تحقیق هنر و تمدن اسلامی در هند

هنر و تمدن اسلامی در هندوستان. ۳ غوریان. ۵ نگاهی به تاریخ و فرهنگ و ادب در دوره بابریان (گورکانیان) ۷ شهرسازی و معماری بابریان با معرفی چند بنای ارزشمند از آنها: ۹ ۱- مقبره همایون. ۱۰ ۲- مقبره شیر شاه. ۱۰ ۳- مقبره اکبر شاه. ۱۱ ۴- مقبره تاج…