تحقیق بیوسنسورها

مقدمه

بيوسنسور چيست ؟

بيوسنسورهای الکترو شيميايي

بيوسنسورهای پتانسيومتريک

بيوسنسورهای آمپرومتريک

بيوسنسورهای کالريمتريک

بيوسنسورهای نوری

بيوسنورهای فشار الکتريکی

نتیجه گیری  

1

3

7

7

12

21

24

26

28

 
جهت خرید
تحقیق بیوسنسورها
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری