پایان نامه ارزیابی ژئو شیمیایی مخازن گازی حوضه رسویی کپه داغ

فصل اول: مقدمه ۱ فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ ۲ ۲-۱-مقدمه ۲ ۲-۲-محل و موقعیت ۲ ۲-۳- ریخت شناسی منطقه ۳ ۲-۴- چینه شناسی منطقه ۴ ۲-۴-۱- پرکامبرین ۴ ۲-۴-۱-۱- شیستهای گرگان ۴ ۲-۴-۲- کامبرین- اردویسین ۵ ۲-۴-۲-۱- سازندلالون ۵ ۲-۴-۲-۲- سازند میلا ۵ ۲-۴-۲-۳- سازند قلی ۵…