تحقیق درباره گياه ارزن (مربوط به رشته كشاورزي)

ارزن. 2

تاريخچه و كليات.. 2

مشخصات گياه شناسي. 3

1- ارزن معمولي Panicum miliaceum L.. 3

2- Digitaria exilis Stap f ( Paspalum langiflorum A. Chev) 4

9- شمال تسبيح Coix lacryma jobi L. 8

ارزن انگشتي. 8

مقدمه. 8

2. منشاء و پراكندگي. 9

4. خصوصيات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي. 14

ساقه. 15

گل آذين. 15

سنبلچه ها 15

فتوسنتز و ذخيره ماده خشك.. 16

جوانه زني بذر. 17

استرس خشكي. 17

اجزاي عملكرد 18

5. نيازهاي خاكي و كودي.. 18

شخم 21

كاشت و ميزان بذر مصرفي. 22

بيماريها 24

آفات حشره اي.. 26

9. مديريت علفهاي هرز. 27

10. برداشت و خرمنكوبي. 28

11. تكنولوژي پس از برداشت.. 28

آسياب كردن. 29

مصارف.. 29

14. سيستم هاي كشت.. 34

15. نتايج. 35

منابع و مآخذ 36
جهت خرید
تحقیق درباره گياه ارزن (مربوط به رشته كشاورزي)
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری