 محدود كننده ولتاژ با كنترل تريستوري(TCVL)

16

2-2-3-3 تنظيم كننده ولتاژ با كنترل تريتسوري (TCVR)

16

2-2-3-4 جبران‌سازهاي استاتيكي توان راكتيو SVC و STATCOM

16

2-3 مقايسه ميان SVC و STATCOM

17

2-4 خازن سري كنترل شده با تريستور GTO (GCSC)

18

2-5 خازن سري سوئيچ شده با تريستور (TSSC)

18

2-6 خازن سري كنترل شده با تريستور (TCSC)

19

فصل سوم : بررسي انواع كاربردي ادوات FACTS

3-1 مقدمه

20

3-2 منبع ولتاژ سنكرون بر پايه سوئيچينگ مبدل

20

3-3 كنترل كننده توان عبوري بين خطي (IPFC)

23

3-4 جبرانگر سنكرون استاتيكي سري (SSSC)

28

3-5 جبرانگر سنكرون استاتيكي (STATCOM)

31

3-6 آشنايي با UPFC

35

3-6-1 تاثير UPFC بر منحني بارپذيري

36

3-6-2 معرفي UPFC

36

3-7 آشنايي با SMES

38

3-7-1 نحوه كار سيستم SMES

38

3-7-2 مقايسه SMES با ديگر ذخيره كننده هاي انرژي

40

3-8 آشنايي با UPQC

40

3-8-1 ساختار و وظايف UPQC

41

3-9 آشنايي با HVDCLIGHT

42

3-9-1 مزاياي سيستم HVDCLIGHT

43

3-9-2 كاربرد سيستم HVDCLIGHT

44

3-9-3 عيب سيستم HVDCLIGHT

46

3-9-4 بررسي اضافه ولتاژهاي داخلي در خطوط انتقال قدرت HVDC

46

3-10 مقايسه SCC  و TCR از ديدگاه هارمونيك هاي تزريقي به شبكه توزيع

47

3-11 SVC

49

3-12 مبدل هاي منبع ولتاژ VSC

51

فصل چهارم : نتيجه گيري

55

منابع

58

،


جهت خرید
پایان نامه بررسی انواع تجهیزات خانواده FACTS
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری