کار تحقیقی جهت اخذ پروانه وکالت :تابعيت و اعمال سيستم خون و خاک در آن

فهرست
مقدمه 1
پيشگفتار 4
تعريف كلي تابعيت 8
تعريف تابعيت اشخاص حقيقي 8
شرايط تحقق تابعيت 9
تبعه شدن و تبعه بودن 10
آثار تابعيت در حقوق تبعه 13
ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن 17
قاعده كسب تابعيت به محض تولد 17
سيستم خون در تابعيت 17
اشكالات موجود در سيستم خون 18
مزاياي استفاده از سيستم خون 19
سيستم خاك در تابعيت 20
مزاياي استفاده از سيستم خاك 20
انتخاب يكي از دو سيستم خون و خاك 23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها 24
نفي بي‌تابعيتي 24
دو تابعيتي 25
پيوسته بودن تابعيت 27
معيارهاي تعيين تابعيتهاي اصلي 28
تابعيت در ايران 30
ضوابط و مقررات پيش‌بيني شده در قانون‌نامه تابعيت 33
عنوان صفحه
قواعد جديد تابعيت در ايران چه كساني را تبعه اين كشور مي‌داند 38
مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران 41
روشهاي تحصيل تابعيت در ايران 42
تابعيت با اعمال سيسم خون 42
تابعيت با اعمال سيستم خاك 45
تابعيت‌هاي ناشي از تولد در ايران 49
چگونگي اعمال روشهاي اصولي يا جزمي و حقوقي و تابعيت 52
جهاني شدن تابعيت و مسائل ناشي از آن 53
تناقضات و ابهاماتي كه مانع از كسب تابعيت افراد مي‌گردد 55
چگونگي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف 58
پيش‌شرطهاي لازم جهت اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف 59
چگونگي انتقال تابعيت به نسل دوم و نسلهاي بعدي در كشورهاي مختلف 65
نتيجه‌گيري 71

، ، ، ،


جهت خرید
کار تحقیقی جهت اخذ پروانه وکالت :تابعيت و اعمال سيستم خون و خاک در آن
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری