پروژه معدن سنگ آهن داوران

پروژه معدن سنگ آهن داوران

چکیده ۳

مقدمه: ۵

فصل اول : ۷

خصوصیات مغناطیسی سنگ ها ۷

و مغناطیس زمین. ۷

۱-۱- خواص مغناطیسی کانی ها ۷

۱-۱-۱- کانی های  دیا مغناطیس.. ۸

۱-۱-۲- کانی های پارامغناطیس.. ۹

۱-۱-۳- کانی های فرومغناطیس.. ۱۰

۱-۱-۴- خودپذیری مغناطیسی. ۱۰

۱-۲- خواص مغناطیسی سنگ ها ۱۱

۱-۳- مغناطیس باقیمانده ۱۳

۱-۴- مغناطیس زمین. ۱۵

۱-۵- عناصر مغناطیسی زمین و خواص مشخصه آن ها ۱۶

فصل دوم ۱۹

کانسارهای آهن. ۱۹

واکتشاف و استخراج کانسار آهن داوران. ۱۹

۲-۱- منشاء، ویژگیهای ساختاری و خصوصیات سنگ آهن. ۱۹

۲-۲- انواع کانسارهای آهن. ۲۱

۲-۲-۱- کانسارهای آهن ماگمائی همراه با سنگهای بازی و فوق بازی.. ۲۱

۲-۲-۲- کانسارهای اسکارنی آهن. ۲۱

۲-۲-۳- کانسارهای آتشفشانی آهن. ۲۲

۲-۲-۴- کانسارهای گرمابی آهن. ۲۳

۲-۲-۵- کانسارهای رسوبی آهن. ۲۴

۲-۳- کانسارهای آهن در ایران. ۲۶

فصل سوم ۲۷

موقعیت جغرافیایی. ۲۷

زمین شناسی منطقه داوران. ۲۷

۳-۱- کلیاتی در مورد کانسار های استان کرمان. ۲۸

۳-۲- مشخصات محدوده اکتشافی و راه های ارتباطی به معدن. ۲۹

۳-۳- موقعیت تکتونیکی منطقه ایران مرکزی.. ۳۰

۳-۴- مختصری از زمین شناسی صفحه رفسنجان. ۳۰

۳-۵- زمین شناسی محدوده مورد مطالعه. ۳۲

۳-۶- آب و هوای منطقه و پوشش گیاهی. ۳۸

فصل چهارم ۳۹

نرم افزارهای مورد استفاده ۳۹

در این پروژه ۳۹

۴-۱- نرم افزار EXCEL.. 39

۴-۲- نرم افزارSurfer 40

۴-۲-۱- رسم نقشه هم مقدار در نرم افزارSurfer 40

۴-۲-۲- آماده سازی اطلاعات برای نرم افزار Mag Pick. 41

۴-۳- نرم افزار Mag pick. 42

۴-۳-۱- ادامه فراسو (UpWard Continuation) 42

۴-۳-۲- تبدیل به قطب مغناطیسی و شبه گرانی. ۴۵

۴-۳-۳- تعیین محل کانسار روی نقشه هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار magpick. 49

۴-۴- نرم افزار Mag2dc. 52

۴-۴-۱- توضیحاتی در مورد این نرم افزار. ۵۲

۴-۴-۲- روش کار. ۵۴

۴-۴-۳- آشنایی با برخی از منوهای این نرم افزار. ۵۷

۴-۵- نرم افزار Sign Proc. 58

۴-۵-۱- انجام فراسو روی یک پروفیل توسط نرم افزار Sign Proc. 58

۴-۵-۲- ترسیم پروفیل مشتق دوم ۶۲

۴-۵-۳- پروفیل تبدیل به قطب.. ۶۲

فصل پنجم ۶۳

تعبیر و تفسیر داده های.. ۶۳

مغناطیسی منطقه داوران.. ۶۳

۵-۲- ترسیم نقشه های هم مقدار مغناطیسی توسط نرم افزار Surfer 72

۵-۳- نقشه های ادامه فراسو Upward Continuation. 75

۵-۴- نقشه تبدیل به قطب Reduction To Pole. 82

۵-۵- رسم نقشه ی شبه گرانی  Pseudo Gravity. 84

۵-۶- تعیین محل کانسار از روی نقشه ی هم مقدار مغناطیسی. ۸۶

۵-۷- روش پیترز برای بدست آوردن عمق کانسار. ۸۷

۵-۸- مدلسازی پروفیل ۳٫ ۹۳

۵-۹- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل ۵٫ ۹۴

۵-۹-۱- ادامه فراسو روی پروفیل ۵ توسط نرم افزار Sign Proc. 94

۵-۹-۲- نمودار مشتق دوم پروفیل ۵٫ ۹۶

۵-۹-۴- مدلسازی پروفیل ۵ توسط نرم افزار Mag2dc. 98

۵-۱۱- بررسی دو بعدی کانسار روی پروفیل ۸٫ ۱۰۱

۵-۱۱-۱- انجام ادامه ی فراسو روی پروفیل ۸٫ ۱۰۱

۵-۱۱-۲- مدلسازی پروفیل ۸٫ ۱۰۳

۵-۱۲-۱- محاسبه ذخیره به روش مخروط ناقص…. ۱۰۴

۵-۱۲-۲- برون یابی. ۱۰۵

۵-۱۲-۳- استفاده از روش مخروط ناقص برای محاسبه ذخیره کانسار داوران. ۱۰۵

فصل ششم ۱۰۸

نتایج و پیشنهادات.. ۱۰۸

منابع و مآخذ ۱۱۰


 

چکیده

در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، که لزوم انجام مطالعات اکتشافی در این منطقه را نشان می دهد. در راستای اکتشاف مقدماتی در این منطقه اقدام به برداشتهای ژئوفیزیکی شده است، که این برداشت طی ۱۱ پروفیل شمالی-جنوبی و یک پروفیل عرضی انجام گرفته و تعداد نقاط برداشت شده ۳۲۰ نقطه می باشد. در این گزارش سعی شده با استفاده از این داده ها، حدود گسترش رگه های آهن مشخص و راه برای مراحل بعدی اکتشاف و استخراج هموارتر گردد. لازم به ذکراست در حال حاضر  عملیات استخراج روی رخنمون آهن در حال انجام است.

نرم افزارهای مورد استفاده  برای انجام تفسیرهای ژئوفیزیکی عبارتند از :

  • نرم افزار Excel برای وارد کردن داده ها.
  • نرم افزار Surfer برای رسم نقشه های هم مقدار شدت میدان مغناطیسی.
  • نرم افزار Mag Pick برای رسم نقشه های ادامه فراسو، نقشه تبدیل به قطب و نقشه شبه گرانی.
  • نرم افزار Sign Proc برای ترسیم پروفیل های مشتق دوم، پروفیل تبدیل به قطب و پروفیل شبه گرانی.

نرم افزار Mag2dc برای مدلسازی در امتداد چند پروفیل که از روی آنومالی عبور می کند.

توسط روش پیترز عمق کانسار در امتداد پروفیل ها بدست آمده است که از آن افزایش عمق کانسار به سمت شرق نتیجه می شود. از عمق های بدست آمده برای مدل سازی کانسار استفاده شده است. طبق این مدلسازی ها کانسار به صورت رگه ای با شیب به سمت جنوب می باشد. با بهره گیری از مساحت و ضریب خود پذیری مغناطیسی کانسار در مدلسازی های انجام شده، ذخیره احتمالی کانسار با استفاده از روش مخروط ناقص ۷۸۵ هزار تن با ضریب خود پذیری مغناطیسی متوسط ۰۹۵/ (معادل ۳۰% مگنتیت) بدست آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه:

معدن سنگ آهن داوران به لحاظ ساختار زمین شناسی هم خوانی خوبی با منطقه زرند
(که از نظر منابع آهن غنی می باشد) دارد. این محدوده بر روی نقشه توپوگرافی رفسنجان قرار گرفته است. مساحت آن حدود ۰۲۵/۲ کیلومتر مربع بوده و در طول و عرض جغرافیایی ( “۳۰ ’۳۵ ú۳۰ و “۵ ’۱۶ ú۵۶) قرار دارد. شایان ذکر است که با استخراج ذخیره اندک آهن دارای رخنمون، بخش قابل توجهی از هزینه های اکتشاف پوشانده می شود.

این گزارش در شش فصل تنظیم شده است. در فصل اول خواص مغناطیسی سنگ ها و مغناطیس  زمین آمده است. در این فصل تاثیر کانی ها و سنگ های مغناطیس روی  بعد از وارد کردن داده ها در نرم افزار excel، این داده ها توسط نرم افزار surfer فراخوانی شده و نقشه هم مقدار شدت میدان مغناطیسی برای آن ترسیم می گردد. با استفاده از نرم افزار Mag Pick داده ها که قبلاً توسط Surfer گرید، و با پسوند GSASCII  ذخیره شده فراخوانی می شود و نقشه های اد امه فراسو Upward Continuation در ارتفاعات مختلف ترسیم می شود. همچنین توسط این نرم افزار  نقشه تبدیل به قطب Reduction To  Pole و نقشه شبه گرانی Pseudo Gravity  برای آن ترسیم می گردد. با فراخوانی داده های هر پروفیل در نرم افزارSign Proc  پروفیل های ادامه فراسو ترسیم می شود. همچنین ترسیم پروفیل تبدیل به قطب و شبه گرانی توسط این نرم افزار صورت می گیرد. بر روی پروفیل هایی که تبدیل به قطب آنها ترسیم شده است از روش پیترز می توان عمق کانسار را بطورتقریبی تخمین زد. با استفاده از نتایج این مرحله مدل سازی دو بعدی کانسار در امتداد چند پروفیل توسط نرم افزار Mag2dc انجام می گیرد.

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت