F تحقیق حسابداری دولتی – پروژه 20

تحقیق حسابداری دولتی

تحقیق حسابداری دولتی

مقدمه: ۲

فصل اول: تعریف حسابداری دولتی. ۴

معرفی حسابداری دولتی و وظایف آن. ۴

نمونه وظایف.. ۴

۲- سازمان های انتفاعی وابسته به دولت: ۸

مقایسه سازمان های دولتی و بازرگانی: ۹

۱- انگیزه و هدف تأسیس: ۹

۲- مالکیت و سرمایه: ۹

۳- منابع مالی: ۹

۶- قوانین و مقررات: ۱۰

فصل دوم: مبانی عملیات حسابداری دولتی. ۱۳

۱- مبنای نقدی: ۱۳

فصل سوم: اصطلاحات موردنیاز در سیستم حسابداری دولتی. ۱۸

فصل چهارم: اسناد مالی. ۲۹

۱- فرم درخواست کالا از انبار: ۲۹

۲- فرم درخواست خرید کالا: ۳۱

۳- برگ ورود کالا به انبار: ۳۲

۴- برگ خروج کالا از انبار: ۳۳

۵- برگ استعلام بها: ۳۵

فصل پنجم: ۳۹

معادله ثابت در حسابداری دولتی. ۴۹

فصل ششم : اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه داری.. ۵۰

فصل هفتم: گروه حساب سپرده ۵۵

فصل هشتم- گروه حساب درآمدهای عمومی: ۵۷

فصل  نهم: گروه حساب سایر منابع. ۶۴

فصل دهم: گروه حسابهای بازنشستگان وموظفین. ۷۰

۱۰-۲-۱- سرفصلهای حساب بازنشستگان و موظفین: ۷۱

فصل یازدهم : حسابهای استرداد کسور بازنشستگی. ۷۴

فصل دوازدهم : خانه های سازمانی. ۷۸

فصل سیزدهم- حسابهای وجوه نامشخص و چکهای بین راهی. ۸۴

فصل ۱۴- حسابهای اضافه پرداختی. ۹۱

منابع و مآخذ: ۹۴

مقدمه:

حسابداری دولتی که امروزه در دانشگاه های کشورها به عنوان یک رشته حسابداری و مدیریت ارائه می شود. مانند خیلی از دروس دیگر ارتباط علمی و مستقیم با آنچه که عملاً از یک فازغ التحصیل رشته حسابداری انتظار می رود، ندارند. غالب فارغ التحصیلان رشته حسابداری یا مدیریت که چند واحدی نیز در زمینه حسابداری و بودجه دولتی در دانشگاه مطالعه کرده اند در مرحله عمل ناچارند یا دوباره به سراغ مراکز آموزشی حسابداری بروند تا دانسته های خود را تکمیل نمایند ویا مدتها در یک واحد مالی دولتی فعالیت نمایند تا بطور تجربی مسائلی را بیاموزند جدای از این مسئله آنچه که می خواهیم به آن بپردازیم ضرورت یادگیری حسابداری دولتی است. اهم مواردی که ضرورت این فن و داشتن قوت برای آن را معین می سازد به شرح زیر است:

۱- حجم زیاد درآمد و هزینه در بخش عمومی

۲- لزوم پاسخگویی به ذینفعان بخش عمومی

همان گونه ه می دانیم بودجه در یک تعریف برنامه ای است برای دولت که جهت اجرای عملیات آینده به منظور بهبود فعالیتها استفاده می شود و یک اهرم اصلی و مهم مدیریت دولتی است. در اقتصاد بخش عمومی.آنچه که فعالیت یک شرکت را امکان پذیر می سازد. سرمایه است بدون سرمایه و تخصیص مناسب آن، فعالیتهای مالی عملاً جدا نمی شود.

اگر دستگاه دولتی را به مثابه یک بنگاه اقتصادی در نظر آوریم هر چه دامنه فعالیتهای مالی گسترش یابد و هر چه حجم خدمات، تجارب و تولید گستردگی بیشتری داشته باشد. لزوم داشتن سیستم حسابداری قوی در آن بیشتر احساس می شود. حال با توجه به حجم فعالیت موردنیاز دولت در بدست آوردن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه کل کشور و خرج آن در مجاری پیش بینی شده بدون وجود یک حسابداری قوی قابل تصور نیست.
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد.