پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان در جمعیت دانش آموزی شهر یزد

پایان نامه اعتباریابی پرسشنامه هوش هیجانی بار – ان در جمعیت دانش آموزی شهر یزد

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه۴

بیان مسأله۵

اهمیت و ضرورت تحقیق۶

اهداف پژوهش۷

– هدف کلی۷

– اهداف جزئی۷

سؤالات پژوهش۷

فرضیه های پژوهش۸

تعریف متغیر۸

– تعریف نظری۸

– تعریف عملیاتی ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه۱۰

بخش اول: سوابق نظری۱۰

تاریخچه طرح هوش هیجانی۱۰

تعاریف هوش هیجانی۱۳

خصایصی که هوش عاطفی را می سازند۱۴

گستره هوش هیجانی۱۵

هوش هیجانی و توانایی شغلی۱۵

هوش هیجانی و موفقیت زناشویی………………………………………………….. ۱۶

هوش هیجانی و اختلال های روانی…………………………………………………. ۱۶

هوش هیجانی و حافظه……………………………………………………………………………….. ۱۷

هوش هیجانی و آینده…………………………………………………………………………………. ۱۷

آموزش و پرورش و افزایش هوش هیجانی………………………………………………….. ۱۷

نقش مدرسه در پرورش هوش هیجانی…………………………………………………………. ۱۹

هوش هیجانی از دیدگاه بار-اُن……………………………………………………………………. ۲۰

مشخصات هوش هیجانی بار- اُن…………………………………………………………………. ۲۱

حیطه های پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن……………………………………………………. ۲۲

نحوه نمره گذاری پرسشنامه…………………………………………………………………………. ۲۳

معرفی سئوالات مربوط به هر مقیاس……………………………………………………………. ۲۴

کلید نمره گذاری آزمون هیجان بهر بار-اُن…………………………………………………… ۲۵

ارزیابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن………………………………………………………… ۲۶

لزوم هنجاریابی پرسشنامه هوش عاطفی بار-اُن…………………………………………….. ۲۶

بخش دوم: سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………. ۲۷

پژوهش های خارجی………………………………………………………………………………….. ۲۷

پژوهش های داخلی……………………………………………………………………………………. ۳۳

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

جامعه تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴۰

نمونه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. ۴۰

روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………….. ۴۱

ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………. ۴۱

روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴۲

روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۱- ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره کل…………………………… ۴۶

۲- ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل…………………………………….. ۴۶

۳- محاسبه پایایی کل آزمون………………………………………………………………………. ۵۱

۴- تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی………………………. ۵۲

۵- شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین کل هوش هیجانی……….. ۵۳

۶- ماتریس همبستگی کل خرده مقیاس ها با هم و با نمره کل……………………… ۵۴

۷- تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس………………… ۵۴

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۵۵

نتیجه نهایی تحلیل پرسشنامه……………………………………………………………………….. ۵۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

مروری بر تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۵۹

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. ۶۰

پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶۱

– پیشنهاد به والدین……………………………………………………………………………………. ۶۱

– پیشنهاد به دانش آموزان…………………………………………………………………………… ۶۲

– پیشنهاد به معلمان……………………………………………………………………………………. ۶۲

– پیشنهاد به مسئولین آموزش و پرورش……………………………………………………… ۶۲

– پیشنهاد برای تحقیقات آینده……………………………………………………………………. ۶۳

محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………… ۶۳

– محدودیت های تحت کنترل پژوهشگر…………………………………………………….. ۶۳

– محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر………………………………………………… ۶۴

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………. ۶۵

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………….. ۶۵

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………….. ۷۰

منابع اینترنتی………………………………………………………………………………………………. ۷۱

ضمائم………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

معرفی نامه از دانشگاه………………………………………………………………………………….

معرفی نامه از آموزش و پرورش…………………………………………………………………..

نمونه ای از پرسشنامه…………………………………………………………………………………..

نمونه ای از پاسخنامه…………………………………………………………………………………..

جدول ها و نمودارهای تحقیق……………………………………………………………………..

– ماتریس همبستگی سئوالات آزمون با هم و با نمره کل………………………………

– ماتریس همبستگی خرده مقیاس ها قبل از تحلیل……………………………………….

– محاسبه پایایی کل آزمون………………………………………………………………………….

– تحلیل پایایی درونی مقیاس های پرسشنامه هوش هیجانی…………………………

– شاخص های توصیفی خرده مقیاس ها و میانگین کل هوش هیجانی…………..

