تحقیق مزايا و معايب استفاده از بتن بازيافتي

مزايا و معايب استفاده از بتن بازيافتي.. 4

بخش اول: 7

مقاومت بتن بازيافتي در برابر سيكلهاي ذوب شدن و يخ زدن.. 7

اهميت تحقيق: 9

اهداف: 11

برنامه تجربي: 12

مصالح (Materials): 12

خاكستر بادي (Fly ash): 13

آب: 14

تركيبات شيميايي: 16

اختلاط بتن: 17

توضيح در بارة طرح اختلاط بتن بر طبق ACI211: 18

آزمايش ذوب شدن و يخ زدن: 19

مراقبت از بتن: 20

نتايج: 21

شكل و بافت: 22

جذب (Absorption): 23

وزن مخصوص: 23

مشخصات بتن RAC تازه: 24

كارآيي (Workability): 24

حجم هوا: 25

مشخصات مكانيكي: 26

مدول ديناميكي نسبي: 28

تغييرات وزن: 33

بخش دوم. 40

(مقاومت بتن با دانه هاي بازيافتي ساخته شده از تخريب بتن سازه هاي قديمي به عنوان دانه بندي) 40

اهميت تحقيق: 44

برنامه آزمايشي: 44

نسبت آب به سيمان: 46

مشخصات بتن اصلي: 47

مشخصات دانه بندي: 48

روند آزمايش: 50

طرح مخلوط بتن: 50

نتايج آزمايش و تحليل: 51

مقاومت خمشي: 55

نتايج: 56

بخش سوم. 59

اثر سنگدانه هاي بازيافتي روي رابطة تنش كرنش بتن.. 59

خلاصة بحث: 59

1-مقدمه: 59

2-تفكيك نمونه هاي آزمايشي: 60

3-مشخصات سنگدانه هاي مصرفي: 61

3-1- وزن مخصوص: 61

3-2- جذب آب در مدت 10 دقيقه: 62

4-تركيب بتن: 62

5-نگهداري: 63

6-رابطه تنش–كرنش: 64

6-1- رفتار در هنگام شكست: 64

7-نتايج آزمايش: 66

7-1-مقاومت فشاري: 66

7-2-تغيير شكل: 67

8-نتايج: 68

9-نتيجه‌گيري و پايان: 69
جهت خرید
تحقیق مزايا و معايب استفاده از بتن بازيافتي
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری