تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر

مقدمه۱ نظرات کوفیون۱ ـ نظر شیخ انباری در جواب کوفیون۲ ـ ایراد به معنای ابتدائیت۲ ـجواب شیخ انباری به کوفیون۴ ـ نظر شیخ انباری در رابطه با اینکه مبتدا و خبر همدیگر را رفع می‌دهند۴ نظرات بصریون۵ ـ ابتدائیت مبتدا و خبر را رفع می‌‌دهد۵ ـ ابتدائیت و مبتدا با…