F گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی – پروژه 20

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

مجتمع آموزش شهید زمانپور فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان ایستگاه مطالعات و پتشیبانی گاو سرابی در طی حدود ده سال تعداد گاو سرابی از مناطق سراب، اردبیل و شبستر خریداری شده و وارد مجموعه گردیده، در طی این سال‌ها فعالیت‌های اصلاح نژادی بر روی این دام‌ها صورت گرفت و تعدادی از دام‌ها به دلیل بروز صفات نامطلوب فنوتیپی از گله حذف گردیدند. در سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ عملیات اخذ اسپرم و انتقال جنین بر روی دام‌های ایستگاه صورت پذیرفت که حاصل آن حدود بیست هزار دوز اسپرم فریز شده و قریب به دویست و پنجاه عدد جنین فریز شده می‌باشد که همگی به عنوان بانک ژنی توده سرابی نگهداری می‌شود.

آشنایی با مکان کارآموزی       ۱

۱) تاریخچه تشکیل  ۲

۲) نمودار (چارت سازمانی)   ۸

۳) نوع محصولات تولیدی یا خدماتی    ۹

۴) شرح خدمات       ۹

ارزیابی بخش‌های مرتبط با علمی کارآموز            ۱۰

۱)موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی و بررسی وظایف در

آن واحد   ۱۱

۲) امور اجرایی در دست اقدام واحد کارآموزی     ۱۲

۳) برنامه‌های آینده  ۱۳

بحث و نتیجه گیری و ذکر تجربیات کسب شده      ۱۵

گزارش کارآموزی دامپروری ایستگاه مطالعات و پشتیبانی گاو سرابی

مجتمع آموزش شهید زمانپور فعالیت خود را در سال ۱۳۶۰ تحت عنوان ایستگاه مطالعات و پتشیبانی گاو سرابی در طی حدود ده سال تعداد گاو سرابی از مناطق سراب، اردبیل و شبستر خریداری شده و وارد مجموعه گردیده، در طی این سال‌ها فعالیت‌های اصلاح نژادی بر روی این دام‌ها صورت گرفت و تعدادی از دام‌ها به دلیل بروز صفات نامطلوب فنوتیپی از گله حذف گردیدند. در سال‌های ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۱ عملیات اخذ اسپرم و انتقال جنین بر روی دام‌های ایستگاه صورت پذیرفت که حاصل آن حدود بیست هزار دوز اسپرم فریز شده و قریب به دویست و پنجاه عدد جنین فریز شده می‌باشد که همگی به عنوان بانک ژنی توده سرابی نگهداری می‌شود.

آشنایی با مکان کارآموزی       ۱

۱) تاریخچه تشکیل  ۲

۲) نمودار (چارت سازمانی)   ۸

۳) نوع محصولات تولیدی یا خدماتی    ۹

۴) شرح خدمات       ۹

ارزیابی بخش‌های مرتبط با علمی کارآموز            ۱۰

۱)موقعیت رشته کارآموز در واحد کارآموزی و بررسی وظایف در

آن واحد   ۱۱

۲) امور اجرایی در دست اقدام واحد کارآموزی     ۱۲

۳) برنامه‌های آینده  ۱۳

بحث و نتیجه گیری و ذکر تجربیات کسب شده      ۱۵

، ، ، ، ، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.