F فصل اول و دوم پایان نامه بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو – پروژه 20

فصل اول و دوم پایان نامه بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

فصل اول و دوم پایان نامه بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو

بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو. ۳

فصل اول. ۴

دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای داخلی برای بهتر بودن آن. ۴

دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای خارجی برای بهتر بودن آن. ۷

شرح واژه ها و مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق: ۱۱

۱- ارتباطات جمعی: ۱۱

۲- رسانه های جمعی: ۱۱

۳- استراتژی (راهبرد): ۱۱

۴- مدیریت ارتباطات: ۱۲

۵- ماموریت (رسالت): ۱۲

۶- معاونت صدای جمهوری اسلامی: ۱۳

۷- نظام برنامه استراتژیک: ۱۳

۹- مخاطبان: ۱۴

۱۰- رسانه: ۱۴

۱۱- عوامل داخلی موثر بر معاونت صدا: ۱۴

۱۲- عوامل خارجی (محیط بیرونی) معاونت صدا: ۱۵

جمع بندی: ۱۵

فصل دوم. ۱۶

مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق.. ۱۶

مقدمه: ۱۷

تئوریهای ارتباط جمعی: ۱۸

تعاریف ارتباط: ۱۹

– وسایل ارتباط جمعی (رسانه های جمعی): ۲۱

– مفهوم انبوه خلق: ۲۲

– مفهوم عام یا همگان: ۲۳

– مفهوم توده: ۲۳

– مفهوم گروه: ۲۴

تئوریهای علوم مدیریت استراتژیک…. ۲۵

– تعریف مدیریت: ۲۵

– استراتژی: ۲۶

– مدیریت استراتژیک: ۲۶

الگوی جامع مدیریت استراتژیک…. ۲۷

برنامه ریزی استراتژیکی: ۲۸

ویژگی تصمیمات استراتژیک: ۲۸

انواع استراتژیها: ۳۱

استراتژی در سازمانهای متفاوت: ۳۵

جمع بندی: ۳۸

بررسی و مطالعه حوزه عموم ارتباطات و مدیریت آشنا و تطبیق آن با رادیو


فصل اول

دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای داخلی برای بهتر بودن آن

 

از آن دسته شنوندگانی که برنامه های رادیوهای داخلی را بهتر دانسته اند، دلایل آن پرسیده شد: نتایج حاکی از آن است که مهمترین دلیل شنوندگان برای بهتر بودن برنامه‌های رادیوهای داخلی «هماهنگ بودن با فرهنگ ما» (۳۸درصد) است. «صداقت داشتن برنامه های رادیوهای داخلی» (۹درصد) و «اطلاعات بیشتری درباره کشور دادن» و «آموزنده بودن» (هر کدام ۷ درصد) از جمله دلایل شنوندگان برای بهتر بودن برنامه های رادیوهای داخلی است. سایر دلایل در جدول شماره ۱۷ آمده است.


جدول شماره  دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای داخلی برای بهتر بودن‌ آن

دلایل

فراوانی

درصد

با فرهنگ ما هماهنگی دارد

۱۷۲۹

۳۸

در برنامه های رادیوهای داخلی صداقت بیشتری وجود دارد

۴۳۳

۹

اطلاعات بیشتری درباره کشورمان می دهد

۳۳۹

۷

آموزنده است

۳۲۸

۷

بهتر و با کیفیت تر است

۲۵۹

۶

مذهبی و اسلامی است

۲۴۳

۵

متنوع و سرگرم کننده است

۲۱۳

۵

قابل فهم است

۱۸۴

۴

مشکلات مردم را مطرح می کند

۱۴۲

۳

شاد و جذاب است

۱۰۳

۲

برنامه های رادیوهای خارجی غرض ورزی و بدآموزی دارد

۹۲

۲

به برنامه های رادیوهای خارجی اعتماد ندارم

۸۳

۲

به برنامه های رادیوهای داخهلی علاقه دارم

۶۶

۲

برنامه های رادیوهای داخلی اطلاع رسانی خوب و دقیق دارند

۶۴

۱

اخبار دقیق تری دارد

۵۵

۱

سایر[۱]

۴۳

۱

نمی دانم/ اظهار نشده

۲۲۰

۲

جمع

۴۵۹۶

۱۰۰


دلایل شنوندگان برنامه های رادیوهای خارجی برای بهتر بودن آن

از آن دسته شنوندگان که برنامه های رادیوهای خارجی را بهتر دانسته‌اند، دلایل آن پرسیده شد؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که ۲۲ درصد شنوندگان «گفتن حقایق»، ۱۸ درصد «متنوع بودن» و ۱۲ درصد «داشتن موسیقی شاد و خوب» را مهمترین دلایل بهتر بودن برنامه های رادیوهای خارجی دانسته اند. سایر دلایل در جدول شماره ۱۸ ارائه شده است.

 


[۱] . سایر عبارتند از: به روز و جدید است، موسیقی شاد و خوب دارد، خانوادگی است، در دسترس است. به خاطر برنامه های علمی، اخبار ایران و جهان را در اختیار ما می گذارد، علمی تر است، با سیاست کاری ندارد، با مسائل جوامع مختلف ارتباط دارد، جوان پسند است، خواسته شندندگان را برآورده می کند، برنامه بیشتری دارد، بی‌طرف است و…
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.