تحقیق هنر و تمدن اسلامی در هند

هنر و تمدن اسلامی در هندوستان. 3

غوریان. 5

نگاهی به تاریخ و فرهنگ و ادب در دوره بابریان (گورکانیان) 7

شهرسازی و معماری بابریان با معرفی چند بنای ارزشمند از آنها: 9

1- مقبره همایون. 10

2- مقبره شیر شاه. 10

3- مقبره اکبر شاه. 11

4- مقبره تاج محل. 11

چند ویژگی کلی از معماری اسلامی هند. 12

نقاشی اسلامی در دوره بابریان. 13

نساجی و قالیبافی بابریان: 15
جهت خرید
تحقیق هنر و تمدن اسلامی در هند
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری