تحقیق اکولوژی درخت انگور

اکولوژی درخت انگور. ۲ مقدمه. ۲ دید کلی. ۳ فیزیولوژی رشد و نمو انگور. ۴ تعریق. ۴ جذب آب.. ۴ اشک مو. ۵ جذب مواد کانی. ۵ فتوسنتز. ۵ تنفس.. ۶ رشد ۶ ارزش غذایی انگور. ۶ مشخصات انواع انگور. ۷ آفات و بیماریهای مو. ۷ سفیدک حقیقی و یا…