پروژه پایگاه داده

پایگاه داده ها ۳
سیستم مدیریت بانک اطلاعات ( DBMS ) 7
سخت افزار ۸
نرم افزار ( Software ) 9
کاربران (Users ) 10
وظایف DBMS 11
زبان پردازش و مدیریت داده ها DML 13
رکورد ۱۴
فیلد ۱۵
مدل سلسله مراتبی ۱۶
مدل شبکه ای ۱۷
مدل رابطه ای ۱۷
تاریخچه پایگاه داده ۲۷
انواع دادگان ها ۲۹
مدل های پایگاه داده ۲۹
مدل تخت ۳۰
پایگاه داده‌های چند بعدی ۳۴
۳.۵ پایگاه داده‌های شیء ۳۵
۴- ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها ۳۶
نرمال‌ سازی سطح سوم (Third Normal Form) 46
نرمال سازی Boyce/Codd 47
نرمال سازی سطح چهارم (Fourth Normal Form) 49
نرمال سازی سطح پنجم (Fifth Normal Form) 49
روابط یگانه (Unary)و سه گانه (Ternary) 51
طراحی شاخص ها (Index) 53
تاریخچه SQL 55
کلید واژه ها : ۵۸
چکیده: ۵۸
– هدف طرح ۵۸
۲ – پیشینه بانکهای داده های زبانی ۵۹
۵- کاربران ۶۱
۵-۱- سازمانها ۶۲
۴-۲- اشخاص ۶۲
۶- مراحل اجرای طرح ۶۳
۷ – ویژگیهای پایگاه داده ها ۶۳
۷ – ۱ – زبان فارسی ۶۴
۷ – ۱ – ۱ – گستره و محدوده : ۶۴
۷ – ۱ – ۲ – بخشهای سازنده پیکره زبانی ۶۴
۷ – ۲ – ساختار پایگاه : ۶۵
۷ – ۲ – ۱ – پایگاه داده های پیوستار(Relational DATABASE): 66
۷ – ۲ – ۲ – شکل داده ها : ۶۶
۷ – ۲ – ۳ – پیوندهای میان داده ها: ۶۶
۸ – مختصری پیرامون ویژگیهای هر دوره ۶۷
۸ – ۱ – دوره اول: ۶۷
۸ – ۲ – دوره دوم : ۶۸
۸ – ۳ – دوره سوم : ۶۸
۹ – سازمان ۶۸
۱۰ – زمان بندی ۶۹
پیوست الف : ۶۹
چند نمونه موجود و فعال پایگاه داده های زبانی ۶۹
۳.۴ پایگاه داده‌های چند بعدی ۸۲
۳.۵ پایگاه داده‌های شیء ۸۴
۴- ویژگی‌های سیستم مدیریت پایگاه داده‌ها ۸۴
۵- فهرست سیستم‌های متداول مدیریت دادگان ۸۶
پیوست ب : ۸۶
برخی از منابع و مراجع ۸۶

پایگاه داده ها
پیشرفت سریع علم کامپیوتر و کاربرد وسیعی که این تکنولوژی در کلیه امور زندگی بشر دارد از یک سو و حجم زیاد اطلاعات و نیاز بشر به سرعت،دقت و انسجام اطلاعات از سوی دیگر ،موجب گردید تا اینجا بانک های اطلاعاتی به عنوان یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه بشری مطرح شود. بانک اطلاعاتی با ساختار خاص خود،ذخیره ساختن اطلاعات را براحتی ممکن ساخته و کاربران مجاز نیز به سادگی به اطلاعات دسترسی می یابند. سعی داریم شما را با مفهوم بانک اطلاعاتی،سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی و فواید استفاده از این سیستمها آشنا سازیم.

داده ( Data ) و اطلاعات (Information )
دو اصطلاح داده و اطلاعات که بیشتر اوقات به جای یکدیگر برده می شوند در سیستمهای اطلاعاتی مفاهیم متفاوتی دارند. داده ها در این سیستمهای اطلاعاتی عبارتند از : کلمات و ارزشهای واقعی که از طریق مشاهده و تحقیق بدست می آیند در حالی که اطلاعات داده های پردازش شده می باشند که برای گیرنده قابل درک بوده و با دانستن آن شروع به تصمیم گیری می کند. به عبارت دیگر داده نمودی از وقایع، معلومات،رخدادها ،پدیده ها و مفاهیم می باشد در حالیکه اطلاعات تکوین و پردازش یا تفسیر داده بوده و شامل خواص ارتباط دهندگی و انتقال دهندگی می باشد.

موجودیت ( Entity )
موجودیت مصداق کلی هر پدیده،فرد یا شی ء یا مفهومی است که می خواهیم در مورد آن اطلاعاتی داشته باشیم به عنوان مثال اگر در نظر داریم یک سیستم پایگاه داده برای یک دبیرستان پیاده سازی کنیم مواردی چون دانش آموزان ، دبیران، دروس ،کلاسها و …. جزء موجودیت های سیستم بشمار می روند.

صفت خاصه ( Attribute )
هر موجودیت از یکسری صفات تشکیل شده است که دارای مقادیر واقعی هستند و به عباراتی وجه تمایز یک موجودیت از موجودیت دیگر بشمار می رود. به عنوان مثال در سیستم دانشگاه اگر موجودیت دانشجو را در نظر بگیریم می توانیم صفات خاصه: نام ،نام خنوادگی،سن،سال تولد،رشته تحصیلی،سال ورود و … را برگزینیم و یا برای موجودیت درس: نوع موجودیت: درس صفات خاصه: کد درس،نام درس، تعداد واحد ‎‎ایجاد سیستم خودکار ذخیره و بازیابی داده ها دو روش کلی برای ذخیره ساختن و بازیابی خودکار داده ها وجود دارد:
۱-روش استفاده از سیستمهای اطلاعاتی ساده یا روش غیر بانک اطلاعاتی
۲-روش استفاده از بانکهای اطلاعاتی

روش غیر بانک اطلاعاتی
در این روش ،داده ها در فایلهای جداگانه ای قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایلها،سیستمهای جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستمها سیستم پردازش فایل ( File-System ) گفته می شود. در این سیستمها هر برنامه ی کاربردی به فایل اطلاعاتی مربوط به خود مراجعه می کند.

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.
مبلغ مورد نظر: تومان
عنوان مقاله
ايميل پرداخت کننده :
موبایل پرداخت کننده :