کار آموزی طرح توجیه فنی – اقتصادی و اشتغالزایی طرح

طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی طرح. ۲

تسطیح زمین توسط بلدوزر : ۳

توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی خرید چاپر: ۴

توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی تراکتور نیوهلند و ادوات : ۶
جهت خرید
کار آموزی طرح توجیه فنی – اقتصادی و اشتغالزایی طرح
روی لینک زیر کلیک کنید
خریدآنلاین و ارسال فوری