پروژه بتن

مقدمه ۲

معرفی پروژه۲

مشخصات مطالح۳

مشخصات خاک۳

مقاطع سقف و دیوار برشی۴

مقاطع تیر و ستون۶

بارگذاری ثقلی۸

بارگذاری زلزله۲۷

محاسبات دیوار برشی۳۱

سختی و توزیع بار در دیوار برشی۳۲

بارگذاری باد ۳۷

طراحی ستون۳۹

طراحی تیر۴۲

محاسبات توزیع بار مرده و زنده بین تیرها در طبقات و بام۴۳

توزیع بار ثقلی بین تیرها در طبقات۴۶

توزیع بار ثقلی بین تیرها در بام۵۰

مقدار میلگردهای مصرفی۵۱

نقشه ها و دتایلهای پروژه (ضمائم)

،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت