تحقیق اکولوژی درخت انگور

اکولوژی درخت انگور. 2

مقدمه. 2

دید کلی. 3

فیزیولوژی رشد و نمو انگور. 4

تعریق. 4

جذب آب.. 4

اشک مو. 5

جذب مواد کانی. 5

فتوسنتز. 5

تنفس.. 6

رشد 6

ارزش غذایی انگور. 6

مشخصات انواع انگور. 7

آفات و بیماریهای مو. 7

سفیدک حقیقی و یا سطحی مو. 7

سفیدک دروغین و یا داخلی مو. 8

بیماری لکه سیاه برگ مو. 8

بیماری پوسیدگی سفید ریشه مو. 8

خواص انگور. 8

انگور. 9

مراجع:. 10
جهت خرید
تحقیق اکولوژی درخت انگور
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری