کارآفرینی

فهرست

مقدمه۱

مبانی نظری۱

مؤلّفه­ های هوش هیجانی بر اساس دیدگاهبار۲

۲۵دلیل ضرورت توجه به هوش هیجانی در فرایندکارآفرینی۳

نتیجه گیری۲۱

منابع۲۲
توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
پس از خرید این فایل با ارسال یک فایل ورد 50 درصد هزینه را پس بگیرید
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :