تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر

مقدمه1

نظرات كوفيون1

ـ نظر شيخ انباري در جواب كوفيون2

ـ ايراد به معناي ابتدائيت2

ـجواب شيخ انباري به كوفيون4

ـ نظر شيخ انباري در رابطه با اينكه مبتدا و خبر همديگر را رفع مي‌دهند4

نظرات بصريون5

ـ ابتدائيت مبتدا و خبر را رفع مي‌‌دهد5

ـ ابتدائيت و مبتدا با هم خبر را رفع مي‌دهند6

ـ ابتدائيت مبتدا را و مبتدا هم خبر را رفع مي‌دهد6

 
جهت خرید
تحقیق عامل رفع مبتدا و خبر
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری