تحقیق درباره گیاه ارزن (مربوط به رشته کشاورزی)

ارزن. ۲ تاریخچه و کلیات.. ۲ مشخصات گیاه شناسی. ۳ ۱- ارزن معمولی Panicum miliaceum L.. 3 2- Digitaria exilis Stap f ( Paspalum langiflorum A. Chev) 4 9- شمال تسبیح Coix lacryma jobi L. 8 ارزن انگشتی. ۸ مقدمه. ۸ ۲٫ منشاء و پراکندگی. ۹ ۴٫ خصوصیات مرفولوژیکی و…