پایان نامه ارزیابی ژئو شیمیایی مخازن گازی حوضه رسویی کپه داغ

فصل اول: مقدمه ۱

فصل دوم: زمین شناسی منطقه کپه داغ ۲

۲-۱-مقدمه ۲

۲-۲-محل و موقعیت ۲

۲-۳- ریخت شناسی منطقه ۳

۲-۴- چینه شناسی منطقه ۴

۲-۴-۱- پرکامبرین ۴

۲-۴-۱-۱- شیستهای گرگان ۴

۲-۴-۲- کامبرین- اردویسین ۵

۲-۴-۲-۱- سازندلالون ۵

۲-۴-۲-۲- سازند میلا ۵

۲-۴-۲-۳- سازند قلی ۵

۲-۴-۳- سیلورین ۵

۲-۴-۳-۱- سازند نیور ۵

۲-۴-۴- دونین ۵

۲-۴-۴-۱- سازند پادها ۵

۲-۴-۴-۲- سازند خوش ییلاق ۶

۲-۴-۵- کربنیفر ۶

۲-۴-۵-۱- سازند مبارک ۶

۲-۴-۶- پرمین ۶

۲-۴-۶-۱- سازند دورود ۶

۲-۴-۶-۲ سازند روته ۶

۲-۴-۶-۳- سازند نسن ۶

۲-۴-۷- تریاس ………………………………………………………………………………… ۶

۲-۴-۷-۱- سازند الیکا ……………………………………………………………………….. ۶

۲-۴-۷-۲- سازند قره قیطان ………………………………………………………………… ۷

۲-۴-۷-۳- گروه آق دربند ………………………………………………………………….. ۷

۲-۴-۷-۳-۱- سازند سفید کوه ……………………………………………………………… ۷

۲-۴-۷-۳-۲- سازند نظر کرده ……………………………………………………………… ۷

۲-۴-۷-۳-۳- سازند سینا ……………………………………………………………………. ۷

۲-۴-۷-۳-۴- سازند شیلی میانکوهی ……………………………………………………… ۷

۲-۴-۸- ژوارسیک …………………………………………………………………………….. ۸

۲-۴-۸-۱- سازند شمشک …………………………………………………………………… ۸

۲-۴-۸-۲- سازند کشف رود ……………………………………………………………….. ۹

۲-۴-۸-۳- سازند بادامو ……………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۸-۴- سازند باش کلاته ……………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۸-۵- سازند خانه زو …………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۸-۶- سازند چمن بید …………………………………………………………………. ۱۲

۲-۴-۸-۷- سازند مزدوران ………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۸-۷-۱- محل برش الگو……………………………………………………………….. ۱۴

۲-۴-۸-۷-۲- گسترش منطقه ای …………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۹- کرتاسه ………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۹-۱- سازند شوریجه ………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۹-۱-۱ محل برش الگو ……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۹-۱-۲- گسترش منطقه ای …………………………………………………………… ۲۲

۲-۴-۹-۲ سازند زرد ………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۹-۳- سازند تیرگان …………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۹-۴- سازند سرچشمه …………………………………………………………………. ۲۳

۲-۴-۹-۵- سازند سنگانه …………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۴-۹-۶- سازند آیتامیر …………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۹-۷ سازند آب دراز ……………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴-۹-۸- سازند آب تلخ ………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۹-۹- سازند نیزار ……………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۴-۹-۱۰- سازند کلات ……………………………………………………………………. ۲۵

۲-۴-۱۰- ترشیر ……………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۴-۱۰-۱- سازند پسته لیق ………………………………………………………………… ۲۵

۲-۴-۱۰-۲- سازند چهل کمان ……………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱۰-۳ سازند خانگیران …………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱۱- نهشته های نئوژن …………………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱۲- پلیوسن ……………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۴-۱۲-۱- کنگلومرای پلیوسن ……………………………………………………………. ۲۶

۲-۴-۱۲-۲- سازند آقچه گیل ………………………………………………………………. ۲۶

۲-۵- زمین شناسی ساختمانی منطقه ………………………………………………………. ۲۷

۲-۶-پتانسیل هیدروکربنی منطقه ……………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-۱- معرفی مخازن گازی کپه داغ …………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱-۱- میدان گازی خانگیران ………………………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱-۲- لایه بندی مخزن مزدوران ……………………………………………………… ۲۹

۲-۶-۱-۳- فشار و دمای اولیه مخزن ……………………………………………………… ۳۰

۲-۶-۲-میدان گازی گنبدلی …………………………………………………………………. ۳۰

۲-۶-۲-۱- لایه بندی مخزن شوریجه ……………………………………………………… ۳۰

۲-۶-۲-۲- فشار و دمای اولیه مخزن ……………………………………………………… ۳۰

فصل سوم: روشهای مطالعه ………………………………………………………………… ۳۱

۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………… ۳۱

۳-۲- دستگاه راک اول ……………………………………………………………………….. ۳۱

۳-۲-۱- ویژگی های پارامترهای راک – اول ……………………………………………. ۳۳

۳-۲-۲- کل کربن آلی(TOC) …………………………………………………………….. 34

3-2-3- اندیس اکسیژن (OI)……………………………………………………………….. 35

3-2-4- اندیس تولید (PI)…………………………………………………………………… 35

3-2-5-اندیس هیدروکربن زایی((GI……………………………………………………… 35

3-2-6-اندیس مهاجرت(MI) ……………………………………………………………… 35

3-2-7-اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index) …………… 35

3-2-8- اندیس هیدروژن (HI) ……………………………………………………………. 35

3-2-9-نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS1/TOC  و S2/TOC ……… 36

3-2-10-تفسیر داده های راک اول ………………………………………………………… ۳۸

۳-۳- گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی …………………………………………… ۳۸

۳-۳-۱-گاز کروماتوگرافی درGCMS  …………………………………………………. ۳۹

۳-۳-۱-۱-آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی …………………………………………….. ۴۱

۳-۳-۲-طیف سنج جرمی در GCMS…………………………………………………… 42

3-4-بایومارکرها ( نشانه های زیستی) ……………………………………………………. ۴۴

۳-۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………. ۴۴

۳-۴-۱-۱- بیومارکرها یا نشانه های زیستی ……………………………………………… ۴۵

۳-۴-۱-۲- انواع بیومارکرها …………………………………………………………………. ۴۷

۳-۴-۲-پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی …………………. ۴۹

۳-۴-۲-۱ترپانها (Terpanes) ……………………………………………………………. 54

3-4-2-2-اندیس هموهوپان ………………………………………………………………… ۵۷

۳-۴-۲-۳-نسبت پریستان به فیتان …………………………………………………………. ۵۹

۳-۴-۲-۴-نسبت (Isopenoid/n-Paraffin) ………………………………………. 60

3-4-2-5-ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C20……………………………………….. 61

3-4-2-6-باتریوکوکان ……………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۴-۲-۷-اندیس اولیانان(Oleanane)………………………………………………….. 61

3-4-2-8-بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها ………………………………………… ۶۲

۳-۴-۲-۹-اندیس گاماسران …………………………………………………………………. ۶۲

۳-۴-۲-۱۰- نسبت(C30/C29Ts) …………………………………………………….. 63

3-4-2-11- -β کاروتن  و کاروتنویید……………………………………………………. ۶۳

۳-۴-۲-۱۲- Bicyclic Sequiterpanes…………………………………… 63

3-4-2-13-کادینانها…………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۴-۲-۱۴- دی ترپانهای دو و سه حلقه ای ……………………………………………. ۶۴

۳-۴-۲-۱۵- فیچتلیت(Fichtelite) ……………………………………………………… 65

3-4-2-16- دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane) ……….. 65

3-4-2-17-ترپان سه حلقه ای ………………………………………………… ۶۵

۳-۴-۲-۱۸-ترپانهای چهار حلقه ای ………………………………………………………. ۶۶

۳-۴-۲-۱۹-هگزا هیدرو بنزو هوپانها ……………………………………………………… ۶۶

۳-۴-۲-۲۰-لوپانها(Lupanes) …………………………………………………………… 66

3-4-2-21-متیل هوپان(Methyl Hopanes) ………………………………………. 66

3-4-3- استیرانها(Steranes) …………………………………………………………….. 67

3-4-3-1-نسبت Rgular Steranes/17α(H)-Hopanes …………………… 67

3-4-3-2- C26استیران……………………………………………………………………… ۶۸

۳-۴-۳-۳- استیرانهای (C27-C28-C29) ……………………………………………. 68

3-4-3-4- اندیس C30-استیران ………………………………………………………….. ۷۰

۳-۴-۳-۵- دیااستیرانهای(C27-C28-C29) …………………………………………. 72

3-4-3-6-نسبت  Diasteranes/Regular Steranes …………………………. 72

3-4-3-7-   ۳-آلکیل استیران……………………………………………………………….. ۷۳

۳-۴-۳-۸-   ۴-متیل استیران…………………………………………………………………. ۷۳

۳-۴-۴- استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها ……………………………………… ۷۴

۳-۴-۴-۱- C27-C28-C29- منو آروماتیک استیروئیدها…………………………………………….. ۷۴

۳-۴-۴-۲-(Dia/Dia+Regular)C-Ring Monoaromatic Steroids  ……………. ۷۶

۳-۴-۴-۳- C­۲۶-C27-C28تری آروماتیک استیروئید………………………………. ۷۶

۳-۴-۴-۴- بنزوهوپانها (Benzohopanes) ………………………………………….. 76

3-4-4-5-پریلن( (Perylene ……………………………………………………………. 76

3-4-4-6-  m/z 239(Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z 276 ……… 77

3-4-4-7- Degraded Aromatic Deterpane………………………….. 77

3-4-4-8-خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا ……………………. ۷۷

۳-۴-۵-بلوغ(Maturation) ……………………………………………………………… 79

3-4-5-1- بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ ………………………………………. ۷۹

۳-۴-۵-۲-ترپانها ………………………………………………………………………………. ۸۱

۳-۴-۵-۲-۱-ایزومریزاسیون هموهوپان ۲۲S/(22S+22R) ………………………. 81

3-4-5-2-2-نسبت   Βα-Moretane/αβ-Hopanes and ββ-Hopane.. 82

3-4-5-2-3- نسبت  Tricyclic/17α(H)-Hopane…………………………….. 83

3-4-5-2-4- نسبت  Ts/(Ts+Tm)……………………………………………………. 83

3-4-5-2-5- نسبت  C29Ts/(C2917α(H)-Hopane+C29Ts)………… 84

3-4-5-2-6- نسبت  Ts/C3017α(H)Hopane………………………………….. 84

3-4-5-2-7- اندیس Oleanane یا ۱۸α/(۱۸α+۱۸β)-Oleanane ………… 84

3-4-5-2-8- نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes ………………………………… 85

3-4-5-3- استیرانها (Steranes) ………………………………………………………… 86

3-4-5-3-1- نسبت ۲۰S/(20S+20R) ……………………………………………… 86

3-4-5-3-2-نسبت Ββ/(ββ+αα) ……………………………………………………… ۸۶

۳-۴-۵-۳-۳- اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI) …………………………………….. 87

3-4-5-3-4- نسبت  Diasterane/Regular Sterane ………………………… 89

3-4-5-3-5- نسبت  ۲۰S/(20S+20R) 13β(H),17α(H)-dia steranes89

3-4-5-4-استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids……………………… 89

3-4-5-4-1- نسبت TA/(MA+TA)  ……………………………………………….. ۸۹

۳-۴-۵-۴-۲- نسبتMA(I)/MA(I+II)  …………………………………………….. ۹۰

۳-۴-۵-۴-۳- نسبتTA(I)/TA(I+II) ………………………………………………… 91

3-4-5-4-4- نسبتC26-Triaromatic 20S/(20S+20R) ………………… 91

3-4-5-4-5- منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )…… 92

3-4-5-4-6- پارامتر MAH ………………………………………………………………. 92

3-4-6- تخریب میکروبی (Biodegradation) …………………………………….. 93

3-4-6-1- پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی ………………………………….. ۹۳

۳-۴-۶-۱-۱- ایزوپرنوئیدها(Isopernoids) ………………………………………….. 95

3-4-6-1-2- استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes) …………. 95

3-4-6-1-3- هوپانها(Hopanes) ………………………………………………………. 95

3-4-6-1-4-    ۲۵-نورهوپانها (۲۵-Norhopanes)………………………………. 96

3-4-6-1-5-C28-C34 30-nor-17α(H)-Hopane …………………………….. 96

3-4-6-1-6- ترپانهای سه حلقه ای……………………………………………………….. ۹۷

۳-۴-۶-۱-۷- دیگر ترپانها…………………………………………………………………… ۹۷

۳-۴-۶-۲- اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق …………………………. ۹۷

۳-۴-۷-تعیین سن بوسیله بایومارکرها …………………………………………………….. ۹۷

۳-۵- ایزوتوپهای پایدار ……………………………………………………………………… ۹۹

۳-۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………. ۹۹

۳-۵-۲- ایزوتوپهای پایدار ………………………………………………………………….. ۹۹

۳-۵-۲-۱- اکسیژن ……………………………………………………………………………. ۱۰۰

۳-۵-۲-۲- کربن ………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۳-۵-۲-۲-۱- ارتباط بین سن زمین شناسی و

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن ……………………………………………………… ۱۰۶

۳-۵-۲-۲-۲-کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت ………………………….. ۱۰۸

۳-۵-۲-۲-۲-۱- نمودار سوفر(Sofer) ………………………………………………….. 108

3-5-3- گوگرد ………………………………………………………………………………… ۱۰۹

۳-۵-۴– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت ……………………… ۱۱۱

فصل چهارم: نحوه نمونه برداری …………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

۴-۲-نمونه گیری از میادین گازی ………………………………………………………….. ۱۱۴

۴-۲-۱- روش نمونه گیری گاز و سیالات مخزن ………………………………………. ۱۱۵

۴-۲-۲- آنالیز نمونه های مخازن خانگیران وگنبدلی …………………………………… ۱۱۷

۴-۳-داده های شرکت نفت …………………………………………………………………. ۱۱۷

۴-۳-۱-مقاطع و نمونه ها ……………………………………………………………………. ۱۱۹

فصل پنجم: بحث و تفسیر ………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲- تعبیر و تفسیر داده های راک اول ………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲-۱-چاه امیرآباد-۱ ……………………………………………………………………….. ۱۲۰

۵-۲-۲-چاه خانگیران-۳۰ ……………………………………………………………………. ۱۲۵

۵-۲-۲-۱-سازند چمن بید ………………………………………………………………….. ۱۲۷

۵-۲-۲-۲-سازند کشف رود ………………………………………………………………… ۱۲۹

۵-۳-تعبیر و تفسیر داده های راک اول مقاطع سطحی………………………………….. ۱۳۲

 ۵-۳-۱مقطع بغبغو ……………………………………………………………………………. ۱۳۲

۵-۳-۲-مقطع خور …………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۵-۳-۳-مقطع فریزی ………………………………………………………………………….. ۱۴۱

۵-۳-۳-۱-سازند شمشک ……………………………………………………………………. ۱۴۳

۵-۳-۳-۲-سازند باش کلاته ………………………………………………………………… ۱۴۵

۵-۳-۴-مقطع خانه زو ………………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۳-۴-۱-سازند چمن بید ………………………………………………………………….. ۱۵۰

۵-۳-۴-۲-سازند شمشک ……………………………………………………………………. ۱۵۲

۵-۳-۵-مقطع اردک-آب قد ………………………………………………………………… ۱۵۵

۵-۳-۶-مقطع شورک …………………………………………………………………………. ۱۵۹

۵-۳-۷-نتیجه گیری کلی آنالیز داده های راک-اول …………………………………….. ۱۶۳

۵-۴-تعبیر و تفسیر داده های گاز کروماتو گرافی ………………………………………. ۱۶۴

۵-۴-۱-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-19) …………………………………………. 166

5-4-2-مقطع خور سازند چمن بید(G-11) ……………………………………………. 167

5-4-3-مقطع اردک آب-قد سازند چمن بید(ABG-15) ………………………….. 167

5-4-4-مقطع شورک- سازند کشف رود(G-10) …………………………………….. 168

5-4-5-مقطع بغبغو سازند کشف رود(G-45) …………………………………………. 169

5-4-6-نتیجه گیری نهایی آنالیز داده های GC ………………………………………… 169

5-5-تعبیر و تفسیر داده های بیومارکر مقاطع سطحی………………………………….. ۱۶۹

۵-۵-۱-سازند چمن بید ……………………………………………………………………… ۱۷۳

۵-۵-۲- سازند کشف رود …………………………………………………………………… ۱۷۴

۵-۵-۳- نتیجه گیری نهایی آنالیز بیومارکرهای مقاطع سطحی ……………………….. ۱۸۲

۵-۵-۴- تعبیر وتفسیر داده های بیو مارکری

و ایزوتوپی میعانات سنگ مخزن مخازن مزدوران و شوریجه ………………………… ۱۸۲

۵-۵-۴-۱- تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء ……………………………………….. ۱۸۲

۵-۵-۴-۱-۱- نسبت C29/C27 استیران  در مقابل نسبت Pr/Ph ………………. 183

5-5-4-2- تعیین محدوده سنی سنگ منشاء …………………………………………….. ۱۸۴

۵-۵-۴-۲-۱- نسبت C28/C29 استیران ……………………………………………….. ۱۸۴

۵-۵-۴-۲-۲-ایزوتوپ کربن ………………………………………………………………… ۱۸۵

۵-۵-۵- تشخیص لیتولوژی سنگ منشاء …………………………………………………. ۱۸۶

۵-۵-۵-۱- نسبت DBT/ PHEN در مقابل Pr/Ph ……………………………….. 186

5-5-5-2-اندیس نورهوپان …………………………………………………………………. ۱۸۷

۵-۵-۵-۳- نسبت C22/C21 تری سیکلیک ترپان

در مقابل نسبت C24/C23 تری سیکلیک ترپان ……………………………………… ۱۸۸

۵-۵-۵-۴- نسبتهای   C24تترا سیکلیک ترپان ………………………………………… ۱۸۹

۵-۵-۵-۵- ایزوتوپ کربن در مقابل نسبت پریستان به فیتان ………………………… ۱۹۰

۵-۵-۵-۶- مقایسه نسبتهای بیومارکری …………………………………………………… ۱۹۰

۵-۵-۵-۷-  نتیجه گیری لیتولوژی سنگ منشاء …………………………………………. ۱۹۱

۵-۵-۶-تشیخص بلوغ سنگ منشاء ……………………………………………………….. ۱۹۱

۵-۵-۶-۱-نمودار C24Tet/C23Tri در مقابل C23Tri/C30Hopane ….. 191

5-5-6-2- نمودار نسبت C30DiaHopan/C30Hopane ……………………. 192

5-5-6-3-  نمودار نسبت Pr/nC17 به Ph/nC18 مخازن ………………………. ۱۹۳

۵-۵-۶-۴- نتیجه گیری بلوغ سنگ منشاء ………………………………………………… ۱۹۴

۵-۵-۷- داده های ایزوتوپی کربن دو مخزن مورد مطالعه ……………………………. ۱۹۴

۵-۵-۸- تشخیص سنگ منشاء های مخازن مزدوران و شوریجه ……………………. ۱۹۴

۵-۶- تشخیص منشاء تولید سولفید هیدروژن در مخازن گازی کپه داغ …………… ۱۹۶

۵-۶-۱- بررسی ترکیب شیمیایی مخازن ………………………………………………….. ۱۹۶

۵-۶-۲- فشار و دمای مخازن ………………………………………………………………. ۱۹۸

۵-۶-۳- پتروگرافی سازندهای مخزنی منطقه کپه داغ ………………………………….. ۱۹۸

۵-۶-۴- بررسی آلکانهای نرمال و بیومارکری و آب سازند مخازن …………………. ۲۰۰

۵-۶-۴-۱- فراوانی آلکانهای نرمال مخازن ………………………………………………. ۲۰۰

۵-۶-۴-۲- بیومارکر آدامانتان ……………………………………………………………….. ۲۰۰

۵-۶-۴-۳-  مطالعه ترکیبات هیدروکربوری گوگرد دار در مخازن ………………….. ۲۰۲

۵-۶-۴-۴- مطالعه آب سازندی مخازن …………………………………………………… ۲۰۴

۵-۶-۴-۵-  بررسی بلوغ میعانات گازی مخازن ………………………………………… ۲۰۷

۵-۶-۴-۶- مقایسه ترکیبات گازی مخازن با هیدروکربورهای سنگ منشاء ……….. ۲۰۹

۵-۶-۴-۷- ایزوتوپ کربن و گوگرد آلی مخازن ……………………………………….. ۲۰۹

۵-۷- نتیجه گیری کلی در مورد منشاء سولفید هیدروژن ……………………………… ۲۱۲

فصل ششم: نتیجه گیری نهایی …………………………………………………………… ۲۱۳

پیشنهادات………………………………………………………………………………………. ۲۱۴

پیوستها…………………………………………………………………………………………… ۲۱۵

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………….. ۲۱۶

 


مشخصات:

  • موضوع: فنی مهندسی پایان نامه
  • نوع فایل: Word
  • تعداد صفحات: 235 صفحه
  • قیمت: 24000 تومان
  • تاریخ انتشار: ۱۷/۱۱/۱۳۹۱
  • ارسال شده توسط : Alidadi

جهت خرید
پایان نامه ارزیابی ژئو شیمیایی مخازن گازی حوضه رسویی کپه داغ
لطفاً ایمیل و شماره همراه خود را وارد نمایید

ایمیل :
شماره همراه:

لطفا قبل از خرید قوانین خرید را مطالعه کنید

چنانچه در واریز وجه با فرم بالا مشکلی وجود دارد از یکی از روش های زیر استفاده نمایید

پرداخت با استفاده از درگاه اینترنتی دوم

روش امن، سریع و جدید پرداخت با درگاه موبایلی

واریز کارت به کارت

آموزش رفع مشکل اتصال به درگاه بانک

توجه ویژه : مدت زمان ارسال مقالات حداقل 10 دقیقه بطور میانگین 20 دقیقه و حداکثر 40 دقیقه می باشد در مورد مقالاتی که توسط کاربران در سایت منتشر شده است مدت زمان ارسال از یک تا 12 ساعت متغیر است.

ساعات کار: همه روزه 9 صبح لغایت 12 شب