تحقیق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان

مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان. 5

تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در ايران. 7

1- طبقه‌بندي مشاغل مشمول قانون استخدام كشوري در ايران. 7

مديريت كل. 8

نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت.. 11

2- طبقه‌بندي مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي ايران. 13

تعاريف و مفاهيم طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل. 16

تعاريف طبقه‌بندي مشاغل: 16

تعاريف ارزشيابي مشاغل: 17

مزاياي طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل. 18

جايگاه طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل در مديريت.. 18

برخي از اصطلاحات مورد استفاده در طبقه‌بندي ارزشيابي مشاغل. 20

تميز طبقه‌بندي از ارزشيابي مشاغل. 25

مقدمات اجراي طرحهاي طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل. 25

1- عوامل طبقه‌بندي مشاغل. 25

تشكيل كميته طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل. 29

گردآوري اطلاعات براي تهيه و تنظيم طرح طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل. 33

الف- منابع اطلاعات.. 34

* پرسشنامه 34

* كاربيني( وارسي كار) از طريق مشاهده و مصاحبه 35

ج- بررسي نمودارهاي سازماني. 37

مراحل اساسي تهيه طرح طبقه‌بندي مشاغل. 38

الف: بررسي نمودارهاي سازماني و راهنماي سازمان. 39

ب: بازديد از واحدهاي سازماني. 41

ج: تعيين رسته‌ها، رشته‌ها و طبقات شغلي براساس نمودارهاي جاري(موقت) 41

2- گردآوري اطلاعات درباره عوامل تشكيل‌دهنده شغل. 41

الف: گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه شناخت شغل و شاغل. 43

ب- بررسي پرسشنامه‌هاي گردآوري شده و طبقه‌بندي آنها 44

نحوه تطبيق وضع. 47

مزد 49

شرايط ارتقاء 50

دوره آزمايشي. 52

حل اختلاف.. 54

لايحه نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب.. 56

جدول حداقل فوق‌العاده شغل موضوع ماده (11) آئين نامه : 67

جدول تخصيص مشاغل موضوع ماده (2)آئين نامه : 68
جهت خرید
تحقیق مقدمه و تاريخچه طبقه‌بندي مشاغل در جهان
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری