تحقیق ترمز ABS (همراه با تصاویر )

ترمز ABS. 2 مکانیزم متوقف شدن پاندول. ۳ اثر مقدار رسانایی. ۴ راه کم کردن جریان القایی. ۴ سیستم الکترونیکی ترمز ABS. 4 سیستم الکترونیکی : ۵ ترمز : ۶ خلاصه مقاله: ۸ مراحل ترمز گیری : ۱۱ انواع ترمز ها : ۱۱ نحوه عملکرد سیستم کفشکی : ۱۵ نحوه…