تحقیق سدهای خاکی

سدهای خاکی. ۲ انواع سدهای خاکی. ۴ انتخاب نوع سد خاکی و ابعاد هندسی. ۴ شیب دامنه ها ۷ عرض تاج. ۸ سر ریز در سدهای خاکی. ۸ ارتفاع آزاد ۹ کلیاتی که در طراحی سدخاکی باید در نظر گرفته شود ۱۰ تراکم خاک در سدهای خاکی. ۱۲ خرابی های…