– ماتریس همبستگی کل خرده مقیاس ها با هم و با نمره کل………………………..

– تحلیل عوامل به روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس…………………..

– خلاصه مطالعه سموعی ۱۳۸۲……………………………………………………………………

مقالات انگلیسی…………………………………………………………………………………………..

چکیده

در دهه های اخیر ابعاد جدیدی از هوش به عنوان یکی از توانائیهای شناختی انسان شناسایی و مطرح شده است. یکی از مؤلفه های جدید هوش که توجه شایانی را به خود جلب کرده و پژوهشهای مختلفی را رقم زده است “هوش هیجانی” است که براساس سوابق موجود نخستین بار توسط داروین (۱۸۳۷) مطرح شده است. پس از بررسی های مختلف، جهت سنجش و راه اندازی این نوع هوش ، بار اون (۱۹۸۸) پرسشنامه ای ۱۱۷ ماده ای با مقیاس لیکرت تهیه کرده و این ابزار در تحقیقات مختلف مورد استفاده واقع شده است. به موازات معرفی این آزمون، مطالعات مختلف اعتباریابی این پرسشنامه در جوامع مختلف انجام شده است که شاخص ترین آن مطالعه اعتباریابی سموعی (۱۳۸۲) بوده که پس از بررسی های مختلف روان سنجی روی مواد پرسشنامه و بررسی روایی سازه آن، تعداد عباراتهای پرسشنامه به ۹۰ سؤال و تحت ۱۵ عامل تقلیل یافت. جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه در جمعیت دانش آموزی دوره پیش دانشگاهی ناحیه دو یزد، فرم نود سؤالی این پرسشنامه در جمعیت ۵۰۰ نفری اجرا و مورد بررسی قرار گرفت. پس از حذف پرسشنامه های ناقص، پاسخهای توصیفی یا عزت کرانه ای، حجم نمونه مورد بررسی به ۴۷۰ نفر تقیلیل یافت. با بررسی های مختلف که در فصل چهارم ارائه گردید، اهم نتایج به دست آمده به شرح زیر است:

ماتریس همبستگی عبارات و نمره کل نشان داد همبستگی پاسخ ها با هم نسبتاً پایین بوده و از این میان عبارتهای ۱ ، ۳ ، ۱۳ ، ۵۹ ، ۶۵ و ۸۸ دارای ضعیف ترین همبستگی درونی بوده است. در بررسی پایایی کل از توان ۸۵/۰ به دست آمده که ضریب بالایی می‌باشد. در این مرحله عبارتهای ۱، ۳ ، ۶۵ ، ۲۱ ، ۵۴ و ۵۸ دارای همسانی درونی کمتری با سایر سؤالات بوده و از ادامه تحلیل حذف شدند. نتایج به دست آمده از تحلیل پایایی درونی خرده مقیاسها، ضرایب به دست آمده بین مقادیر ۳۷/۰ تا ۶۴/۰ متغیر می باشد. درمقایسه با نتایج تحلیل سموعی (۱۳۸۲)، برخی عبارات از مقیاسهای حل مسأله، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، خوشبینی، مسئولیت پذیری اجتماعی و همدلی حذف شده است. پس از این، همبستگی همه خرده مقیاسها با نمره کل پرسشنامه دارای ضریب معناداری بوده است. در مرحله پایایی اعتباریابی آزمون ، پس از حذف سؤالات شماره های ۱ ، ۳ ، ۱۳ ، ۵۹ ، ۶۵ ، ۸۸ ، ۲۱ ، ۵۴ و ۵۸ که از مراحل قبلی حذف شده است،‌جهت بررسی روایی سازه از تحلیل مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس استفاده شد که به دلیل همبستگی درونی ضعیف عبارتها و عدم همگرایی بین آنها جهت قرارگرفتن در عوامل مختلف، حتی پس از چرخش، برنامه SPSS از بارگذاری عبارتها تحت عوامل مختلف ناکام ماند که دلایل روشن شناختی مختلفی برای آن در فصل چهارم ارائه شده است.

، ،


توجه توجه
ایمیل و شماره همراه خود را در فرم زیر وارد کنید
توجه توجه: فایل درخواستی حداکثر ظرف 30 دقیقه ارسال خواهد شد
پس از پرداخت وجه زیر راهنمایی لازم را دریافت خواهید نمود.


تومان
درگاه پرداخت